Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje na rynku w tej formie organizacyjnej od 1993 roku. Spółka jest spadkobiercą wcześniej istniejących podmiotów gospodarczych zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta Brzeg i okolic.

W roku 1945 ówczesne władze miasta powołały Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W skład MZWiK wchodziło: ujęcie i stacja uzdatniania wody w Gierszowicach z 1905 roku, sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta , 2 przepompownie ścieków oraz oczyszczalnia ścieków na wyspie, również z 1905 roku.

W 1955 roku MZWiK weszło w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, a następnie w roku 1958 stało się oddzielnym samodzielnym przedsiębiorstwem o nazwie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

W latach 70-tych po utworzeniu w Brzegu Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej włączono do niego MPWiK. Wodociągi zostały wtedy jednym z jego zakładów. Wtedy też rozpoczęto rozbudowę stacji uzdatniania wody, którą zakończono w latach 80-tych.

Gdy w 1979 roku, do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z terenów miast województwa opolskiego, władze wojewódzkie utworzyły Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Opolu, wodociągi brzeskie stały się jednym z ośmiu jego oddziałów . W skład oddziału wchodziły 3 wydziały: Brzeg, Grodków, Lewinie Brzeskim.

Z dniem 31.12.1992 roku nastąpiła likwidacja WPWiK w Opolu . Samorządy gminne zdecydowały same o formie organizacyjnejwodociągów działających na ich terenie.

Historia to przede wszystkim ludzie ją tworzący. W dziejach wodociągów znaczące miejsce miały osoby:

 1. Julian Broniec
 2. Edward Szuba
 3. Irena Dankowska
 4. Edward Kordus
 5. Zbigniew Kania

Obecnie

Rada Miejska w Brzegu utworzyła z dniem 01.01.1993r spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o., w której to Gmina Miasto Brzeg ma 100% udziałów.
Podstawowym zadaniem spółki działającej w oparciu o uzyskane zezwolenie ( decyzja Zarządu Miasta Brzeg WT-I-5548-4-10/06 z dnia 16-08-02) jest zaopatrzenie w wodę wszystkich mieszkańców miasta i podmiotów gospodarczych działających na tym terenie oraz odbiór i oczyszczenie ścieków z terenu miasta.
Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług określony jest w Regulaminie ( zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Brzeg nr XLV/414/2002 z 28-06-2002 ).
W regulaminie określono miedzy innymi:

 • minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,
 • sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,
 • warunki przyłączania do sieci,
 • możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości.