ogłoszenie

Ogłoszenie:

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu  sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert dotyczących odbioru ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Brzegu z przeznaczeniem ich do rolniczego wykorzystania na gruntach rolniczych województwa opolskiego.

 

Podstawa:

 1. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (Dz.U. z 2013 poz.21 z pzn.zm).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.2015 poz.257).
 3. Regulaminu o postępowaniu w sprawach Zamówień Publicznych obowiązujących w PWiK Brzeg Sp z o.o.
 4. Zasady Dobrej Praktyki rolniczej.

 

Informacja dotycząca umieszczenia ogłoszenia:

Niniejsze ogłoszenie umieszczone zostanie na stronie www.pwik.brzeg.pl – zakładce aktualności. Komplet wzorów oferty i umowy można będzie pobrać ze strony PWiK lub w administracji  oczyszczalni ścieków Brzegu ul. Cegielniana 3.

Przedmiot konkursu ofert:

Oferta dotyczy odbioru n/w partii komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Brzegu w roku 2020 i zagospodarowania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrahent odbierający osady zwany dalej Odbiorcą zapewni ich legalny transport, tj. jeśli prawo w momencie podpisywania umowy wymaga posiadania wpisu  do rejestru urzędu marszałkowskiego przedsiębiorców transportujących odpady (BDO) – Odbiorca do momentu odbioru partii osadów dostarczy do PWiK Brzeg kopie dokumentów poświadczających legalność usługi transportu. Odbiorca zapewni również miejsce i docelowe zagospodarowanie osadów w procesie R10 (w ramach tzw. rolniczego wykorzystania osadów ściekowych), na gruntach będących w jego władaniu w rozumieniu POŚ(*).

Zalecane jest posiadanie przez władającego gruntem nr rejestrowego w BDO w celu możliwości potwierdzenia przyjęcia osadów.

 

PWiK Brzeg sp z o.o.,  zwane dalej PWiK , zapewni załadunek w ustalonym z Odbiorcą terminie partii osadów, wykona również niezbędne analizy gleb przeznaczonych do zagospodarowania , analizy partii osadów oraz opracuje instrukcję wykorzystania osadów na konkretnych gruntach Odbiorcy, a także przygotuje wymagane prawem dokumenty dotyczące przekazania odpadów.

Partie osadów przewidziane do odbioru:

 • PARTIA I– w wielkości  1750 T (ok.245 T s.m.) termin odbioru kwiecień 2020 – orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 30ha
 • PARTIA II– w wielkości ok. 2200 T (ok.310 T s.m.) termin odbioru od 1 sierpnia do końca listopada 2020 – orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 37ha
 • PARTIA III– w wielkości do 1100 T (ok.160 T s.m.) termin odbioru od 15 września do końca listopada 2020 – orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 20ha
 • PARTIA IV– w wielkości do  1100 T (ok.160 T s.m.) termin odbioru  listopad  2020 – orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 20ha

 

Wielkości partii osadów zostały wyliczone szacunkowo zgodnie z posiadaną wiedzą i mogą ulec zmianie, spowodowanej zmianą wielkości produkcji oczyszczalni, dynamiką odbioru i innymi niezależnymi czynnikami.

 

Warunki odbioru:

 1. Szczegółowe warunki odbioru i wzajemnej współpracy zapisane zostaną w zawartej umowie – wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Odbiorcą może być rolnik, prowadzący własne gospodarstwo rolne, posiadający prawo własności do gruntu (władający powierzchnia ziemi(*)), na którym mają być zastosowane osady.
 3. Odbiorca musi dysponować sprzętem do transportu, załadunku na polu i rozprowadzenia osadów po powierzchni gruntu oraz głębokiego zaorania. Powinien móc potwierdzić transport, odbiór i zastosowanie osadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W celu wykonania przez PWiK niezbędnych badań i opracowań  Odbiorca na 2 m-ce (min. 1,5 mc-ca) od spodziewanego terminu odbioru osadów dostarcza mapy pól przeznaczonych do rozprowadzenia osadów oraz  informację dotyczącą ich areału.
 5. Odbiór odbywa się w ustalonym z kierownictwem oczyszczalni terminem. Załadunek osadów możliwy jest w dni robocze w godzinach od 6.15 do14.15 . Inne terminy załadunku możliwe tylko po wcześniejszych ustaleniach z stroną PWiK.

 

Warunki składania ofert:

 1. Oferty należy składać z zaklejonej kopercie w terminie do 20.02.2020 b.r. w sekretariacie PWiK ul. Wolności 15 – z dopiskiem – „oferta na odbiór w 2020r osadów z oczyszczalni”.
 2. Oferta odbioru dotyczyć może jednej z partii osadów lub wskazanych partii osadów.
 3. Zamawiający zakłada, że maksymalną ceną odbioru 1 T osadu będzie kwota brutto 21,60zł.
 4. W konkursie ofert zwyciężać będzie najkorzystniejsza cenowo dla PWiK oferta.
 5. W skład oferty powinna wchodzić również oprócz wypełnionego wzoru oferty – wypełniona i podpisana w 3-ch egzemplarzach odpowiednia

Wyłonienia najkorzystniejszych ofert dotyczących rolniczego zagospodarowania dokona powołana przez Prezesa komisja w terminie do 14.02.2020 br. Wyniki postępowania będą ogłoszone w dniu 24 lutego na stronie PWiK Brzeg – w zakładce aktualności. Informacji o wynikach konkursu ofert można zasięgać od dnia 24 lutego b.r. w biurze oczyszczalni ścieków w Brzegu tel.+77 416 29 17.

W przypadku nie wyłonienia w konkursie Odbiorcy dla konkretnej partii osadu PWiK zastrzega sobie prawo do zmian warunków zapytania i przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.

 

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości wykorzystania osadów pod konkretne uprawy lub inne uwarunkowania dotyczące ograniczeń w ich stosowaniu należy kontaktować się z kierownik oczyszczalni p. Marta Sudak tel.+77 416 29 17 lub +48 696 561 604.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wymagane kryteria do składania ofert.

(*)Władający powierzchnią ziemi – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający