Miejska mechaniczno-biologiczno-chemiczna Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu zlokalizowana jest na wyspie Grobli pomiędzy rzeka Odrą, a jej kanałem, w miejscu poniemieckiego obiektu z roku 1905.

Funkcjonująca obecnie nowa oczyszczalnia budowana była w latach 1996-2000 (część ściekowa)  i rozbudowywana w latach 2003 i 2006-2007 (obiekty gospodarki osadowej). Spełnia ona wszystkie wymogi unijnej dyrektywy ściekowej.
Podstawą formalną pracy oczyszczalni jest pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków wydane przez Starostę Brzeskiego z dnia 16.08.2010 r. Nr Oś-6223/32/10 (ważne na czas określony do dnia 31 sierpnia 2020 r.)

Parametry ścieku oczyszczonego odprowadzonego do rzeki Odry:

 • ilość Qśrd = 18.000 m3/d
 • BZT5 < 15 mgO2/dm3
 • ChZTCr < 125 mgO2/dm3
 • zawiesina ogólna < 35 mg/dm3
 • azot ogólny < 15 mgN/dm3
 • fosfor og. < 2 mgP/dm3

Dla oczyszczalni ścieków wydano ponadto:

 • ­Decyzję nr DOŚ-IV.7243.1.5.2014.BW z dnia 01.04.2014r Marszałka Województwa Opolskiego udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji Oczyszczalni ścieków w Brzegu wraz z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów ze zmianami Decyzją z dnia 01.07.2014r nr DOŚ-IV.7243.1.17.2014.BW. Ważność decyzji –  31.03.2024 r.
 • Decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WEE/1129/18507/W/3/2008/MOS z dn.11 .06.2008. przydzielającą koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w agregatach prądotwórczych oczyszczalni
 • ­Decyzję Starosty Brzeskiego na eksploatacje urządzeń i decyzję zezwalającą na transport odpadów.

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Układ technologiczny oczyszczania ścieków obejmuje dwa stopnie oczyszczania:

 • stopień pierwszy – mechaniczny,
 • stopień drugi – biologiczny ze wspomaganiem chemicznym.

MECHANICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Mechaniczne oczyszczanie ścieków realizowane jest w układzie konwencjonalnym tzn. w oparciu o kratę, piaskownik i osadnik wstępny.
Celem stosowania procesów mechanicznego oczyszczania ścieków jest usunięcie z nich ciał stałych oraz zawiesin ziarnistych (piasku) i zawiesin łatwoopadających.
Ścieki z lewobrzeżnej części miasta (w tym ścieki z gmin ościennych : części Gminy Oława, Gminy Skarbimierz, Gminy Olszanka i Gminy Lewin Brzeski), zebrane w kanał ogólnospławny kierowane są do budynku krat zlokalizowany przy ul. Oławskiej, wyposażonego w kratę rzadką, kratę gęstą oraz separator piasku.
Na kolektorze (kanalizacji ogólnospławnej) przed budynkiem krat znajduje się przelew burzowy, którego zadaniem jest zrzut nadmiaru ścieków w czasie deszczu na ciąg mechanicznego czyszczenia ścieków deszczowych: kraty rzadkie ręczne , piaskowniki poziome i osadniki wód deszczowych.

Ścieki z tzw. wyspy oraz ścieki z punktu zlewczego przepływają przez kratownię, wyposażoną w kratę mechaniczną z prasą i kratę ręczną (awaryjną). Ścieki te poprzez pompownię, kierowane są do zbiorczej przepompowni ścieków, gdzie dopływają także ścieki z budynku krat zlokalizowanego w ulicy Oławskiej (dopływ syfonem pod rzeką Odrą), z osadników wód deszczowych oraz ścieki z kanalizacji sanitarnej terenu Gminy Lubsza.
Przepompownia zbiorcza jest pierwszym obiektem ciągu technologicznego, gdzie dopływają wszystkie ścieki z systemu kanalizacyjnego miasta Brzeg.

