OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Odbiór i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Brzegu

https://platformazakupowa.pl/transakcja/873003

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Usługa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać https://platformazakupowa.pl/transakcja/873003 do dnia 26.01.2024r. do godz. 11.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.01.2024r. https://platformazakupowa.pl/transakcja/873003 o godz. 11.05.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 24.02.2024r.
 • Znak sprawy: TU-PN-01-2024

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę