OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Bezwykopowa renowacja kanału ogólnospławnego w Brzegu ul. Mickiewicza DN 600 za pomocą rękawa epoksydowego wraz z remontem studni na długości 133 mb.”

Brzeg  dnia  29.05.2020

   

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SPÓŁKA Z O.O., UL. WOLNOŚCI 15, 49-300 BRZEG,  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE :

 

„Bezwykopowa renowacja kanału ogólnospławnego w Brzegu ul. Mickiewicza DN 600 za pomocą rękawa epoksydowego wraz z remontem studni na długości 133 mb.”

 

Znak postępowania:   TU-PN-03-2020

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest Bezwykopowa renowacja kanału ogólnospławnego w Brzegu ul. Mickiewicza DN 600 za pomocą rękawa epoksydowego wraz z remontem studni na długości 133 mb.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

Wymagana gwarancja – 60 miesięcy.

 

 1. Termin złożenia ofert :  15.06.2020r. do godziny 12:00
 2. Otwarcie ofert:   15.06.2020r.  o godzinie 12:30.
 3. Termin realizacji zamówienia –  30.07.2020 r.
 4. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 5. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał), tj.:
 • wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwie instalacje DN 600 mm powyżej 100 mb długości każda i referencje na montaż pakero kapeluszy co najmniej dwie instalacje po 10 sztuk, renowacji studni kanalizacyjnych ø800 – ø1000 metodą chemii budowlanej co najmniej 5 sztuk na jednej instalacji. Posiadanie niezbędnego doświadczenia w montażu rękawa epoksydowego
 1. Poleganie na zasobach innych podmiotów
 • wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
 • Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 • Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 • W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 • Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 1. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
 2. Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

 

 1. Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pwik.brzeg.pl
 2. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

 1. Termin związania ofertą: 30
 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających
 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 8. Miejsce złożenia ofertsekretariat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu  z o.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg  od godz. 7:00 – 15:00
 9. Miejsce otwarcia ofert – Baza magazynowo-transportowa Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg

                                                                                                                       

Zatwierdził:       Artur Stecuła  – Prezes

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Usługa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 15/06/2020 do godz. 12:00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15/06/2020 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12:30
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 14/07/2020
 • Znak sprawy: TU-PN-03-2020

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę