OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Bazy magazynowo – transportowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Brzeg, dnia 07.11.2023r.

   

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SPÓŁKA Z O.O.
UL. WOLNOŚCI 15, 49-300 BRZEG,

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE :

 

 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Bazy magazynowo – transportowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.”

 

Numer postępowania: TU-PN-12-2023

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dobór materiałów, ich dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Bazy magazynowo – transportowej PWiK w Brzegu Sp. z o.o., składającej się z:

– modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych (wraz z konstrukcją wsporczą) o łącznej mocy do 32 kWp (jednak nie mniejszej niż 30 kWp),

– pojedynczego falownika fotowoltaicznego trójfazowego o mocy  nie mniejszej niż 30 kW, umożliwiającego podłączenie do instalacji wewnętrznej obiektu Zamawiającego, o sprawności co najmniej 98%, z opcją zdalnego monitoringu.

Urządzenia do wykonania instalacji fotowoltaicznych powinny być fabrycznie nowe o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zakres prac obejmuje:

1. Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30-32 kWp wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń. Projekt powinien być przygotowany przez osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz  uzgodniony z rzeczoznawcą ds. P.Poż,

2. Montaż instalacji fotowoltaicznych obejmujący:

a) montaż systemowej konstrukcji nośnej do instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku,

b) montaż paneli fotowoltaicznych,

c) montaż falownika wewnątrz budynku,

d) montaż tras kablowych,

e) montaż środków dodatkowej ochrony od porażeń, ochrony przepięciowej, ochrony przeciążeniowej, ochrony zwarciowej, ochrony odgromowej,

f) montaż instalacji uziemiającej,

3. Przyłączenie instalacji fotowoltaicznych do systemu energetycznego wraz z:

a) wykonaniem prób instalacji oraz sprawdzeniem prawidłowego działania urządzeń,

b) uruchomieniem układu i konfiguracją falownika,

c) wykonanie, wymaganych odpowiednimi przepisami, pomiarów instalacji elektrycznej,

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla systemu fotowoltaicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przekazanie instrukcji obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznych określającej zasady obsługi urządzeń i instalacji,

e) opracowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń w imieniu Zamawiającego, zgłoszenie instalacji do przyłączenia do sieci u lokalnego OSD,

f) szkolenie wyznaczonych pracowników do obsługi instalacji fotowoltaicznych,

g) umożliwienie podglądu działania instalacji na aplikacji.

Gwarancja na montaż – minimum 48 miesięcy.

Przed złożeniem oferty bezwzględnie wymagana jest wizyta na obiekcie wskazanym poniżej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym potwierdzona protokołem, który stanowi załącznik nr 5 do IDW.

Osoby do kontaktu w sprawie oględzin: Mariusz Stojak, tel. 507-046-737.

Termin i miejsce oględzin : w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00 na terenie Bazy magazynowo – transportowej, ul. Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg.

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

71314100-3 – usługi elektryczne

45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 – ochrona odgromowa

45315300-1 – instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 – roboty w zakresie okablowania elektrycznego

09332000-5 – instalacje słoneczne

45261215-4 – pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

 

II. Termin złożenia ofert :22.11.2023r. do godziny 10:00.

III. Otwarcie ofert: 22.11.2023r. od godziny 10:00.

IV. Termin wykonania zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie do 8 tygodni (56 dni) od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są wykazać nie później niż na dzień składania ofert, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Z procedury udzielenia zamówienia publicznego wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy powiązani są kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą”, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub Zamawiający wykluczy:

1)    Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2)    Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3)    Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

5. Na podstawie art. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wykluczy wykonawców, o których mowa w ust. 6

6. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

1)    obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

2)    osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 8.11.1; lub

3)    osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lub 2, w tym podwykonawców, dostawców w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

7. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy powinni przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

8. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu (celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW):

1)    Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2)    Posiadać wiedzę i doświadczenie:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia wykazali, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie- wykonał co najmniej dwie dostawy i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z ich uruchomieniem o mocy każdej z nich 20 kW.

Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednio:

Wykaz wykonanych dostaw i montaży (załącznik nr 4), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz prawidłowo ukończone.

Dowodami o których mowa powyżej są:

a) poświadczenie; z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych robót poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a).

W przypadku, gdy roboty wskazane w wykazie zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczeń.

W razie konieczności, szczególnie gdy złożony wykaz lub dowody, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

3)    Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  –

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami:

a) jedną osobą która posiada certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych – zgodny  z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

b) jedną osobą zdolną do podłączenia instalacji w Rozdzielni Głównej tj. osobę posiadającą ważne uprawnienia SEP „E” oraz „D” – zgodne z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę.

UWAGA:

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 j.t..) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych rozumie przez to ważne uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (załącznik nr 7), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4)    Znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5)    Posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

8. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w na stronie internetowej Zamawiającego.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

VI. Formularze specyfikacji warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: http://pwik.brzeg.pl/ oraz strony internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (Baza Konkurencyjności): https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

VII. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

KRYTERIUM                 WAGA

CENA                             100

 1. W kryterium CENA najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
 2. Liczba punktów oferty = [cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej] x 100 pkt.
 3. Zamawiający jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
 4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 5. Składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VIII. Termin związania ofertą: 30

IX. Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających.

X. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

XI. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.

XII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIV. Miejsce złożenia ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności dostępną pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

XV. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zamieści na swojej stronie internetowej wykaz złożonych ofert.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

XVII. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł.

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 22.11.2023 do godz. 10.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.11.2023 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 10.00
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 PLN.
 • Termin związania ofertą: 30 dni
 • Znak sprawy: TU-PN-12-2023

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę