OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
REMONT SYSTEMU NAPOWIETRZANIA POLEGAJĄCY NA WYMIANIE DYFUZORÓW PIK 300 JEDNEGO CIĄGU KOCZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRZEGU

 

I. Przedmiot zamówienia:

Remont systemu napowietrzania polegający na wymianie dyfuzorów PIK300 jednego ciągu KOCZ Oczyszczalni Ścieków w Brzegu.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont systemu napowietrzania jednego ciągu komór osadu czynnego (KOCZ) Oczyszczalni Ścieków w Brzegu zlokalizowanej przy ul. Cegielnianej 3. W zakres zamówienia wchodzą następujące czynności:

 1. Przygotowanie komory osadu czynnego poprzez usunięcie pozostałych ścieków zmieszanych z osadem czynnym do poziomu umożliwiającego wymianę dyfuzorów i jednocześnie zapewnić bezpieczne warunki dla zachowania poprawnego montażu, w tym czystości rusztu napowietrzania. W przypadku stwierdzenia miejsc zalegania osadu z piaskiem (w tzw. strefach martwych komory) , miejsca te należy oczyścić do dna konstrukcji. Ściek zmieszany z osadem bez piasku  może zostać przepompowany do drugiego reaktora zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie komory lub w  przypadku stwierdzenia zawartości  piasku, do instalacji płukania piasku lub studni zbiorczej, obydwa obiekty zlokalizowane w odległości ok. 200m od remontowanego obiektu. Wymiary dna komory – 75m x 21m. Zamawiający opróżni KOCZ we własnym zakresie do poziomu ok. 35 cm nad dnem komory (jest to poziom bezpośrednio nad dyfuzorami).
 2. Demontaż istniejących dyfuzorów – 1090 szt.
 3. Przygotowanie rusztów napowietrzających do montażu nowych dyfuzorów – w razie konieczności ich mycie i płukanie.
 4. Dostawa oraz montaż nowych dyfuzorów – 1090 szt. Nowe dyfuzory powinny być kompletne wraz z membranami. Dyfuzory powinny posiadać parametry techniczne odpowiadające (nie gorsze) istniejącym PIK 300 firmy SULZER.
 5. Utylizacja zdemontowanych dyfuzorów wraz z membranami.

Nowo dostarczone dyfuzory powinny spełniać niżej wymienione parametry:

 • Średnica dyfuzora – nie mniejsza niż w istniejących dyfuzorach.
 • Materiał dyfuzora – nie gorszy niż w istniejących dyfuzorach, w zastosowaniu dedykowany m.in. do pracy w systemach napowietrzania podwodnego.
 • Membrana wykonana z EPDM.
 • Wielkość pęcherzyków powietrza 1-3 mm.
 • Temperatura powietrza +100o
 • Ilość naciętych otworków – nie mniej niż w istniejących dyfuzorach.
 • Zakres pracy od 1,0 do 8,0 m3/h.
 • Krótkotrwały dopuszczalny przepływ powietrza do 10 m3/h.
 • Gwarantowana strata ciśnienia nie więcej niż 6 kPa.
 • Mocowanie membrany w korpusie dyfuzora jak w istniejącym rozwiązaniu lub za pomocą pierścienia gwintowanego, membrana musi posiadać zintegrowany o-ring na obwodzie zapewniający szczelność i trwałość.
 • Mocowania w korpusie, dyfuzor musi posiadać zaworek zwrotny w centralnej części.
 • Światło otworu połączeniowego i sposób łączenia z rusztem powinna wykluczyć konieczność dodatkowych rozwiercań rurarzu rusztu napowietrzającego.

W cenie ofertowej należy uwzględnić usługę wymiany dyfuzorów wraz z ich dostawą (kompletne dyfuzory, wszelkie materiały niezbędne do wymiany dyfuzorów, robocizna, dojazd, transport materiałów, noclegi i pozostałe koszty oraz utylizacja zdemontowanych dyfuzorów z membranami) oraz przygotowanie opróżnionej komory do poziomu ok. 35cm nad dnem KOCZ (poziomu bezpośrednio nad powierzchnią dyfuzorów).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót poinformował go o tym fakcie celem opróżnienia przez Zamawiającego komory osadu czynnego do poziomu ok. 35cm nad dnem.

 • Wymagany okres gwarancji – minimum 24 miesięcy.

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

42124300-7 – Części pomp powietrza lub próżniowych, sprężarek gazu lub powietrza

50800000-3 – Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

42996600-0 – Urządzenia natleniające

III. Termin złożenia ofert : 08.09.2023r. do godziny 12:00.

IV. Otwarcie ofert: 08.09.2023r. o godzinie 13:00.

V. Termin realizacji zamówienia: 17.11.2023r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są wykazać nie później niż na dzień składania ofert, że spełniają warunki z art. 57 w szczególności nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108 1 i art. 109 ust.1 Ustawy.

2. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust.1 pkt 4. Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadać wiedzę i doświadczenie;
 • dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
 • posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

4. Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał.

VII. Formularze specyfikacji warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pwik.brzeg.pl.

VIII. Kryteria oceny ofert:

1. Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

 • oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 • oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
 • Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

KRYTERIUM                              WAGA

            CENA                                           95%

            GWARANCJA JAKOŚCI                5%

4. W kryterium 1 – CENA najwyższą liczbę punktów (95 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 95 pkt.

5. W kryterium 2 – GWARANCJA JAKOŚCI – najwyższą liczbę punktów – 10 otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji jakości. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy, Wykonawca otrzyma 0 punktów.

Natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednią liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

Liczba punktów oferty = [okres gwarancji w badanej ofercie/okres gwarancji w ofercie najkorzystniejszej (najdłuższy okres gwarancji)] x 5 pkt.

UWAGA:

1)  Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres dla gwarancji jakości wynosi 24 miesięcy;

2)  Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

6. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

8. Składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

IX. Termin związania ofertą: 30 dni.

X. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XI. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

XII. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.

XIII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XV. Miejsce złożenia ofert – sekretariat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg, od godz. 7:00 – 15:00.

XVI. Miejsce otwarcia ofert – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o., Dział TU (Baza magazynowo -transportowa) ul. Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg.

XVII. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Zatwierdził: Artur Stecuła – Prezes

 

 

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Usługa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 08.09.2023r. do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.09.2023r. w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 13.00.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 30 dni
 • Znak sprawy: TU-PN-10-2023

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę