Projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II”

 

Kontrakt nr 1 – Dostawa urządzenia do zagęszczania osadów wraz z montażem na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków

Data podpisania: 17.11.2014

Data ukończenia: 30.04.2015

Wykonawca: GEA Westfalia Separator Polska Sp. o.o. Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa

Zakres:

Przedmiotem zadania jest modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez wymianę urządzenia do wstępnego zagęszczenia osadów zlokalizowanego przed WKFz.

Obecnie osad jest zagęszczany wstępnie na zagęszczaczu taśmowym o wydajności 35 m3/h.

Urządzenie jest w złym stanie technicznym. Wskutek rozbudowy sieci kanalizacji w ramach projektu POIiŚ oraz innych działań związanych z kanalizowaniem aglomeracji Brzeg ilość RLM wzrośnie w najbliższych latach o ok. 2000 tys. Wzrost liczby RLM przełoży się na relatywny wzrost ilości osadów powstających na oczyszczalni o ok. 0,4 Mg/d.

Pozostawienie stanu obecnego (wyeksploatowany i nieefektywny zagęszczacz) będzie skutkowało spadkiem efektywności odwadnia i pogorszeniem jakości i wzrostem ilości odcieków z zagęszczacza, które są kierowane na początek układu oczyszczania ścieków. Podwyższona zawartość związków azotu i fosforu mogłaby zaburzyć biologiczne oczyszczanie ścieków i skutkować wzrostem ładunku fosforanów i azotanów  odprowadzanych do rzeki Odry. Zatem wymiana istniejącej prasy umożliwi utrzymanie jakości ścieków na poziomie zgodnym z przepisami krajowymi i UE po rozbudowie sieci kanalizacyjnej.

Charakterystyka urządzenia:

– wirówka o wydajności hydraulicznej dla osadu uwodnionego o zawartości s.m. 1% 30-50 m3/h (efekt odwodnienia 4- 6% s.m.) z kompletnym sterowaniem,

-pompa ślimakowa nadawy osadu do zagęszczania,

-pompa osadu zagęszczonego ze zbiornikiem pośrednim,

-stacja zarobowo-podająca polimeru o wydajności ok.1000 l/h,

-przewody i orurownia do wpięcia instalacji w istniejący ciąg technologiczny.

Kontrakt na dostawę.

Wartość: 800.000,00 zł netto

 

 

Kontrakt nr 2 – Budowa wiaty – magazynu na terenie oczyszczalni ścieków

Data podpisania: 29.10.2014

Data ukończenia: 30.04.2015

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe – Mariusz Całka, Brzóza Stadnicka 79, 37-110 Brzóza Stadnicka

Zakres:

Przedmiotem zadania jest wykonanie zadaszenia magazynu osadów przefermentowanych i odwodnionych, w celu ich zabezpieczenia przed wtórnym nawadnianiem na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzegu.

Charakterystyka obiektu:

Powierzchnia zabudowy: ok. 1745 m2

Wymiary: dł. x szer. x wys.: ok. 60,60 x 28,80 x 6,50 m

Wartość: 645.000,00 zł netto

 

 

Kontrakt nr 3 – Zaprojektowanie i budowa kolektora dywersyfikującego przerzut ścieków ze strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz do systemu kanalizacji sanitarnej miasta Brzeg

Data podpisania: 21.06.2012

Data ukończenia: 20.02.2014

Wykonawca: Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN S.J. L . Walkiewicz, Z. Warwarko, ul. 3-go Maja 8B, 57-410 Ścinawka Średnia

Zakres:

Zakres wykonach prac obejmował:

1) Roboty budowlano –montażowe na terenie gminy Skarbimierz:

a)  Kanalizacja grawitacyjna 250PVC – 2091,25 m

b)  Kanalizacja tłoczna 315PE – 3109,95 m

2) Roboty budowlano – montażowe przepompowni strefowej Ps1 i Ps2 i głównej P1

3) Roboty budowlano-montażowe na terenie gminy Brzeg:

a)  Kanalizacja grawitacyjna 400PVC – 1079,15 m

b)  Kanalizacja tłoczna 315PE – 1521,90 m

Wartość: 3.844.034,61 zł.

 

 

Kontrakt nr 4 – Budowa nowej sieci kanalizacyjnej w Kościerzycach

Data podpisania: 21.11.2014

Data ukończenia: 30.04.2015

Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych, c.o. i gaz Andrzej Dudyk,  Zielęcice, ul. Rzemieślnicza 12,  49 – 318 Skarbimierz

Zakres:

Kontrakt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym z przepompownią ścieków dla budynków mieszkalnych w Kościerzycach. Budynki mieszkalne jednorodzinne zlokalizowane przy drogach gminnych na trasie Kościerzyce – Czepielowice.

Pompownia ścieków zlokalizowana będzie na działce nr 188/5. Ścieki sanitarne z budynków będą odprowadzane do sieci zewnętrznej przebiegającej przez dz. 191. 782/12 i odprowadzane do przepompowni skąd będą przepompowywane do kanalizacji tłocznej Ø110 PEHD biegnącej w dz. Nr 188/5. Przewody kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur i kształtek PVC o średnicy Ø200, Ø160 o długości 30m. Uzbrojenie sieci obejmuje rury kanalizacyjne łączone na uszczelki gumowe oraz studnie rewizyjne Ø425 mm z włazem. Przewód tłoczny z przepompowni odprowadza ścieki do rurociągu kanalizacji tłocznej Ø110 PEHD. Podłączenie zostanie wykonane poprzez zastosowanie trójnika. Zaprojektowano rurociąg tłoczny Ø90 z PE. Pompownia zostanie posadowiona na terenie ogrodzonym – teren utwardzony. Parametry pompy Q=4,6l/s, H6,9m. Pompownia będzie wyposażona w układ sterowania i zasilania.

Wartość: 121.383,91 zł netto

 

 

Kontrakt nr 5 – Budowa sieci wodociągowej w ulicy Małujowickiej

Data podpisania: 04.07.2014

Data ukończenia: 01.12.2014

Wykonawca: Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN S.J. L . Walkiewicz, Z. Warwarko, ul. 3-go Maja 8B, 57-410 Ścinawka Średnia
Zakres: Zakres zadania obejmuje dozbrojenie w sieć wodociągową ul. Małujowickiej na odcinku od wiaduktu PKP do granic miasta. Zakłada się budowę wodociągu o długości 1000 metrów na terenie miasta Brzeg w ulicy Małujowickiej. Projektowane przedsięwzięcie nie ma charakteru wytwórczego – wodociąg będzie miał za zadanie umożliwienie poboru wody na obszarach, gdzie dotąd nie było to możliwe. Proces budowy obejmuje: przygotowanie terenu budowy, wykonanie wykopów ziemnych, ułożenie rurociągu z rur Ø280 PVC, uporządkowanie i likwidacja terenu budowy.

Wartość: 374.670,00 zł netto

 

 

Kontrakt nr 6

zadanie A – Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Lompy – Zielona w Brzegu

zadanie B – Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Lompy – Zielona w Brzegu

Termin realizacji: Prace nad budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Lompy – Zielona w Brzegu trwały od 01.10.2014r. do 31.07.2014r.

Zakres: W ramach zadania wykonano: 500m sieci wodociągowej i 280m kanalizacji sanitarnej.

Wartość robót budowlanych, które zostały wykonane siłami własnymi (PWiK) wyniosła 704.000,00 zł (netto).

 

 

Kontrakt nr 7 – Modernizacja (renowacja) sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Brzeg

Data podpisania: 20.08.2014

Data ukończenia: 29.05.2015

Wykonawca: Blejkan Sp. z o.o.

Zakres:

Przedmiotem zaplanowanego zadania jest modernizacja sieci o łącznej długości ok. 7 502 m. Średnice kanałów przeznaczonych do renowacji w przedziale Ø200 do Ø600.

Renowacja obejmuje także uzbrojenie rurociągów (np. studnie). Prace renowacyjne będą wykonywane metodą bezwykopową rękawa utwardzonego przy użyciu żywić epoksydowych.

Podstawowym elementem technologii jest rękaw wykonany z tkaniny technicznej nasączonej żywicą termoutwardzalną (epoksydową). Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego kanału, wzmacnia pęknięcia i wypełnia ubytki kanału, uszczelnia kanał i zapobiega infiltracji wód i eksfiltracji ścieków.

Na wstępie kanał jest dokładnie czyszczony: mechanicznie lub hydrodynamicznie. Następnie, przy pomocy kamery TV wykonuje się inspekcję kanału pozwalającą na dokonanie oceny jego stanu – stopnia oczyszczenia powierzchni kanału, wielkości ubytków i pęknięć ścianek.

W przypadku wystąpienia zwierciadła wód gruntowych nad kanałem poddawanym renowacji, proces modernizacji rozpoczyna się od wprowadzenia, przy pomocy sprężonego powietrza lub wody pod ciśnieniem, do oczyszczonego kanału cienkiej folii wykonanej z polietylenu, nylonu lub poliestru.

Kolejnym etapem jest wprowadzenie do remontowanego kanału właściwego, nasączonego żywicą rękawa. Rękaw montowany jest wewnątrz remontowanego kanału poprzez istniejącą studzienkę, w której zamontowano pierścień pozwalający na odwrócenie rękawa.

Przymocowany do urządzenia inwersyjnego rękaw, pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego słupa wody, podlega odwróceniu dotykając stroną nasączoną żywicą do ścianki remontowanego kanału.

Po przeprowadzeniu pełnej inwersji rękawa, woda lub inny czynnik wymuszający ten proces zostaje podgrzany w celu wywołania termicznego utwardzenia żywicy, którą został  nasączony rękaw.

Po zakończeniu utwardzania i odłączeniu przewodów technologicznych przy ścianach w studzience kanalizacyjnej należy wyciąć część górną rękawa pozostawiając dolną jako kinetę.

Miejsca wycięte należy zabezpieczyć przed dostaniem się wód poza rękaw.

Po wykonaniu badań kontrolnych (próba szczelności i ocena stanu powierzchni wewnętrznej kanału), kanał jest gotowy do eksploatacji.

Kontrakt realizowany w oparciu o Warunki FIDIC – żółta książka.

 Wartość: 7.188.145,95 zł (netto).

 

 

Kontrakt nr 8 – Modernizacja kanału nadodrzańskiego

Data podpisania: 02.09.2014

Data ukończenia: 29.05.2014

Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Drogowego Zbigniew Świerkot, ul. Sulmierzycka 1-3, 51-127 Wrocław

Zakres:

Przedmiotem zadania jest modernizacja około 940 m kanalizacji sanitarnej (kanału nadbrzeżnego) na terenie działek 237, 235/11, 192, 191, 198, 201, 189, 93, 92/3, 92/2, 84/4 obręb centrum Brzegu.

Przebudowa będzie prowadzona metodą reliningu, która polega na wsunięciu lub wciągnięciu nowych rur do remontowanego kanału i wypełnieniu przestrzeni między zewnętrzną a wewnętrzną rurą odpornym na działanie obciążeń materiałem. Przy zastosowaniu tej metody powstaje całkowicie szczelny system „rura w rurze”, którego właściwości strukturalne i hydrauliczne są takie jak nowo położonego rurociągu. w ramach zadania zostaną także poddane renowacji studnie i komory kanalizacyjne.

Kontrakt realizowany w oparciu o Warunki FIDIC – żółta książka.

Wartość: 2.189.901,10 zł (netto). 

 

 

Kontrakt nr 10 – Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Saperskiej

Data podpisania: 24.03.2015

Data ukończenia: 30.06.2015

Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych c.o. i gaz Andrzej Didyk

Zakres:

Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę 331,38 m sieci wodociągowej w rejonie ulicy Saperskiej w Brzegu, zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 400/14 z dnia 16.07.2014 r.

Wartość: 88.606,65 zł netto (koszt kwalifikowany)

 

 

Kontrakt  nr 11 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w ulicy Strzeleckiej

Data podpisania: 11.06.2015

Data ukończenia: 30.09.2015

Wykonawca: Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka

Zakres:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ok. 145 m   sieci wodociągowej i ok. 152 m kanału sanitarnego w  ulicy Strzeleckiej w Brzegu, zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 77/15 z dnia 24.02.2015 r .

Wartość: 102.650,00 zł netto (koszt kwalifikowany)

 

 

Kontrakt  nr 12 – Zwiększenie funkcjonalności systemu monitoringu urządzeń kanalizacyjnych w aglomeracji „Brzeg”

Data podpisania: 10.07.2015

Data ukończenia: 15.09.2015

Wykonawca: ZAP SOFT – Aneta Zmarzły

Zakres:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostawę urządzeń niezbędnych do zapewnienia prawidłowego systemu monitorowania i sterowania siecią kanalizacyjną eksploatowaną przez PWiK w Brzegu.

Wartość: 394.000,00 zł netto (koszt kwalifikowany)

 

 

Kontrakt nr 13 – Zautomatyzowanie procesów technologicznych SUW Gierszowice

Data podpisania: 17.08.2015

Data ukończenia: 30.10.2015

Wykonawca: PROCOM System S.A.

Zakres:

Zautomatyzowanie procesu uzdatniania wody wraz z rozszerzeniem istniejącego monitoringu oraz rozbudowanie istniejącego sterowania SUW

Wartość: 1.137.090,00 zł netto (koszt kwalifikowany)

 

 

Kontrakt  nr 14 – Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej

Data rozpoczęcia: 22.07.2014

Data ukończenia: 24.09.2015

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Zakres:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ok. 680 m sieci wodociągowej w rejonie ulicy Fabrycznej w Brzegu, zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 348/14 z dnia 26.06.2014 r.

Wartość: 538.173,75 zł netto (koszt kwalifikowany)

 

 

Kontrakt nr 15 – Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mossora

Data rozpoczęcia: 24.03.2015

Data ukończenia: 21.09.2015

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Zakres:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 172 m sieci w rejonie ulicy Mossora  w Brzegu, zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę 598/14 z dnia 13.11.2014r. i Porozumienia nr 27/P/TT/2014 z dnia 09.12.2014r.

Wartość: 74.715,91 zł netto (koszt kwalifikowany)

 

 

Kontrakt nr 16 – Budowa sieci wodociągowej w ulicy Lompy – Zielona etap I zadanie 2

Data rozpoczęcia: 24.10.2015

Data ukończenia: 2.10.2015

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Zakres:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ok. 300 m sieci wodociągowej w rejonie ulicy Lompy – Zielona w Brzegu, zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 495/14 z dnia 17.09.2014 r.

Wartość: 518.147,85 zł netto (koszt kwalifikowany)