W ocenie jakości wody pobranej z wodociągu Brzeg z dnia 1 lutego 2019 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu stwierdził , że w zakresie zbadanych parametrów, jej jakość odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Zestawienie analiz wody uzdatnionej tłoczonej do sieci przedstawia się w sposób następujący:

 

Wskaźnik jednostka norma* średnia max min
Mętność NTU 1 0,23 0,96 0,06
Barwa mgPt/l 15 5,00 5 5
Odczyn pH pH 6,5-9,5 7,4 7,7 7,2
Amonowy jon mg/l 0,5 <0,05 <0,05 <0,05
Żelazo ogólne μg/l 200 16,6 66 3
Mangan μg/l 50 <30 49 2
Twardość og. mgCaCO3/l 60-500 250 250 250
CO2 mg/l 0,04 0,92 0
Chlor wolny mg/l 0,1-03 1 0,45 0,62 0,29
Zasadowość mmol/l 2,45 2,69 2,31
Przewodność µScm-1  2500 630 664 570
Glin μg/l 200 33,1 90,0 6,0
Wskaźnik Coli 0 0 0 0
Wskaźnik Coli fek. 0 0 0 0
Clostridia 0 0 0 0
Entrokoki 0 0 0 0

 

*  wymagania, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989)

 

Należy stwierdzić, że stosowana technologia uzdatniania wody zabezpiecza jakość wody do celów konsumpcyjnych. W żadnym wskaźniku woda uzdatniona nie przekracza norm jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Obserwowany na przestrzeni ostatnich lat fakt zmniejszonego poboru wody, wobec którego zaprojektowane przed dziesięcioleciami struktury sieciowe stają się przewymiarowane. Efektem tego jest wydłużony czas dopływu wody do odbiorcy i możliwość powstawania wtórnego zanieczyszczenia wody.