Irysowa 1

 

Od 8 września br. mieszkańcy budynków w nowej części m. Żłobizna mogą przyłączać się do nowej sieci kanalizacyjnej. Wykonawca kontraktu „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Żłobizna, gm. Skarbimierz” zakończył roboty.
Zadanie obejmowało budowę ok. 7,5 km nowych rurociągów i modernizację ponad 0,5 km kanalizacji w starej części wsi. Wybudowano 4 nowe przepompownie ścieków, 1 przeniesiono, a 4 istniejące zmodernizowano. Prace były utrudnione ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne. Płytko zalegające zwierciadło wód gruntowych stanowiło niemałe wyzwanie dla Wykonawcy tym bardziej, że kanały zostały lokalnie zaprojektowane na głębokości powyżej 4 m, nie wspominając już o znacznej głębokości zbiorników przepompowni – nawet 7 m. Stało się to, co prawda, jednym z przyczynków do wydłużenia okresu wykonania robót, jednak firma wykonawcza – Drobud z Opola należycie poradziła sobie z trudnościami. Ścieki z m. Żłobizna, które do tej pory były odprowadzane w stronę ul. Makarskiego w Brzegu, płyną obecnie w stronę drogi z Pępic i trafiają do ul. Włościańskiej.
Nowo wybudowana sieć w sposób systemowy rozwiązuje problem gospodarki ściekowej intensywnie rozwijającej się nowej części Żłobizny. Do tej pory mieszkańcy radzili sobie instalując na swym terenie oczyszczalnie przydomowe oraz szamba. Ze względu na wcześniejsze prognozy mówiące o możliwości włączenia do kanalizacji już w maju (taki był pierwotny termin zakończenia kontraktu), co niektórzy w ogóle nie mieli rozwiązanej sprawy ściekowej i decyzję o zamieszkaniu w nowym domu odkładali na moment, gdy kanalizacja będzie gotowa.
Modernizacja w starej części wsi dotyczyła przede wszystkim tych odcinków istniejącej sieci kanalizacyjnej, gdzie dochodziło do częstych awarii i zapychania rurociągów. Wymiana części kanałów na nowe dała możliwość dalszego rozwoju zabudowy w kierunku wschodnim.
Łączna wartość inwestycji to ponad 7,7 mln zł netto. Zadanie zrealizowano w ramach, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, projektu POIiŚ „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV”. Beneficjentem tego projektu i za razem Inwestorem zadania jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. Umowę z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą – Zakładem Budownictwa Ogólnego Drobud z Opola zawarto 23.01.2019 r . Projekt kanalizacji został przygotowany przez Gminę Skarbimierz, która na etapie realizacji wzięła na siebie przeważające koszty odtworzenia nawierzchni drogowych. Dzięki temu, warstwa asfaltu została położona na całej szerokości jezdni, a nie jedynie w pasie prowadzonych robót.