Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. jest partnerem Projektu „Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ulicy Piastowskiej w Brzegu”, którego Beneficjentem jest Gmina Brzeg. Inwestycja ta będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w okresie od lutego do września 2016 r. Projekt jest możliwy do przeprowadzenia dzięki uzyskaniu przez Gminę Brzeg wsparcia ze środków zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości ponad 864 tys. zł.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano:

– odbudowę fosy miejskiej (1450m2),

– wykonanie modernizacji przyczółka wylotowego wraz z wykonaniem przelewu,

– odbudowę rowu odwadniającego „A” (210 mb),

– przebudowa alei parkowej wzdłuż fosy od ulicy Piastowskiej do ulicy Spacerowej – 190,2 mb.

Odbudowa zbiornika wodnego (fosy) przewiduje:

zrzut wody i osuszenie dna, zebranie warstwy namułu z wywozem, wykonanie w istniejącej linii brzegowej umocnienia z opaski wielokiszkowej faszynowej, wyrównanie skarp ze zmiennym nachyleniem od 1:1 do 1:2, wykonanie rowka dennego szerokości 0,40 m głębokości do 0,10 cm z umocnieniem skarp płotkiem z żerdzi wys. 10 cm, dezynfekcję dna, wyścielenie dna pospółką grubości 5 cm, umocnienie skarp przy przyczółku wlotowym i kładce dla pieszych brukiem z kostki granitowej, obsiew skarp mieszanką traw.

Przyczółek wylotowy w chwili obecnej nie ma przelewu, zabezpieczającego przed nie przekraczaniem maksymalnego poziomu wody. Przewiduje się montaż przelewu w ścianie czołowej studzienki osadnikowej. Odpływ z rury przelewowej przewidziano rurą PE średnicy 80 mm do istniejącego trójnika za zasuwą. Na przewodzie przewidziano zamontowanie zaworu przelotowego Ø 50 mm umożliwiającego zamknięcie przelewu z odnogą na zawór kulowy Ø 40 mm. Rurociąg w ścianie przyczółka i koryto przelewowe przewidziano do uszczelnienia, aby nie dopuścić do przedostawania się wody z fosy do studzienki zasuw. Zewnętrzne ściany przyczółka wlotowego (od czoła i z góry) przewiduje się do wyłożenia okładziną z kamienia naturalnego.

Przewiduje się również odbudowę istniejącego rowu odwadniającego „A” o długości 210 m. Trasa rowu jest nie zmieniona w stosunku do stanu istniejącego. Zakłada się: odmulenie dna z wywozem namułu, rozbiórkę elementów istniejącego ubezpieczenia stopy skarp, wykonanie opaski faszynowej, wyrównanie skarp do nachylenia około 1:2, obsiew skarp i pobocza mieszanką traw. Rów kończy się istniejącym przyczółkiem betonowym. Zewnętrzne elementy betonowe przyczółka przewiduje się do oklejenia płytkami granitowymi.

W ramach alei parkowej przewiduje się wykonanie: rozbiórki istniejących nawierzchni, wykonanie nowych ciągów pieszo-jezdnych z nawierzchni mineralnej na długości 190,2 mb wraz z: obrzeżem z jednego rzędu kostki granitowej, stopniami z bloków granitowych i ściekami brukowymi.