OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa ślimaka głównego bębna wirówki odwadniającej GEA UCC458-00-32 r.p.2007 nr 8004-931

 

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ślimaka głównego bębna wirówki odwadniającej GEA UCC458-00-32 r.p.2007 nr fabryczny 8004-931 z gwarancją właściwego doboru części do posiadanego przez PWIK w Brzegu urządzenia. W cenie zawarta jest wartości części oraz jej dostawa do Oczyszczalni Ścieków ul. Cegielniana 3 w Brzegu.

Wymagany okres gwarancji – minimum 24 miesiące.

II. Termin złożenia ofert: 08.09.2023 r. do godz. 12:00.

III. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 08.09.2023 r. o godz. 12:30.

IV. Termin wykonania zamówienia.

 Maksymalnie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

V. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • zobowiązali są wykazać nie później niż na dzień składania ofert, że spełniają warunki z art. 57 w szczególności nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art.108 1 i art.109 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SWZ i przyjmują je bez zastrzeżeń.

VI. Formularze specyfikacji warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl .

VII. Kryterium oceny ofert:

1. Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

a) oferta, spełnia wymagania określone w SWZ,

b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

KRYTERIUM                                WAGA

CENA                                            84%

CZAS DOSTAWY                         16%

4. W kryterium 1 – CENA najwyższą liczbę punktów (84 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 84 pkt.

5. W kryterium 2 – CZAS DOSTAWY – najwyższą liczbę punktów – 16 otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najkrótszy czas dostawy. W przypadku zaoferowania czasu dostawy dłuższego niż 8 miesięcy, Wykonawca otrzyma 0 punktów.

Natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednią liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

Liczba punktów oferty = (czas dostawy w ofercie najkorzystniejszej/ czas dostawy w badanej ofercie) x 16 pkt.

UWAGA:

 1. Maksymalny czas dostawy wymagany przez Zamawiającego wynosi 8 miesięcy;
 2. Czas dostawy należy podać w pełnych miesiącach.

6. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

8. Składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VIII. Miejsce złożenia ofert: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu ul. Wolności 15,49-300 Brzeg, /sekretariat/ od godz. 7:00 – 15:00.

IX. Miejsce otwarcia ofert: Dział Utrzymania Ruchu i Zamówień Publicznych, Brzeg, ul. Wyszyńskiego 31.

X. Termin związania ofertą: 30 dni.

XI. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

XII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

XIII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Zatwierdził: Artur Stecuła – Prezes

 

 

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 08.09.2023r. do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.09.2023r. w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12.30.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 30 dni
 • Znak sprawy: TU-PN-09-2023

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę