OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Odtwarzanie nawierzchni ulic, dróg i placów po awariach sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i innych robotach oraz wykonanie planowanych robót budowlanych polegających na budowie i odtworzeniu nawierzchni w okresie 01.11.2021-31.12.2024 na terenie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.”

 

Brzeg, dnia  05.10.2021r.   

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SP. Z O.O.

Wolności 15, 49-300 Brzeg,

woj. opolskie,

tel. 77 4162244 wew. 217, 221

faks 77 4163153,

e-mail:sekretariat@pwik.brzeg.pl

 

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE :

 „Odtwarzanie nawierzchni ulic,  dróg i placów po awariach sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i innych robotach oraz wykonanie planowanych robót budowlanych polegających na budowie i odtworzeniu nawierzchni w okresie 01.11.2021-31.12.2024 na terenie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o.”

Numer postępowania:   TU-PN-04-2021

 1. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania :
 • Część I – Odtwarzanie nawierzchni ulic, dróg i placów po awariach sieci wodociągowo – kanalizacyjnych – do wykonania ok. 1550 m2 nawierzchni/rok, w tym:

– nawierzchnie asfaltowe – 750m2/rok

– kostka kamienna naturalna (bazalt, granit itp.) – 250m2/rok

– kostka betonowa – 300m2/rok

– płyta chodnikowa 50×50 – 200m2/rok

– tereny zielone – 50m2/rok

 • Część II – Wykonanie innych robót budowlanych polegających na budowie i odtworzeniu nawierzchni na terenie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o., w tym:

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022:

– Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm – 400m2.

– Nawierzchnia betonowa gr. 15cm-  460m2.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023:

– Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm – 420m2.

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024:

– Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm – 595m2.

– Nawierzchnia z płyty typu ażur 80mm – 20m2).

 

 1. Termin złożenia ofert : 19.10.2021r. do godziny 12:00
 2. Otwarcie ofert:  19.10.2021r.  o godzinie 12:30.
 3. Termin realizacji zamówienia :

zadanie  nr 1-   01.11.2021r.- 31.12.2024r.

zadanie nr 2 –   01.01.2022r.- 31.12.2024r.

 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia wykazali, że wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

 1. co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane w zakresie porównanym z niniejszym zamówieniem tj. polegające na przebudowie/remoncie/budowie dróg, chodników, placów, parkingów o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każda.

Ponadto jedna z robót  winna być zrealizowana w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków  oraz zawierać w swoim zakresie wykonanie nawierzchni:

 • z kostki kamiennej bazaltowej min. 900 m2,
 • z płyt kamiennych min. 600 m2,
 • z kostki kamiennej rzędowo ciętej min. 1000 m2

2. roboty budowlane polegające na odtwarzaniu nawierzchni bez względu na ich rodzaj po robotach i awariach na sieci wodno-kanalizacyjnej o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto w jednym roku kalendarzowym.

2) Dysponują następującymi  osobami w trakcie realizacji zamówienia:

Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Wskazane w pkt 9.6.3) osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są wykazać nie później niż na dzień składania ofert, że spełniają warunki z art. 57 w szczególności nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art.109 ust.1 pkt 4 Ustawy (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.108 ust.1 pkt 1 lit.h. oraz w przypadku, o którym mowa w art.108 ust.1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.108 ust.1 pkt 1. lit. h.).

6. Formularze specyfikacji warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl

7. Formularz można odebrać pocztą – na pisemną prośbę Wykonawcy.

8. Kryteria oceny ofert:

 • Kryterium nr 1 – Cena – 70 %

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 pkt.

 • Kryterium nr 2 – Termin gwarancji jakości – 15%

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 15 pkt.

 • Kryterium nr 3 – Zatrudnienie przy realizacji zamówienia – 15%

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 15 pkt.

9. Termin związania ofertą: 30  dni.

10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

11. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  złożenia oferty wariantowej.

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 35 000,00 zł.

16. Miejsce złożenia ofert sekretariat  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu
Sp. z o.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg  od godz. 7:00 – 15:00

17. Miejsce otwarcia ofert – Baza magazynowo -transportowa  ul. Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg

 

Zatwierdził: Artur Stecuła – Prezes

 

 

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Budownictwo
 • Typ: Roboty budowlane
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 19/10/2021 do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19/10/2021 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12.30
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 35 000,00 PLN.
 • Termin związania ofertą: 17/11/2021
 • Znak sprawy: TU-PN-04-2021

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę