OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Remont serwisowy wirówki odwadniającej GEA UCC458-00-32

 

Brzeg, dnia 19.06.2023r.

   

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SPÓŁKA Z O.O.
UL. WOLNOŚCI 15, 49-300 BRZEG,

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE :

 

REMONT SERWISOWY WIRÓWKI ODWADNIAJĄCEJ GEA UCC458-00-32

 

Numer postępowania:   TU-PN-05-2023

I. Przedmiot zamówienia:

Remont serwisowy wirówki odwadniającej GEA UCC458-00-32 r.p.2007 nr 8004-931 w zakresie zgodnie ze specyfikacją wraz z regeneracją/wymiana ślimaka głównego bębna.

 

Realizacja usługi serwisowej zgodnie ze specyfikacja techniczną:

– przeprowadzenie pełnego przeglądu z wymianą zestawu części zamiennych

– regeneracja lub wymiana na nowy ślimak główny dekantera

– wymiana zgarniaczy-noży 2-szt

– wymiana uszczelki górnej pokrywy wanienki 2-szt

– wymiana pierścienia ślizgowego po stronie fazy stałej

Typ urządzenia:                                                                                        UCC 458-00-32

Nr. fabryczny:                                                                                            8004-931

Godziny pracy poprzedni przegląd:                                                       36819 godz.

Godziny pracy aktualny przebieg:                                                         43080 godz.

Pozostałe wymagania:

 • Zamówienie części i regeneracji po stronie Wykonawcy
 • Czas zatrzymania urządzenia do trzech dni (w razie dłuższego postoju zapewnienie odwadniania osadu przez Wykonawcę).
 • W cenie zawarte: usługa (robocizna, dojazd, transport materiałów-, noclegi i pozostałe koszty), wszelkie materiały serwisowe.
 • Wymagana gwarancja – minimum 12 miesięcy.

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 50500000-0 – usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

II. Termin złożenia ofert : 04.07.2023r. do godziny 12:00.

III. Otwarcie ofert: 04.07.2023r.  o godzinie 12:30.

IV. Termin realizacji zamówienia : 31.07.2023r.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są wykazać nie później niż na dzień składania ofert, że spełniają warunki z art. 57 w szczególności nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108 1 i art. 109 ust.1 Ustawy.

2. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust.1 pkt 4. Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 • spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał), tj.:
 • wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy roboty wykonane w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem;
 • polegają na zasobach innych podmiotów.
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 3. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 6. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
 7. Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

VI. Formularze specyfikacji warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pwik.brzeg.pl.

VII. Kryteria oceny ofert:

 1. Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 • oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 • oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
 • Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

KRYTERIUM                              WAGA

CENA                                          90%

GWARANCJA JAKOŚCI            10%

 1. W kryterium 1 – CENA najwyższą liczbę punktów (90 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 90 pkt.

 1. W kryterium 2 – GWARANCJA JAKOŚCI – najwyższą liczbę punktów – 10 otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji jakości. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, Wykonawca otrzyma 0 punktów.

Natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednią liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

Liczba punktów oferty = [okres gwarancji w badanej ofercie/okres gwarancji w ofercie najkorzystniejszej (najdłuższy okres gwarancji)] x 10 pkt.

UWAGA:

1)         Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres dla gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy;

2)         Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

 

 1. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
 2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VIII. Termin związania ofertą: 30 dni

IX. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, dotychczasowemu Wykonawcy, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

X. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

XI. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.

XII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIV. Miejsce złożenia ofert – sekretariat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg, od godz. 7:00 – 15:00.

XV. Miejsce otwarcia ofert – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o., Dział TU (Baza magazynowo -transportowa) ul. Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg.

XVI. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

                                                                                                                       

Zatwierdził:

Krzysztof Tokarski – Z-ca Prezesa ds. Technicznych

 

 

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Maszyny, urządzenia
 • Typ: Usługa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 04.07.2023 do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.07.2023 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12.30
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 30 dni
 • Znak sprawy: TU-PN-05-2023

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę