OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Remont dna i ścian / do wysokości 1m nad dnem/ jednego osadnika wstępnego na oczyszczalni ścieków w Brzegu

I. Opis przedmiotu zamówienia

1.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty remontowe polegające na wykonaniu powłoki ochronnej dna i ścian wewnętrznych do wys. min.1m nad dnem osadnika wstępnego oczyszczalni ścieków w Brzegu /charakter zgarnianych osadów: osad wstępny z dużą zawartością frakcji mineralnych – piasku/ poprzedzone przygotowaniem , wyczyszczeniem podłoża z ewentualną reprofilacją ubytków betonów, prawidłowym wypełnieniem dylatacji betonu oraz przeprowadzeniem iniekcji w betonowej konstrukcji osadnika, w celu doszczelnienia nieszczelności /rysy i sączenia/.
Technologia sposobu prowadzenia prac remontowych . – załącznik nr 9. W przypadku zastosowania innej niż opisana technologii napraw Wykonawca przedstawi zamawiającemu jej szczegółowy opis z uwzględnieniem użytych preparatów ( z kartami charakterystyk i atestami) lub oświadczenie o zastosowaniu opisanej przez zamawiającego technologii napraw.
Wymiary zbiornika(zbliżone) – zbiornik żelbetowy cylindryczny z dnem stożkowym:
średnica zbiornika 24,0m
wysokość całkowita ściany bocznej 3,3m
średnica leja osadowego 4,5m.
Zamawiający udostępnia do wglądu dokumentację konstrukcyjną osadnika, umożliwia wizję lokalną /osadnik w stanie napełnienia ściekiem/ oraz zdjęcia z 07.2009 roku osadnika opróżnionego.

Dodatkowe wymagania:

1.Gwarancja na wykonane zadanie minimum 48 miesiące. Przed upływem okresu gwarancji na żądanie użytkownika obiektu Wykonawca stawi się w wyznaczonym terminie do przeglądu gwarancyjnego na opróżnionym obiekcie osadnika i wykona w czasie maksymalnym 3 tygodni od przeglądu niezbędnych napraw.
2.Wykonawca bazując na swoim doświadczeniu uwzględni przy wycenie zadania całość niezbędnych prac koniecznych do przeprowadzenia remontu konstrukcji betonowej osadnika, w tym nie uwzględnione w opisie technologii naprawy dostarczonej przez Zamawiającego.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45442120-4 –Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

II. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2010r.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2)posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4.Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5.Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6.Oferta podlega odrzuceniu w sytuacjach:
1)jest niezgodna z Regulaminem obowiązującym u Zamawiającego.
2)wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt. 2-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami

7.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna.

Szczegółowy opis wykonania w/w zadania znajduje się w siwz załączonej do ogłoszenia.

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14/09/2010 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 13/11/2010
 • Znak sprawy: TU-PN-08-10

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę