OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa 3 samochodów o dmc do 3,5 t dla PWiK w Brzegu sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Brzeg, dnia 08.12.2016 r.

 

Znak postępowania: TU-PN-06-16

           

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SP. Z O.O.

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg,

woj. opolskie,

tel. 77 4164051 wew. 129, 221,

faks 77 4163153,

e-mail:sekretariat@pwik.brzeg.pl.

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.:

„Dostawa 3 samochodów o dmc do 3,5 t dla potrzeb PWiK w Brzegu  sp. z o.o. ”

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów:

       Samochody osobowe typu VAN z homologacją ciężarową – szt.2

       Samochód ciężarowy z kabiną 7 osobową , skrzyniowy      –  szt.1

 

2.Termin złożenia ofert— 22.12.2016 r. o godz. 12:00

3.Otwarcie ofert nastąpi dnia — 22.12.2016 r. o godz. 12:30

 

4.Dostawa:

–  I kwartał 2017 nie później jednak niż do dnia  31.03.2017r.  –  samochód osobowy – szt 1

–  I kwartał 2017 nie później jednak niż do dnia  31.03.2017r.  –  samochód ciężarowy z kabiną

                                                                                                       7 osobową ,  skrzyniowy  –  szt 1

 – II kwartał 2017  nie później jednak niż do dnia  30.06.2017r  – samochód osobowy – . szt 1 

5.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

     1)  Spełniają warunki z art.22 ust. l ustawy prawo zamówień publicznych (zwanej dalej też

      u.p.z.p), w szczególności nie podlegają wykluczeniu z art. 24 (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa

      w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, O którym mowa w art. 24 ust.

      I pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione

      w  art. 24 ust. I pkt 13 lit. d).

    2) zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w siwz i przyjmują je bez zastrzeżeń.

6.  Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej

     Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl

7.  Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w Dziale Utrzymania Ruchu i

     Zamówień Publicznych ul. Wyszyńskiego 31

8.  Formularz można odebrać osobiście, lub pocztą— na pisemną prośbę Wykonawcy.

9.  Kryterium oceny ofert: 100 % – cena oferty.

 

 

10. Miejsce złożenia ofert — Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu ul. Wolności 15,

      49-300    Brzeg , sekretariat  od  godz. 7:00 – 15:00

 I l.  Miejsce otwarcia ofert w Dziale Utrzymania Ruchu i Zamówień Publicznych ul. Wyszyńskiego 31

12.  Termin związania ofertą – 30 dni.

13.  Zamawiający nie  dopuszcza składanie ofert częściowych.

14 . Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

15.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Zatwierdził:  Artur Stecuła   –  Prezes

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Motoryzacja
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 22/12/2016 do godz. 12:00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22/12/2016 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12:30
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 20/01/2017
 • Znak sprawy: TU-PN-06-16

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę