Oczyszczalnia ścieków posiada pozwolenie wodnoprawne z dnia 22.01.96 r nr OŚ-III-6210/129/95/96 z późniejszymi zmianami ważne do 31.12.2015r. W decyzji udzielono pozwolenia na odprowadzanie do rzeki Odry ścieków w ilości Q śrd- 18.000 m3/dobę, w którym określono dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków:

Pracę oczyszczalni ścieków należy określić jako bardzo dobrą, biorąc pod uwagę wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń jak i osiąganie stężeń znacznie poniżej dopuszczalnych.

WSKAŹNIK Jednostka Wlot Wylot %redukcji dopuszczalne wg. pozwolenia
Odczyn pH
BZT5 mgO2/dm3
ChZTCr mgO2/dm3
Zawiesina og. mg/dm3
Azot amonowy mgNNH4/dm3
Azot azotanowy mgNN03/dm3
Azot ogólny mgN/dm3
fosfor og. mgP/dm3
Chlorki mg Cl/dm3
Siarczany mgSO4/dm3
Chrom mgCr/dm3
Siarczki mg/dm3
Subst. rozpuszczone. mg/dm3
Fenole mg/dm3
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/dm3