Ścieki zmieszane przepompowywane są do piaskownika, a następnie przepływają do osadników wstępnych. Oczyszczony mechanicznie ściek po osadnikach wstępnych jest skierowany do biologicznego czyszczenia, w którym są usuwane ze ścieków rozpuszczone zanieczyszczenia organiczne oraz związki biogenne.

BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Biologiczne oczyszczanie ścieków realizowane jest w oparciu o trójfazowy osad czynny z komorą predenitryfikacji. W komorach beztlenowej i niedotlenionej zamontowano mieszadła mechaniczne, a w komorze napowietrzania ruszt do drobnopecherzykowego napowietrzania osadu czynnego.

Schemat funkcjonowania bloku biologicznego czyszczenia ścieków.

Mieszanina ścieków oczyszczonych i osadu wstępnego odprowadzane jest do osadników wtórnych (II stopień czyszczenia mechanicznego), gdzie ścieki są klarowane, a osad czynny oddzielany, zagęszczany w lejach osadowych i kierowany do recyrkulacji, zaś jego nadmiar przekierowywany do zbiorników osadu nadmiernego (gospodarka osadowa).
Ścieki oczyszczone odpływają z osadników wtórnych kanałem otwartym do koryta pomiarowego, a następnie do rzeki Odry.

GOSPODARKA ODPADOWA OCZYSZCZALNI i TECHNOLOGIA PRZERÓBKI OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Na oczyszczalni w trakcie procesów technologicznych powstają następujące rodzaje odpadów:

 • skratki -wywożone na składowisko odpadów komunalnych,
 • piasek – poddawany odzyskowi na instalacji płukania piasku i wykorzystywany jest do zasypywania wykopów,
 • osad ściekowy.

Po rozbudowie oczyszczalni o obiekty gospodarki osadowej prowadzonej w latach 2006-2007 układ przeróbki osadów ściekowych wygląda następująco:

 • zbiorniki do grawitacyjnego zagęszczania osadów,
 • mechaniczne zagęszczanie osadów z dawkowaniem polielektrolitu,
 • kofermantacja z odpadami organicznymi (tłuszcze odpadowe) w zamkniętych komorach fermentacyjnych z uzyskiem biogazu,
 • odgazowywanie i zagęszczanie grawitacyjne osadu przefermentowanego,
 • odwadnianie na wirówce osady i higienizacja wapnem wysokoreaktywnym,
 • czasowe magazynowanie w magazynie osadu lub tlenowa stabilizacja osadu na placu kompostowni,
 • ostateczne rolnicze i przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych.

Ścieżka biogazowa funkcjonuje w układzie:

 • ujęcie biogazu
 • odwadnianie, oczyszczanie mikrobiologiczne ze związków siarki ,
 • magazynowanie w zbiorniku biogazu,
 • ostateczne wykorzystanie w agregatach prądotwórczych z odzyskiem ciepła ze spalin lub spalenie w pochodni (interwencyjne).

 

Zaproszenie do współpracy

Oczyszczalnia prowadzi działalność polegającą na przyjmowaniu do instalacji komór fermentacyjnych odpadów, których możliwość utylizacji w procesie fermentacji została potwierdzona badaniami (np. spożywcze tłuszcze odpadowe, płynne szlamy z separatorów kuchennych). Nie zapewniamy przewozu odpadów.  Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny o kontakt z kierownikiem działu p. Martą Sudak tel. 77-416-29-17 lub +48 696-561-604.

Oczyszczalni współpracuje z okolicznymi rolnikami przy rolniczym wykorzystaniu osadów ściekowych. Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z kierownikiem działu p. Martą Sudak tel. 77-416-29-17 lub +48 696-561-604.

Do pobrania ulotka informującą o możliwościach i warunkach rolniczego wykorzystania osadów ściekowych.

Oczyszczalnia ścieków – galeria zdjęć

 

Oczyszczalni współpracuje z okolicznymi rolnikami przy rolniczym wykorzystaniu osadów ściekowych. Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z kierownikiem działu p. Martą Sudak tel. 77-416-29-17 lub +48 696-561-604.

Do pobrania ulotka informującą o możliwościach i warunkach rolniczego wykorzystania osadów ściekowych.