- PWiK Brzeg - https://pwik.brzeg.pl -

„Dostawa samochodu typu Furgon o dmc do 3,5 t dla potrzeb PWiK w Brzegu Sp. z o.o.”

Brzeg, dnia 03.08.2021 r.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SP. Z O.O.

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg,

woj. opolskie,

tel. 77 4162244 wew. 217, 221

faks 77 4163153,

e-mail:sekretariat@pwik.brzeg.pl.

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.:

„Dostawa samochodu typu Furgon o dmc do 3,5 t dla potrzeb PWiK w Brzegu Sp. z o.o. ”

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu: typu Furgon.
  2. Termin złożenia ofert: 17.08.2021 r. do godz. 12:00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17.08.2021 r. o godz. 12:30.
  4. Dostawa: do 15.12.2021 .
  5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

6. Formularze specyfikacji warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl .

7. Formularz można otrzymać pocztą- na pisemną prośbę Wykonawcy.

8. Kryterium oceny ofert: 100 % – cena oferty.

9. Miejsce złożenia ofert: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu ul. Wolności 15,

49-300 Brzeg, sekretariat od godz. 7:00 – 15:00.

10. Miejsce otwarcia ofert: Dział Utrzymania Ruchu i Zamówień Publicznych Brzeg, ul.Wyszyńskiego 31

11. Termin związania ofertą: 30 dni.

12. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

14. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Zatwierdził: Artur Stecuła – Prezes