OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawa samochodu typu Furgon o dmc do 3,5 t dla potrzeb PWiK w Brzegu Sp. z o.o.”

Brzeg, dnia 03.08.2021 r.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SP. Z O.O.

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg,

woj. opolskie,

tel. 77 4162244 wew. 217, 221

faks 77 4163153,

e-mail:sekretariat@pwik.brzeg.pl.

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.:

„Dostawa samochodu typu Furgon o dmc do 3,5 t dla potrzeb PWiK w Brzegu Sp. z o.o. ”

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu: typu Furgon.
 2. Termin złożenia ofert: 17.08.2021 r. do godz. 12:00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17.08.2021 r. o godz. 12:30.
 4. Dostawa: do 15.12.2021 .
 5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 • zobowiązali są wykazać nie później niż na dzień składania ofert, że spełniają warunki z art. 57 w szczególności nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art.108 1 i art.109 ust.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SWZ i przyjmują je bez zastrzeżeń.

6. Formularze specyfikacji warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl .

7. Formularz można otrzymać pocztą- na pisemną prośbę Wykonawcy.

8. Kryterium oceny ofert: 100 % – cena oferty.

9. Miejsce złożenia ofert: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu ul. Wolności 15,

49-300 Brzeg, sekretariat od godz. 7:00 – 15:00.

10. Miejsce otwarcia ofert: Dział Utrzymania Ruchu i Zamówień Publicznych Brzeg, ul.Wyszyńskiego 31

11. Termin związania ofertą: 30 dni.

12. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

14. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Zatwierdził: Artur Stecuła – Prezes

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Motoryzacja
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 17.08.2021 do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.08.2021 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12.30
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 15.09.2021
 • Znak sprawy: TU-PN-03-2021

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę