PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYDANIEM WARUNKÓW I ODBIOREM PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB SIECI KANALIZACYJNEJ

 

KROK 1

Do Spółki, należy dostarczyć Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, który jest dostępny na stronie internetowej lub w dziale technicznym.

Wniosek można złożyć:

– osobiście w sekretariacie,
– elektronicznie za pośrednictwem e-maila, na adres sekretariat@pwik.brzeg.pl,
– pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

Warunki wydawane są w terminie do 21 lub 45 dni kalendarzowych licząc od daty złożenia wniosku, zgodnie z art. 19a ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku termin liczony jest od daty jego uzupełnienia.

Do wniosku, należy dołączyć następujące załączniki:

– plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu, Warunek ten spełnia m.in. aktualna mapa zasadnicza, którą można zakupić w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego i Gospodarki Nieruchomościami, na której należy zaznaczyć planowany budynek.

– Upoważnienie osoby ubiegającej się o przyłączenie dla pełnomocnika składającego wniosek (w przypadku takiego wymogu).

W przypadku budynku usługowego (przemysłowego):

– dokładny opis planowanej inwestycji,

– ilość zapotrzebowania wody i/lub ścieków,

– wskazanie rodzaju prowadzonych usług,

– zapotrzebowanie wody na cele p.poż zewnętrzne i wewnętrzne.

 

KROK 2

Do Spółki, należy dostarczyć Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej lub w dziale technicznym.

Dokumentacja techniczna winna zawierać m.in. opis, plan zagospodarowania terenu, profile lub inne wymagane techniczne informacje, wynikające z zakresu inwestycji.

Wniosek można złożyć:

– osobiście w sekretariacie,
– elektronicznie za pośrednictwem e-maila, na adres sekretariat@pwik.brzeg.pl,
– pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

Uzgodniony projekt budowlany wydawany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji, termin liczony jest od daty jego uzupełnienia.

Do wniosku, należy dołączyć co najmniej następujące załączniki:

–projekt budowlany (2 egz. w wersji papierowej i  wersja elektroniczna),

– Upoważnienie właściciela / Osoby ubiegającej się o przyłączenie dla pełnomocnika składającego wniosek (w przypadku wymogu),

– decyzje lokalizacyjne lub inne zgody.

Pozostałe wymagane dokumenty, jeżeli nastąpi konieczność ich dołączenia, zostaną określone w warunkach przyłączenia.

 

KROK 3

Do Spółki, należy dostarczyć Zawiadomienie o rozpoczęciu robót i planowanym terminie wpięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej lub w dziale technicznym.

Wniosek można złożyć:

– osobiście w sekretariacie,
– elektronicznie za pośrednictwem e-maila, na adres sekretariat@pwik.brzeg.pl,
– pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

Do druku zawiadomienia należy dołączyć pozytywne uzgodnienie projektu budowlanego wydane przez PWiK Brzeg.

 

KROK 4

Do Spółki, należy dostarczyć Wniosek o odbiór częściowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej lub w dziale technicznym.

Wniosek można złożyć:

– osobiście w sekretariacie,
– elektronicznie za pośrednictwem e-maila, na adres sekretariat@pwik.brzeg.pl,
– pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

– jest przeprowadzany na otwartym wykopie. Wszelkie prace na czynnej sieci muszą być wykonywane pod nadzorem PWiK Brzeg,

 

UWAGA:

W przypadku uszkodzenia czynnych urządzeń, sieci, przyłączy wod-kan. na terenie budowy Osoba ubiegająca się o przyłączenie zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania PWiK Brzeg oraz ich naprawy pod nadzorem Spółki i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt.

Sporządzony przez PWiK Brzeg protokół częściowego odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego musi zostać podpisany przez Wykonawcę lub Odbiorcę wody oraz przedstawiciela PWiK Brzeg.

 

KROK 5

Do Spółki, należy dostarczyć wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę /
o odprowadzanie ścieków, który jest dostępny na stronie internetowej lub dziale obsługi Klienta.

Wniosek można złożyć:

– osobiście w sekretariacie,
– elektronicznie za pośrednictwem e-maila, na adres sekretariat@pwik.brzeg.pl,
– pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. 

Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę stanowić będzie podstawę do zamontowania i zaplombowania wodomierza głównego przez PWiK Brzeg oraz rozpoczęcia świadczenia usług zaopatrzenia w wodę.

Podpisanie umowy o odprowadzenie ścieków stanowić będzie podstawę do dokonania spięcia instalacji wewnętrznej z wcześniej wybudowanym i odebranym przyłączem kanalizacyjnym.

 

KROK 6

Do Spółki, należy dostarczyć Wniosek o odbiór końcowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej lub w dziale technicznym.

Wniosek można złożyć:

– osobiście w sekretariacie,
– elektronicznie za pośrednictwem e-maila, na adres sekretariat@pwik.brzeg.pl,
– pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. 

Protokół wydawany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty złożenia wniosku, po sprawdzeniu armatury  i jej oznakowania w terenie. W przypadku konieczności wykonania prac naprawczych w terenie, termin liczony jest od daty ich odbioru.

Odbiór końcowy i wydanie protokołu odbioru przyłącza odbywa się po:

– dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i badania bakteriologicznego wody(w przypadku przyłącza wody),

– spełnieniu zapisów wymienionych w warunkach przyłączenia oraz w projekcie budowlanym,

– pozytywnym przeprowadzeniu prób technicznych,

– zamontowaniu i zniwelowaniu do istniejącego poziomu terenu skrzynek ulicznych wraz z ich obudowaniem w miejscu wpięcia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej i na zasuwie „domowej”,

– trwałym umieszczeniu oraz prawidłowym opisaniu tabliczek informacyjnych,

– zniwelowaniu włazu studni przyłączeniowej do istniejącego poziomu terenu (w przypadku przyłącza kanalizacyjnego).