OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawa materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych”
 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych, na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. zgodnie z poniższą specyfikacją:
 • Nasuwki naprawcze trójdzielne
 • Zasuwy kołnierzowe, klinowe do instalacji wodociągowych
 • Obejmy do nawiercania na rury PE / PCV
 • Obejmy siodłowe do nawiercania na rury żeliwne i stalowe
 • Zasuwy do instalacji wodnych, przyłączeniowych, do nawiercania
 • Hydranty podziemne do instalacji wodnych z pojedynczym zamknięciem
 • Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z pojedynczym zamknięciem
 • Łączniki o dużym zakresie uszczelnienia, kołnierzowo- kielichowe oraz kielichowe
 • Łączniki z połączeniem wzmocnionym, kołnierzowo- kielichowe oraz kielichowe
 • Kształtki żeliwne kołnierzowe
 • Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantów podziemnych
 • Włazy typ ciężki 40t
 • Rury PCV
 • Rury PEHD SDR 11 RC (dwuwarstwowa)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ cz. I.

Wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

 • dostawy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub na piśmie, w terminie – 24 h pod rygorem rozwiązania umowy
 • oferowany materiał powinien posiadać:
  • deklaracje zgodności PN-EN lub Aprobatę Techniczną i atest Państwowego Zakładu Higieny
  • karty katalogowe
  • gwarancję producenta,
  • oświadczenie o świadczeniu usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
  • ubezpieczenie OC produktu
  • certyfikat systemu zapewnienia jakości zgodnie z ISO 9001
  • certyfikat świadczący o jakości powłoki antykorozyjnej GSK-RAL lub równorzędny dokument wydany przez instytucje niezależne od producenta, potwierdzające regularne przeprowadzanie badań kontrolnych jakości powłok lakierniczych, a w szczególności:
   • badanie grubości powłoki [min 250µm]
   • test udarowy – badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą opadającego ciężarka
   • odporność na sieciowanie powłoki – test chemiczny za pomocą odczynnika MIBK
   • porowatość powłoki – wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne metodą iskrową
   • kontrola temperatury odlewu przed malowaniem
   • kontrola czystości powierzchni odlewu – testowanie za pomocą taśmy
   • odporność na korozję podpowierzchniową – metoda odrywania katodowego [mm]
   • test przyczepności powłoki [MPa]
 • oferowany materiał przeznaczony jest do zastosowania przy instalacjach cieczy takich jak woda pitna
 • Wykonawca dostarczy towar własnym transportem
 • ilość i asortyment w danej grupie może ulec zmianie w ciągu trwania umowy
 • techniczno-jakościowe wykonanie w/w materiałów może ulec zmianie w ciągu trwania umowy na wniosek Zamawiającego
 • w przypadku wad materiału Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 14 dni od jego zwrotu
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia
 • wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy
 • ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy
 • określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i adresu e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy.

2. Termin złożenia ofert — 09.03.2023r. o godz. 12:00

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia — 09.03.2023r. o godz. 12:30

4. Termin realizacji zamówienia :

Od dnia podpisania umowy – do 15.03.2024r.

5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • spełniają warunki z art. 57 w szczególności nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108 1 i art. 109 ust.1 Ustawy PZP.
 • zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SWZ i przyjmują je bez zastrzeżeń.

6. Formularze specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony

     internetowej  Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl

 1. Formularz można otrzymać pocztą— na pisemną prośbę Wykonawcy.
 2. Kryterium oceny ofert: 100% – cena oferty.
 3. Miejsce złożenia ofert — Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg, sekretariat od  godz. 7:00 – 15:00.
 4. Miejsce otwarcia ofert: Dziale Utrzymania Ruchu i Zamówień Publicznych ul. Wyszyńskiego 31,
  w Brzegu.
 5. Termin związania ofertą – 30 dni.
 6. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie stanowiącej nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego,
  a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego
  i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Zatwierdził:  Krzysztof Tokarski – Zastępca Prezesa Ds. Technicznych

 

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 09.03.2023 do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.03.2023 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12.30
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 30 dni
 • Znak sprawy: TU-PN-02-2023

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę