OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie budynków i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, sprzętu elektronicznego, pojazdów stanowiących własność Zamawiającego bądź użytkowanych przez niego na podstawie innych tytułów, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, na lata 2009 i 2010.

Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania:

Zadanie A swoim zakresem obejmuje:
 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych –zakres pełny
 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji oraz szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia – system ubezpieczenia pierwsze ryzyko
 Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii,
 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia
Zadanie B swoim zakresem obejmuje:
 Ubezpieczenia komunikacyjne

Kod CPV
66510000-8 – usługi ubezpieczeniowe
w tym
66513000-9 – usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
66514110-0 – usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515000-3 – usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66515100-4 – usługi ubezpieczenia od ognia
66515200-5 – usługi ubezpieczenia własności
66515400-7 – usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66516000-0 – usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516100-1 – usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie zadań.

Zamawiający przy opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia współpracował z brokerem, który również będzie brał udział w pracach komisji przetargowej oraz przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
Dane brokera:
Kancelarią Brokerską Dariusz Ratajczak
45-751 OPOLE, ul. WOJCIECHA BIASA 17
e-mail: biuro@ratajczakbroker.opole.pl
internet: www.ratajczakbroker.opole.pl
tel. (77)423 05 50 – 51
fax (77) 423 05 52

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02/12/2008 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 31/12/2008
 • Znak sprawy: TU-PN-03-08

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę