OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa chemii technologicznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Dostawy będą realizowane w terminie do 4 dni od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (dotyczy wszystkich zadań). 

Przedmiot zamówienia podzielono na (3) trzy zadania . Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania. 

Zadanie nr 1 – siarczan żelazowy Fe2(SO4)3 – 150 ton 
– zawartość min. Fe3 – 12 % wagowo
– temperatura pracy (gwarantowana stabilność w stanie ciekłym) od – 30 do +40 º C
– produkt nie może zawierać metali ciężkich w ilościach nie przekraczających: Cd – 1 mg/l, Zn – 5 mg/l, Pb – 0,5 mg/l, Ni – 25 mg/l, Cu – 0,5 mg/l, Cr (6+) – 1 mg/l, substancji nierozpuszczonych w wodzie do 0,1%, chlorków 0,1 % oraz wolnego kwasu w roztworze do 1%, produkt powinien posiadać niską korozyjność dla instalacji z stali kwasoodpornej
– dostawa – magazyn Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu, ul. Cegielniana, dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy

Zadanie nr 2 -polimer kationowy – 11 ton 
– ZETAG 8165, FLOPAM FO 4490SSH lub inne równoważne ( za równoważne należy przyjąć równie skuteczne w procesie odwadniania osadu przy takich samych wagowych zużyciach), przydatność powyższych polimerów została potwierdzona w testach laboratoryjnych i technicznych. 
– dostawa – magazyn Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu, ul. Cegielniana, dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy

Zadanie nr 3 – wodorotlenek sodu 30 % r-r – 150 ton 
– dostawa – magazyn Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach, dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy 
– dostawa w paletopojemnikach o poj. 1 000 l 
– do każdej dostawy ma być dostarczone świadectwo jakości 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
24313125-3
24542000-5
24311520-8

Termin wykonania zamówienia: 
Od dnia podpisania umowy do 31.03.2011 r. 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
• W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
– Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku osób fizycznych oświadczenie ( załącznik nr 4a do niniejszej specyfikacji) 
– Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
– Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu składek US oraz ZUS. 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 07.04.2010 r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. 
ul. Wolności 15 
49-300 Brzeg 
Sekretariat 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 07.04.2010 r., o godz. 12:30
w siedzibie zamawiającego 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. 
ul. Wyszyńskiego 31 ( Biurowiec na bazie magazynowo – transportowej) 
49-300 Brzeg 

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Artykuły chemiczne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07/04/2010 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 06/05/2010
 • Znak sprawy: TU-PN-01-10

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę