OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w PWiK Brzeg. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188301

 

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Usługa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ do dnia 28.05.2024 do godz. 10.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.05.2024 w siedzibie Zamawiającego o godz. 10.05
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 PLN.
 • Termin związania ofertą: 26.06.2024
 • Znak sprawy: TU-PN-07-2024

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę