pwik_budynek

W związku z publikacją w dn. 29.03.2018 r. na łamach „Panoramy” informacji dotyczącej opłacalności świadczenia usług dostawy wody i odbioru ścieków dla planowanego zakładu karnego
w Brzegu, poniżej prezentujemy stanowisko Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu.

Z zacytowanej przez gazetę wypowiedzi radnego wynika, że podłączenie nowego obiektu jest nieopłacalne. Radny odniósł się do odpowiedzi udzielonej przez PWiK  dotyczącej interpelacji złożonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 23.02.2018 r. Interpelacja zawierała  wniosek o podanie wielkości świadczonych usług dla obecnie funkcjonującego więzienia oraz wskazanie zysku, jaki osiąga PWiK z tego tytułu. W odpowiedzi na to Spółka przedstawiła wyniki sprzedaży usług w ostatnim roku z przeliczeniem zużycia wody (ścieków) na 1 osadzonego. Wskaźnik ten w przypadku brzeskiego więzienia wynosi 5,61 m³/osadzonego/mies., a z analizy danych dla innych zakładów karnych udostępnionych przez służby więzienne wynika, że w podobnych obiektach oscyluje on na poziomie od 7,6 do ponad 8 m³/osadzonego/mies.

Cytując przytoczone w artykule słowa, które były tylko częścią odpowiedzi PWiK na interpelację radnego, całkowicie zmieniono sens odpowiedzi. Informacja Spółki była następująca: „z uwagi na sposób konstruowania taryf, brak jest możliwości wyliczenia dochodowości świadczonych usług dla poszczególnych odbiorców”.  W artykule pominięto  sformułowanie „dla poszczególnych odbiorców”
co sprawia że skrócony fragment wypacza sens odpowiedzi.

Czy inwestycja jest opłacalna dla PWiK najlepiej zobrazuje jej porównanie do niedawno zrealizowanego zadania – dozbrojenia w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną osiedla Tivoli.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na tym osiedlu kosztowała spółkę ok. 1,7 mln zł. Wybudowany system obsługuje obecnie ok. 170 mieszkańców zużywających średnio 3m³/osobę/mies. Przychody PWiK z tytułu świadczenia usług dla tego obszaru to około 60 tys. zł/rok. Docelowo podłączonych będzie ok. 260 mieszkańców, co przy obecnych cenach dałoby kwotę ok. 90 tys. zł rocznie.

Tymczasem koszt wybudowania przyłączy wod-kan do nowego zakładu karnego szacowany jest na poziomie 60 tys. zł. Przy założeniu zużycia na poziomie 8m³/osadzonego/mies., roczne przychody
z tytułu obsługi 1000 skazanych wyniosłyby ok. 950 tys. zł. Biorąc pod uwagę planowaną budowę szpitala i zakładu produkcyjnego przy więzieniu przychody prawdopodobnie przekroczyłyby 1 mln zł.

Dodać należy, że na osiedlu Tivoli mieszkają w większości osoby, które przeniosły się z innych terenów Brzegu i które już wcześniej jako lokatorzy zabudowy wielorodzinnej byli klientami PWiK.
Przekłada się to na fakt, że wzrost zużycia wody na osiedlu Tivoli oznacza w istocie spadek zużycia
w miejscu wcześniejszego zamieszkania tych osób.

Inaczej wygląda sprawa zakładu karnego gdzie mamy do czynienia z „nowym” odbiorcą usług, a wskaźnik zużycia na osobę jest  ponad 2,5 krotnie większy (3 m³ vs 8 m³).

PWiK jako monopolista naturalny ma ograniczone możliwości pozyskania nowych klientów. Okazją do powiększenia sprzedaży pozostają przede wszystkim nowo powstające zakłady przemysłowe, jak było w przypadku strefy przemysłowej na Skarbimierzu.

Budowa nowego więzienia  może stać się dla Spółki znaczącą szansą na poprawę sytuacji finansowej, gdyż obecnie, na skutek zwiększenia oszczędności zużycia wody przez mieszkańców, Stacja Uzdatniania Wody nie osiąga projektowanej wielkości  produkcji wody.

Przytoczone dane jednoznacznie wskazują, że świadczenie usług dla nowego więzienia byłoby nie tylko opłacalnym, ale bardzo dobrym „biznesem”.