OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Modernizacja kanału nadodrzańskiego

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pwik.brzeg.pl


Brzeg: Kontrakt pn. Modernizacja kanału nadodrzańskiego
Numer ogłoszenia: 142127 – 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. , ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4164051 w.125,130; 4161463, faks 077 4163153.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.brzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kontrakt pn. Modernizacja kanału nadodrzańskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kanalizacji sanitarnej kanału nadodrzańskiego przebiegającego na terenie działek 237, 235/11, 192, 191, 198, 201,189, 93, 92/3, 92/2, 84/4 obręb centrum Brzegu. Średnice kanału nadodrzańskiego przeznaczonego do renowacji to Ø 800mm, Ø1300mm i Ø1500mm. W ramach Kontraktu należy wykonać kompleksowe roboty mające na celu zmodernizowanie istniejącego kanału nadodrzańskiego wraz z uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót i uzyskaniu kompletu decyzji koniecznych na etapie rozpoczęcia prac realizacyjnych i zakończenia. Modernizacja sieci kanalizacyjnej kanału nadodrzańskiego obejmuje rurociągi, studnie/komory oraz kanały boczne kanalizacyjne na odległość do 0,5 m od włączenia. Renowacji podlegają tylko włączenia boczne do rurociągu. Włączenia boczne do studni nie podlegają renowacji, zakres robót w tym zakresie obejmuje wykonanie uszczelnienia włączeń w studniach. Zakres robót obejmuje również wymianę zasuwy kanalizacyjnej zamontowanej w studni St1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach Programu funkcjonalno-użytkowego – PFU-1- część opisowa, PFU-2- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW), PFU-3 – część informacyjna. Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona zgłoszenia Robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Brzegu lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opolu. Długość kanału nadodrzańskiego przeznaczonego do modernizacji (renowacji) – 924,60 m. Przebudowa będzie prowadzona metodą reliningu długiego tzw. metoda rura w rurze, która polega na wsunięciu lub wciągnięciu nowych rur do remontowanego kanału i wypełnieniu przestrzeni między zewnętrzną, a wewnętrzną rurą materiałem odpornym na działanie obciążeń. Przy zastosowaniu tej metody powstaje całkowicie szczelny system rura w rurze, którego właściwości strukturalne i hydrauliczne są takie jak nowo położonego rurociągu. Odstępstwa od zastosowania releningu długiego, na rzecz zastosowania rur krótszych, określono w PFU-2 – WW-03.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający, zgodnie z art. 67, ust. 1. pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.00-6, 71.32.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.23.24.40-8, 45.23.32.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 50 000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełniającego warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykonał w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum: – 1 robotę budowlaną polegającą na modernizacji sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej o łącznej długości co najmniej 0,5 km metodą bezwykopową tzw. reliningu metoda rura w rurze. Na podstawie § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia wskazali w wykazie robót budowlanych oraz złożyli dowody dotyczące robót budowlanych, potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę postawionego przez Zamawiającego warunku. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie; 2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. W przypadku, gdy roboty budowlane, wskazane w wykazie robót budowlanych, zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, dotyczących tych robót. W razie konieczności, szczególnie gdy złożony wykaz lub dowody, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) – nie spełnia (gdy – z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. – dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów). Wykazanie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia podlega co do zasady sumowaniu i łącznej ocenie przez zamawiającego.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełniającego warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, iż dysponuje następującymi osobami (specjalistami): a) Przedstawiciel Wykonawcy – posiadający wykształcenie wyższe; co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji inwestycji dotyczących gospodarki ściekowej. b) Kierownik Budowy – posiadający: min. 4 lata doświadczenia w kierowaniu robotami z zakresu inżynierii sanitarnej, w tym doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy przy minimum 1 zadaniu inwestycyjnym polegającym na renowacji sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej metodą bezwykopową: metodą rura w rurze; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c) Inżynier branży konstrukcyjno-budowlanej, – posiadający: min. 3 lata doświadczenia zawodowego z zakresu inżynierii sanitarnej, w tym doświadczenie w realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją (renowacją) sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej metodą bezwykopową: metodą rura w rurze; uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Gdziekolwiek mowa o doświadczeniu zawodowym należy przez to rozumieć okres pełnienia sprecyzowanych dla poszczególnych osób funkcji: od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania oferty. Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy. Nie dopuszcza się łączenia funkcji poszczególnych specjalistów. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) – nie spełnia (gdy – z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. – dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów). Wykazanie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym i technicznym podlega co do zasady sumowaniu i łącznej ocenie przez zamawiającego.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełniającego warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna Wykonawcę posiadającego środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 500 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) – nie spełnia (gdy – z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. – dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów). Wykazanie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dysponowania odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową podlega co do zasady sumowaniu i łącznej ocenie przez zamawiającego.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  1 robota budowlana polegająca na modernizacji sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej o łącznej długości co najmniej 0,5 km metodą bezwykopową tzw. reliningu metoda rura w rurze.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  inny dokument, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kompletna oferta ma także zawierać: formularz Oferty wraz z załącznikiem, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, wycenione Zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów, dowód wniesienia wadium; stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Stosownie do treści art. 26 ust. 2b. ustawy p.z.p. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków – Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych i nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje dokonywanie Zmian istotnych w umowie oraz określa w niniejszym rozdziale 13 warunki wprowadzenia takiej Zmiany do Kontraktu: Zamawiający przewiduje Zmiany polegające na: (a) Zmianie ceny w związku ze zmianą stawki VAT, (b) Zmianie ceny w związku z rezygnacją z części robót; (c) Zmianie terminu zakończenia umowy oraz zmianie ceny na który wpływ mają: warunki atmosferyczne uniemożliwiające kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych nie sprzyjających warunków, sytuacje niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mające wpływ na realizację robót, zaistnienia siły wyższej – siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań; działania organów administracji publicznej, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń osób trzecich nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. zaistnienie okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, m. in.: – nieujęte (nieziwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych; – związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego; – związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków; – wynikające z niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagając naprawy; – zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich; – wystąpienie warunków wodno-gruntowych znacząco odbiegających od tych wskazanych w programie funkcjonalno-użytkowym. (d) zmiana sposobu wykonania zamówienia uzasadniona ekonomicznymi i technicznymi uwarunkowaniami; (e) obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357¹ Kodeksu cywilnego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, (f) Zmiana Ceny i Terminu w sytuacji wystąpienia zmian parametrów materiałów i urządzeń, które mogą nastąpić w następujących przypadkach: a) obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwację i in., b) poprawienia sprawności, wydajności, c) poprawienia parametrów technicznych, właściwości funkcjonalno-użytkowych, d) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, Termin wykonania umowy może ulec w przypadku wystąpienia w/w przesłanek przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. Jednakże Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy, jeżeli Zmiana jest wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być przeprowadzone jedynie po przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzących do wypracowania obustronnego konsensusu obejmującego wprowadzone do umowy zmiany. Negocjacje będę mogły być prowadzone na wniosek każdej ze stron, zgłaszany w razie zaistnienia powyższych Zmian Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody na Zmianę w stosunku do treści Oferty, przewidzianą w niniejszej Umowie. Dopuszcza się 30% możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników określonych wielkości w PFU i nie jest to Zmiana w rozumieniu Kontraktu. Zmianą w rozumieniu niniejszej umowy nie są : (a) zmiana nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. (b) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Pzp; (c) zmiana kluczowych specjalistów na inne osoby legitymujące się doświadczeniem jakie było wymagane na etapie procedury przetargowej. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II SIWZ – (stanowiących wzór Umowy – istotne dla Stron postanowienia).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwik.brzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Kontrakt pn. Modernizacja kanału nadodrzańskiego jest częścią Projektu pn. Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się

na stronie internetowej

Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń

w dniu 02.07.2014r.

 

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Budownictwo
 • Typ: Roboty budowlane
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 21.07.2014 do godz. 10.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.07.2014 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 10.15
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000 PLN.
 • Termin związania ofertą: 19.08.2014
 • Znak sprawy: PIU-01-07-2014

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę