mapa_złobizna

 

Trwa budowa kanalizacji w m. Żłobizna. Nowa część miejscowości już w przyszłym roku będzie mogła cieszyć się ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków. Warte ponad 7 mln zł netto zadanie to największy ale nie jedyny kontrakt, prowadzonego przez brzeską spółkę wod-kan., unijnego projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV”.

„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Żłobizna, gm. Skarbimierz” obejmuje budowę 7,6 km kanalizacji sanitarnej i przebudowę istniejącej sieci wraz z modernizacją przepompowni ścieków. O ile stara część wsi była skanalizowana na początku wieku o tyle rozwijające się w stronę miejscowości Skarbimierz osiedle nie posiadało takiej bazy infrastrukturalnej. Problem rozwiązano systemowo z uwzględnieniem perspektywy dalszego rozwoju zabudowy. Nowe rozwiązania przewidują przekierowanie strumienia ścieków z całej wsi z dotychczasowego kierunku do ul. Makarskiego w stronę drogi z Pępic i do ul. Włościańskiej. Łącznie w systemie kanalizacyjnym ma funkcjonować 9 przepompowni ścieków. Istniejące obiekty ze starej części uzyskają nowe pompy i układ sterujący. Zadanie ujęło także likwidację problemów z istniejącą kanalizacją w rejonie ul. Malinowej. Wykonawcą zadania jest firma Zakład Budownictwa Ogólnego Drobud Anna Stryczek-Janicka z Opola. Planowany czas na ukończenie to 29.05.2020 r. Niestety przebudowa starej sieci nie zostanie zakończona w pierwotnie zakładanym terminie  ze względu na utrudnienia związane z wejściem na teren jednej z działek, z jakimi zmaga się Wykonawca.  Generuje to dodatkowe koszty związane z ewentualną zmianą sposobu realizacji zadania w tym miejscu.

Nie tylko Żłobizna zyskuje kanalizację dzięki unijnemu projektowi. Jeszcze w 2018 w jego ramach  zrealizowano trzy mniejsze zadania:

  • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej dz. nr 370 w m. Krzyżowice, gm. Olszanka (0,5 km nowej kanalizacji) o wartości netto 268,6 tys. zł;
  • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kościerzyce, gm. Lubsza (0,46 km nowej kanalizacji) o wartości netto 227 tys. zł;
  • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej m. Bystrzyca ul. Jagodowa, Leśna, Różana, gm. Oława (0,78 km nowej kanalizacji) o wartości netto 563 tys. zł.

Kontrakty umożliwiły podłączenie do kanalizacji już istniejących i dopiero powstających budynków mieszkalnych. W 2019, również w ramach unijnego przedsięwzięcia, wykonano 8 przyłączy ciśnieniowych (wymagających zastosowania przydomowej przepompowni ścieków) o łącznej wartości netto – 350 tys.

„Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV” ujęła ponadto trzy kontrakty polegające na renowacji istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Brzegu. Warto tu przypomnieć, iż miejska infrastruktura wodno-kanalizacyjna na niektórych odcinkach liczy sobie ponad 100 lat i dobrze pamięta czasy niemieckie. By uniknąć tradycyjnych wykopowych metod związanych z wymianą rurociągów a powodujących m.in. niszczenie nawierzchni, prace wykonano metodą bezwykopową. Metoda ta polega na umieszczeniu rękawów nasączonych żywicą wewnątrz kanałów i utwardzeniu ich gorącą wodą lub promieniami UV. Tak wykonany rurociąg zyskuje lepsze właściwości jeżeli chodzi o spływ ścieków. W ten sposób zmodernizowano kanały w  ulicach Wrocławskiej, Planty, Dębowej, Zielonej, Dzierżonia, Kwiatowej, Piastowskiej, Trzech Kotwic, Konopnickiej, Kusocińskiego, Kochanowskiego, Platanowej, Korfantego i Lwowskiej. Łączna długość naprawianych w latach 2018-2019 rurociągów to 4,3 km a sumaryczny koszt naprawy – 4,9 mln zł.

Metodą bezwykopową zrealizowano również „Budowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Włościańskiej w Brzegu” – kolejne z zadań ujętych w Fazie IV. Nowy rurociąg został położony po trasie starego przebiegu zaś roboty związane z wykopami zostały ograniczone tylko do komór startowych dla przewiertów. Pozwoliło to na zminimalizowanie uciążliwości prac dla ruchu drogowego. Stary rurociąg był silnie wyeksploatowany i charakteryzował się wysoką awaryjnością. Dzięki inwestycji problem częstych awarii został wyeliminowany. W przyszłym roku planuje się wymianę sieci wodociągowej na ul. Robotniczej i Kwiatowej, które także są w złym stanie technicznym.

Warty ponad 20 mln. zł projekt poza szeregiem wymienionych wyżej działań związanych z kanalizacją i wodociągami, uwzględnia niewielkie zadania modernizacyjne na oczyszczalni ścieków w Brzegu. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV” jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020. Umowę dla Projektu podpisano 29.03.2018 roku. Okres kwalifikowalności kończy się wraz z końcem 2020 roku i do tego czasu wszystkie ujęte w nim zadania muszą zostać ukończone i rozliczone.