SYSTEM UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA BRZEG

Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach

Stacja Uzdatniania Wody  została wybudowana  w 1905 r. Zlokalizowana jest w miejscowości Gierszowice na terenie gminy Olszanka. W swej historii była dwukrotnie rozbudowywana. Pierwsza rozbudowa nastąpiła w latach 1971-1983 r. Kolejna natomiast miała miejsce w latach 2009-2012 r.

Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach to kompleks obiektów uzdatniających wodę jednym ciągiem technologicznym, zaopatrując w wodę mieszkańców Brzegu i częściowo gminę Olszanka.

Wodociąg może być zaopatrywany w wodę z następujących ujęć:

  • ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w Krzyżowicach
  • ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w Gierszowicach
  • ujęcie wody powierzchniowej z kanału przerzutowego Nysa Kłodzka – Oława w miejscowości Krzyżowice – eksploatowane w zależności od potrzeb miasta Brzeg.

Plan sytuacyjny SUW

Pompownia II stopnia w Gierszowicach

 

Ujęcie wody powierzchniowej w Krzyżowicach

Woda powierzchniowa z kanału przerzutowego Nysa Kłodzka-Oława pobierana jest za pomocą ujęcia brzegowego z jazem piętrzącym. Po wstępnym mechanicznym oczyszczeniu poprzez kraty spływa do dwóch osadników wstępnych, a następnie poprzez sita do studni zbiorczej, skąd pompy pierwszego stopnia tłoczą ją do SUW w Gierszowicach rurociągiem żeliwnym DN 500 mm.

Ujęcie wody powierzchniowej w Krzyżowicach

 

Pompownia I stopnia w Krzyżowicach

 

Ujęcie wody podziemnej w Krzyżowicach

Woda ujmowana jest za pomocą  13 studni pracujących w systemie lewarowym. Woda ze studni spływa grawitacyjnie do studni zbiorczej, skąd jest przepompowywana rurociągiem do stacji uzdatniania wody w Gierszowicach.

 

Ujęcie wody podziemnej w Gierszowicach

Woda ujmowana jest  z czwartorzędowego poziomu wodonośnego obejmuje aktualnie 17 czynnych płytkich studni, z których woda dostarczana jest lewarem do studni zbiorczej, skąd tłoczona jest do stacji uzdatniania wody.

 

Opis technologii procesu  uzdatniania wody

Woda surowa jest poddawana uzdatnianiu w procesach koagulacji , sedymentacji , filtracji i dezynfekcji. Z ujęcia wody podziemnego i powierzchniowego w Krzyżowicach woda jest tłoczona do mieszacza statycznego znajdującego się w budynku chemicznym SUW w Gierszowicach, natomiast woda z ujęcia wody podziemnego w Gierszowicach tłoczona jest na budynek napowietrzania gdzie poddana jest napowietrzaniu na kaskadach typu zamkniętego i następnie przepływa do komory szybkiego mieszania w budynku chemicznym lub do mieszaczy (statyczny lub wirowy) przed filtrami. Woda z powyższych ujęć poddana jest procesowi koagulacji koagulantem glinowym – PAX (chlorek  poliglinu). Dalsze procesy uzdatniania prowadzone są na klarownikach korytarzowych poprzez przepuszczenie wody przez warstwę zawieszonego osadu, wytworzonego przez sedymentację kłaczków PAX. Na stacji znajduje się 5 baterii klarowników korytarzowych. Po klarowaniu wody na klarownikach woda przepływa do mieszacza statycznego przed filtrami gdzie dozowany jest wodorotlenek sodu – ług sodowy 30 % ( korekta odczynu –  pH ).

Z mieszacza statycznego poprzez mieszacz wirowy przed filtrami woda przepływa na filtry pośpieszne otwarte gdzie po filtracji na złożu piaskowo – antracytowym przepływa do zbiornika wody czystej o poj. 2840 m3.

Ze zbiornika przepompowywana jest za pośrednictwem pompowni 2o do sieci magistralnej o średnicy DN – 350 mm i DN – 500 mm.

 

 Stacja bardziej ekologiczna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o. w polityce działania uwzględnia szeroko pojęty aspekt ekologiczny i inwestuje w technologie przyjazne środowisku. W wyniku modernizacji przeprowadzonej w latach 2009-2012 r. Stacji Uzdatniania Wody uzyskano:

  • poprawę jakości wody uzdatnionej w zakresie właściwości fizyko-chemicznych (redukcja manganu i  żelaza) oraz organoleptycznych, tj. smak i zapach,
  • zmniejszenie zużycia wody popłucznej,
  • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej do płukania filtrów,
  • zmniejszenie osadów pokoagulacyjnych,
  • zmniejszono zużycie węgla, gdyż pracę kotłowni na obiekcie zastąpiono w znacznej mierze pracą pomp ciepła uzyskujących energię z wody uzdatnionej.

Galeria zdjęć