OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Ciągnik rolniczy o mocy znamionowej wg.ISO 120 KM /minimum/ nowy fabrycznie rok produkcji 2011 pochodzenie maszyny UE.
Minimalne wymagania techniczne przedmiotu zamówienia:
– rozstaw osi tożsamy z rozstawem osi rozrzutnika Tytan
będącego na wyposażeniu PWiK Brzeg
– min. moc znamionowa 120 KM wg ISO ,
– skrzynia min 16/16 (40km/h): 4 zakresy główne i
4 półbiegi pod obciążeniem lub równoważna technicznie
– rewers elektrohydrauliczny ze sprzęgłem i możliwością
zmiany półbiegów
– amortyzowana przednia oś QUADLINK lub równoważna
– regulowana kolumna kierownicy,
– fotel pneumatyczny z amortyzacją wzdłużną i regulowanymi
podłokietnikami
– siodełko dla pasażera z pasem bezpieczeństwa,
– analogowo-cyfrowa deska rozdzielcza,
– duże teleskopowe lusterka zewnętrzne,
– wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem,
– zaczep górny automatyczny, przestawiany wysokościowo,
– zaczep HITCH z hakiem opuszczanym do dołu lub zaczepem
dolnym PITON do przyczep jednoosiowych
– ogumienie przód 440/65 R28 alternatywnie 420/70R28 lub
większe
– ogumienie tył 540/65 R38 alternatywnie 520/70R38 lub
większe
– błotniki tylne z przedłużeniami lub odpowiednie
– przednie błotniki,
– tylny TUZ – udźwig 6 000 kg, kat. III lub większe
– kpl. przegubów kulowych do końcówek zaczepów ramion
dolnych Walterscheid,
– tylny WOM – 540/540E/1000obr./min,
– sterowanie W.O.M. + TUZ z błotników tylnych z dwóch stron
– 6 wyjść hydraulicznych,
– oświetlenie robocze przednie (min.1 para) i tylne
(1 para), montowane w dachu,
– oświetlenie na słupkach kabiny – 1 para,
– światło ostrzegawcze – \”kogut\”,
– obciążnik przednie 265 kg, obciążniki przednie
demontowane 610 kg ( 10 x 55 kg, 1 x 60 kg z zaczepem )
lub równoważne o zbliżonych parametrach
– instrukcja obsługi w języku polskim,
– komplet narzędzi pozwalających na obsługę maszyny(w tym:
smarownica o pojemn.ok.400g smaru-do obsługi
jedną ręką , podnośnik hydrauliczny 15T, komplet
niezbędnych kluczy)
– wąż z końcówkami do pompowania kół wraz zabudowanym
gniazdem powietrznym ,
– radio CD,
– instalacja pneumatyczna jedno i dwu-obwodowa.

 Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 Kraj pochodzenia: Unia Europejska
 Adres dostawy – Oczyszczalnia Ścieków,
ul. Cegielniana 3, 49-300 Brzeg
 Wraz z sprzętem należy dostarczyć wymagane prawem
atesty i certyfikaty, instrukcję obsługi w języku
polskim oraz dokument gwarancyjny w języku polskim
 Wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem
producenta i potwierdzić to stosownym dokumentem.
 Gwarancja producenta na dostarczony sprzęt co
najmniej 12 miesięcy + 24m-ce na silnik
 Naprawa sprzętu w miejscu jego pracy , dojazd
serwisu bezpłatny w czasie gwarancji. Czas reakcji
serwisu /przybycie/ max do 48h, w dni robocze do
24h ( za czas reakcji należy przyjąć przyjazd
serwisu do sprzętu).
 Serwis autoryzowany, stacjonarny z magazynem
części zamiennych w odległości do 60 km (podać
dokładny adres).
 W cenie ujęte szkolenie 3-ch operatorów w czasie do
dwóch dni od daty dostarczenia sprzętu.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na końcu ogłoszenia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień:
kod CPV – 16700000-2 ciągnik rolniczy

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Dostawa do 30.12.2011r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy
potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz
dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.
• W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1
Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące
dokumenty:
 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, w przypadku osób fizycznych
oświadczenie ( załącznik nr 4a do niniejszej
specyfikacji)
 Dokumenty potwierdzające posiadanie
uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o
ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów
rejestrowych.
 Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu
składek US oraz ZUS.
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się
wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o
zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień
publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1 Cena 100 An=B/C*100 pkt,

An – ilość punktów przyznana ofercie n za cenę
B -najniższa cena oferowana w złożonych ważnych ofertach
C- cena badanej oferty

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 24.10.2011 r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
49-300 Brzeg
Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 24.10.2011 r. o godz. 12:30
w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 31 ( Biurowiec na bazie magazynowo – transportowej)
49-300 Brzeg

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 22.11.2011 r.

Prezes
Marek Starczyk
Kierownik Zamawiającego

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Maszyny, urządzenia
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24/10/2011 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 22/11/2011
 • Znak sprawy: TU-PN-04-11

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę