OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Elektrycznej w Brzegu”

Brzeg, dnia 09.10.2023 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SPÓŁKA Z O.O.,
UL. WOLNOŚCI 15, 49-300 BRZEG, OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Elektrycznej w Brzegu”
Numer postępowania: TU-PN-11-2023

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Elektrycznej w Brzegu.
Zakres robót obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zakresie:
1) robót przygotowawczych, ziemnych, demontażowych i rozbiórkowych,
2) zabudowa studni rewizyjnej na istniejącej sieci kanalizacyjnej,
3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 mm z rur PVC-U SN8 – 228 m,
4) budowa kanałów bocznych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 mm z rur PVC – 3 szt. o łącznej długości ok. 18 m,
5) montaż systemowych studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych:
a) studzienki PP/PE Ø800 mm – 3 szt.,
b) studzienki PP/PE Ø425 mm – 3 szt.
6) odtworzenie nawierzchni drogowych i chodników, które zostaną rozebrane w ramach budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przygotowaniem podłoża gruntowego oraz wykonaniem lub odtworzeniem krawężników, obrzeży, ścieków i elementów oznakowania.
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w Części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
– Wymagany czas gwarancji – minimum 60 miesięcy.

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę
45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233222-1: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
II. Termin złożenia ofert: 24.10.2023r. do godziny 12:00.
III. Termin otwarcia ofert: 24.10.2023r. o godzinie 12:30.
IV. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie do 8 tygodni (56 dni) od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są wykazać nie później niż na dzień składania ofert, że spełniają warunki z art. 57 w szczególności nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust.1 Ustawy.

2. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust.1 pkt 4. Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu (celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW):
1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadać wiedzę i doświadczenie:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia wykazali, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie- minimum 1 robotę budowlaną w zakresie budowy/ przebudowy/rozbudowy/ modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 180 mb .
Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednio:
Wykaz wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 2), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz prawidłowo ukończone.
Dowodami o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie; z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych robót poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a).
W przypadku, gdy roboty wskazane w wykazie zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczeń.
W razie konieczności, szczególnie gdy złożony wykaz lub dowody, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
3) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami: Kierownik budowy – 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
UWAGA:
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 j.t..) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych rozumie przez to ważne uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (załącznik nr 6), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4) Znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5) Posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
6) Polegać na zasobach innych podmiotów.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
9. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.
VI. Formularze specyfikacji warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl.
VII. Kryteria oceny ofert: CENA OFERTOWA– 100%.
VIII. Termin związania ofertą: 30 dni.
IX. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
X. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
XI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
XII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XIV. Miejsce złożenia ofert – sekretariat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg od godz. 7:00 – 15:00.
XV. Miejsce otwarcia ofert – Baza magazynowo- transportowa, ul. Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg.
XVI. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 5 000,00 PLN.

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Budownictwo
 • Typ: Roboty budowlane
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 24.10.2023 r. do godz. 12:00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.10.2023 r. w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12:30
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 PLN PLN.
 • Termin związania ofertą: 30 dni
 • Znak sprawy: TU-PN-11-2023

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę