OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KOLEKTORA DYWERSYFIKUJĄCEGO PRZERZUT ŚCIEKÓW ZE STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GMINIE SKARBIMIERZ DO SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ MIASTA BRZEG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4164051 w.125,130; 4161463, faks 077 4163153.
•Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.brzeg.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KOLEKTORA DYWERSYFIKUJĄCEGO PRZERZUT ŚCIEKÓW ZE STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GMINIE SKARBIMIERZ DO SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ MIASTA BRZEG.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i budowa kolektora dywersyfikującego przerzut ścieków ze strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz do systemu kanalizacji sanitarnej miasta Brzeg. Zakres umowy obejmuje prace projektowe i roboty budowlane służące celowi zawartej umowy. Celem zawartej umowy jest odciążenie istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej miasta poprzez przejęcie części dotychczasowych użytkowników, a także umożliwienie podłączenia do systemu zlewni nowych podmiotów gospodarczych ze strefy aktywności gospodarczej Osiedla Skarbimierz i odbiorców indywidualnych z kierunku Małujowice. Cel ten musi zostać osiągnięty poprzez budowę kanalizacji sanitarnej kolektora dywersyfikującego przerzut ścieków ze strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz do systemu kanalizacji sanitarnej miasta Brzeg. Zakres umowy obejmuje więc prace projektowe i wynikające z nich roboty budowlane: -opisane w programie funkcjonalno-użytkowym, -nieopisane lub nieopisane szczegółowo w programie funkcjonalno-użytkowym wszystkie elementy robót budowlanych, które są wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, aby obiekt budowlany był kompletny i mógł zgodnie z obowiązującymi przepisami być oddany do użytkowania, -wynikające z dostosowania ustaleń programu funkcjonalno-użytkowego do obowiązujących przepisów, wydanych decyzji stanowiących załączniki do tego programu oraz te wydane w trakcie realizacji zamówienia z wyjątkiem sytuacji, gdy te decyzje administracyjnie są wadliwe lub wydane z naruszeniem prawa. Zakres Robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nowego odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z kompletnym uzbrojeniem, w tym trzech przepompowni ściekowych (2 strefowe i 1 główna), wyposażonych w system AKPIA. Należy wykonać sieć kanalizacyjną wraz z uzbrojeniem o długości około 8,2 km sieci, z zastrzeżeniem, że ostateczna długość sieci i zakres robót niezbędnych do prawidłowej realizacji celów określonych w niniejszej umowie, będzie wynikał z Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę. W ramach Kontraktu należy również właściwie opracować inne dokumenty, opinie, decyzje administracyjne, pozwolenia itp. – niezidentyfikowane w dokumentach stanowiących integralną część Kontraktu, ale niezbędnych zarówno na etapie projektowania jak i budowy do prawidłowej realizacji zamówienia (w fazach zatwierdzania dokumentacji przez Zamawiającego, rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych oraz użytkowania obiektu budowlanego zgodnie ze swoim przeznaczeniem). Ponadto Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i odtworzyć go do stanu sprzed rozpoczęcia Robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III OPZ – PROGRAM FNKCJONALNO UŻYTKOWY sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. (z późn. zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 u.p.z.p., dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.13.00-8,
45.23.24.00-6,
71.32.00.00-7,
45.31.00.00-3,
38.42.40.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 28.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
•Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
III.2) ZALICZKI
•Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oWykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:
-posiadać uprawnienia do wykonania zamówienia określonego w siwz -posiadać wiedzę i doświadczenie
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. polegającą na zaprojektowaniu i budowie minimum 6 km sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym o średnicy rurociągów nie mniejszej niż 250 mm wraz z 2przepompowniami ścieków wyposażonych w system AKPIA.
W przypadku wykazania przez Wykonawcę spełnienia wyżej wymienionego warunku, poprzez zrealizowanie dwóch zamówień tj. usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz wykonanie roboty budowlanej – zastosowanie ma zapis: Wykonawca jest zobowiązany wykazać się doświadczeniem: – co najmniej jedną usługą polegającą na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę obejmującą minimum 6 km sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym o średnicy rurociągów nie mniejszej niż 250 mm wraz z 2 przepompowniami ścieków wyposażonych w system AKPIA – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, – co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie minimum 6 km sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym o średnicy rurociągów nie mniejszej niż 250 mm wraz z 2 przepompowniami ścieków wyposażonych w system AKPIA – w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny). Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującymi osobami w trakcie realizacji zamówienia: a)Kierownik Budowy – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: -wykształcenie wyższe techniczne,
-co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami z zakresu inżynierii sanitarnej, w tym kierowanie budową sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 6 km wraz z 2 przepompowni ścieków wyposażonych w system AKPIA, -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b)Inżynier sanitarny – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: -wykształcenie wyższe techniczne,
-co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót z zakresu gospodarki ściekowej, w tym realizacja robót budowlanych polegających na kompleksowej budowie wraz z uzbrojeniem sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 6 km, -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
c)Inżynier Elektryk – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: -wykształcenie wyższe techniczne,
-co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robotami z zakresu budowy obiektów gospodarki ściekowej, w tym roboty których przedmiotem było zainstalowanie instalacji elektrycznej oraz systemu automatyki i sterowania dla co najmniej 3 pompowni ścieków wraz z uruchomieniem, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
d)Projektant branży sanitarnej – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:
-wykształcenie wyższe techniczne; minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w sporządzaniu projektów budowlano wykonawczych (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) sieci sanitarnej wraz z uzbrojeniem, w tym co najmniej sporządzenie 1 projektu budowlano-wykonawczego (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę), którego przedmiotem było zaprojektowanie co najmniej 6 km sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno – tłocznym wraz z 2 pompowniami ścieków wyposażonych w system AKPIA, -uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
e)Projektant branży elektrycznej – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:
-wykształcenie wyższe techniczne, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w sporządzaniu dokumentacji projektowej – branży elektrycznej dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej, w tym projektowanie systemów zasilania, sterowania i automatyki dla co najmniej 3 sieciowych pompowni ścieków, -uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania oferty. Wykonawca wskaże faktyczny okres nabytego doświadczenia każdego z członków w/w personelu w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. Wykonawca podając informacje na temat doświadczenia osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia odliczy okresy w których osoby te nie zdobywały doświadczenia określonego w SIWZ, a które jest niezbędne do prawidłowej realizacji Robót będących przedmiotem zamówienia. Osoba musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji poszczególnych ekspertów kluczowych. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych (w tym przynależności do określonego samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
Celem potwierdzenia wymaganego warunku Wykonawcy muszą złożyć:
a)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,
b)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę -Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp, opisanych szczegółowo w pkt 10.7 powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 10.1-6 niniejszej IDW. Dodatkowo Wykonawca – stosownie do treści art. 26 ust. 2b u.p.z p. – zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego oświadczenia podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że Zamawiający przewidział takie zmiany w ogłoszeniu lub SIWZ i określił warunki ich dokonania. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, polegające na:
1)Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:
a)warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych nie sprzyjających warunków,
b)sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót,
c)zaistnienia siły wyższej,
d)przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
2)Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy.
3)Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, m. in.:
-nieujęte (nieziwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych; -związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego;
-związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków;
-wynikające z niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagając naprawy;
-zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich;
-konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
-wystąpienie warunków wodno-gruntowych znacząco odbiegających od tych wskazanych w programie funkcjonalno-użytkowym.
4)zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.
5)zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Pzp.
6)zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
7)zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4
lit. b) ustawy Prawo budowlane – uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć;
8)zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
9)zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT;
10)Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części robót, w takim przypadku wy-nagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne z dyspozycją art. 144 ustawy Pzp), z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie będą naruszać na-czelnych zasad udzielania zamówień publicznych, a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treści oferty. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
d) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
e) czas wykonania zmiany,
f) wpływ zmiany na termin zakończenia Kontraktu, Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Jednakże Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy i ewentualnego zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwik.brzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. 49-300 Brzeg ul. Wolności 15.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2012 godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. 49-300 Brzeg ul. Wolności 15 świetlica.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

PREZES
Marek Starczyk
________________________________
Kierownik Zamawiającego

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Budownictwo
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09/05/2012 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 07/06/2012
 • Znak sprawy: TU-PN-03-12

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę