OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na pomieszczenia biurowe w Brzegu przy ulicy Kard. Wyszyńskiego dz. nr ewid. 697”

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro na podstawie Działu VII § 43 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego
u Zamawiającego.
Regulamin dostępny jest na stronie www.pwik.brzeg.pl
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na pomieszczenia biurowe w Brzegu przy ulicy Kard. Wyszyńskiego dz. nr ewid 697 o powierzchni użytkowej 115,68 m2 i o kubaturze 645 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym wykonanym przez – Biuro projektów „Projekt Plus” Leszek Pastuszka, 49-300 Brzeg, ul. Ks. Popiełuszki26/6 – o nazwie „Budynek biurowy. Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na pomieszczenia biurowe”, adres – Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego, Jednostka ewidencyjna – Brzeg, obręb – II Centrum, działka nr 697, posiadającym decyzję o zatwierdzeniu projektu nr787/12 z dnia 07.12.2012 r. Z projektu należy wyłączyć prace dotyczące wyburzenia ścian działowych wewnątrz budynku oraz demontaż masztu antenowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji Projektowej dołączonej do siwz.

Dodatkowe wymagania precyzujące niżej wymienione punkty Projektu Budowlanego :

 Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym.
 Dopuszczalne zmiany zakresu robót za zgodą Zamawiającego. Zmiany nie mogą wpływać na wynagrodzenie wykonawcy.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

 Wykonawca wykona obiekt „pod klucz” bez wyposażenia ruchomego.Wykonawca ponosi wszelkie starania i koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 Wykonawca przedłoży Audyt Energetyczny budynku
 Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia
 Zamawiający umożliwi odpłatnie Wykonawcy korzystanie z mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
 Gwarancja jakości na wykonane zadanie minimum 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego
 W protokole zdawczo-odbiorczym strony potwierdzą również wykonanie prac porządkowych.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień:
45000000-7 roboty budowlane

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Maksymalny termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do 31.08.2013r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy dotyczące:

5.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
5.2 posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędne do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, z podaniem ich wartości, zakresu robót oraz miejsca wykonania z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
5.3 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia – w tym celu Wykonawca przedstawi informację przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz personelu kierowniczego ( w tym kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w przedmiotowym zakresie) , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności,
5.4 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej tj o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczeniowy od odpowiedzialności cywilnej.
5.5 w przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymienione warunki musi spełniać co najmniej 1 podmiot lub warunek podmioty te mogą spełniać wspólnie.
5.6 wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia .Zamawiający uznając, że doświadczenia danego podmiotu jest wartością, której nie można przenieść, oczekuje iż ze zobowiązania do udostępnienia wiedzy i doświadczenia będzie wyraźnie wynikał udział podmiotu udostępniającego w realizacji części zamówienia w charakterze podwykonawcy ( ze wskazaniem zakresu udziału).
5.7 ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia/ nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych w pkt.6 siwz Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem postanowień art.26 ust.3 i 4 PZP.
5.8 w przypadku, gdy wartości niezbędne do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w walucie innej, niż złoty polski. Wykonawca przeliczy je na PLN wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu Na stronie internetowej PWiK. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
6.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest
załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia :
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – na zał. nr 2 do oferty,
b) wykaz robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemny wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat/ 3 robót budowlanych/ przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. – zał. nr 4 do oferty
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych tj. posiadanych uprawnieniach budowlanych oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,– zał. nr 5 do oferty,
d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie z wymogami siwz pkt 5.1 – zał. nr 7 do oferty.
e) Opłacona polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie
wymienione w pkt 6.1 a) jest składane w imieniu Wykonawców składających wspólnie ofertę
natomiast dokumenty wymienione w pkt 6.1 b)-e) mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród
Wykonawców składających wspólną ofertę.
Inne załączniki do oferty:
g) jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
(niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – wzór zobowiązania stanowi –
zał. nr 8 ,
h) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik;

6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawca zobowiązany jest załączyć do ofert następujące
dokumenty i oświadczenia:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3,3a
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.
c) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokumenty/ zaświadczenia/ muszą być złożone przez każdego Wykonawcę
d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1
pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1
pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę

6.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
6.3.1 zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 b), 6.2. c) 6.2 d), 6.2 f) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
6.3.2 zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2 e) – składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust 1 pkt 4-8 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3.1 a) i 6.3.1 c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt 6.3.1 b)
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 6.3 zastępuje je się dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
6.4 Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt.5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy miejsce zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6.5 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków opisanych przez Zamawiającego w niniejszej
siwz polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26.ust.2b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 (względnie 6.3, 6.4) niniejszej siwz.
6.6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane
oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt 6.2a) – f) – składa osobno każdy z Wykonawców.

7. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 7 500,00 PLN.
słownie : siedem tysięcy pięćset złotych 00/100
Pozostałe informacje na temat wadium znajdują się w siwz

8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy z chwilą podpisania umowy, w wysokości 5 % ceny oferowanej /brutto/ przedstawionej przez wykonawcę

Pozostałe informacje na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się w SIWZ.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Lp
Nazwa
kryterium Waga
kryterium
Szczegółowy opis, wzór

1 Cena 100 An=B/C*100 pkt,

An – ilość punktów przyznana ofercie n za cenę
B -najniższa cena oferowana w złożonych ważnych ofertach
C- cena badanej oferty

Sposób obliczenia ceny znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia: 06.02.2013 r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
49-300 Brzeg
Sekretariat

11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Oferty zostaną otwarte dnia: 06.02.2013 r. o godz. 12:30
w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 31 ( Biurowiec na bazie magazynowo – transportowej)
49-300 Brzeg

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu składania ofert.

PREZES
Marek Starczyk
____________________________________
Kierownik Zamawiającego

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Budownictwo
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06/02/2013 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 07/03/2013
 • Znak sprawy: TU-PN-01-13

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę