OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa chemii technologicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków

https://platformazakupowa.pl/transakcja/909967

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać platformazakupowa.pl/transakcja/909967 do dnia 19.04.2024 do godz. 10.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.04.2024 platformazakupowa.pl/transakcja/909967 o godz. 10.05.
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : Zadanie nr 1 - 3 000,00 PLN PLN.
 • Termin związania ofertą: 30 dni
 • Znak sprawy: TU-PN-05-2024

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę