ogłoszenie

Ogłoszenie:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert dotyczących odbioru ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Brzegu z przeznaczeniem ich do rolniczego wykorzystania na gruntach rolniczych województwa opolskiego.

Podstawa:
1. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz.U. z 2013 poz.21 z pzn.zm).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.2015 poz.257).
3. Regulaminu o postępowaniu w sprawach Zamówień Publicznych obowiązujących w PWiK Brzeg Sp z o.o.
4. Zasady Dobrej Praktyki rolniczej.

Informacja dotycząca umieszczenia ogłoszenia:
Niniejsze ogłoszenie umieszczone zostanie na stronie www.pwik.brzeg.pl – zakładce aktualności. Komplet wzorów oferty i umowy można będzie pobrać ze strony PWiK lub w administracji oczyszczalni ścieków Brzegu ul. Cegielniana 3.

Przedmiot konkursu ofert:
Oferta dotyczy odbioru n/w partii komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Brzegu w roku 2021 i zagospodarowania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrahent odbierający osady zwany dalej Odbiorcą zapewni ich legalny transport, tj. jeśli prawo w momencie podpisywania umowy wymaga posiadania wpisu do rejestru urzędu marszałkowskiego przedsiębiorców transportujących odpady (BDO) – Odbiorca do momentu odbioru partii osadów dostarczy do PWiK Brzeg kopie dokumentów poświadczających legalność usługi transportu. Odbiorca zapewni również miejsce i docelowe zagospodarowanie osadów w procesie R10 (w ramach tzw. rolniczego wykorzystania osadów ściekowych), na gruntach będących w jego władaniu w rozumieniu POŚ(*).
Zalecane jest posiadanie przez władającego gruntem nr rejestrowego w BDO w celu możliwości potwierdzenia przyjęcia osadów.

PWiK Brzeg sp z o.o., zwane dalej PWiK , zapewni załadunek w ustalonym z Odbiorcą terminie partii osadów, wykona również niezbędne analizy gleb przeznaczonych do zagospodarowania , analizy partii osadów oraz opracuje instrukcję wykorzystania osadów na konkretnych gruntach Odbiorcy, a także przygotuje wymagane prawem dokumenty dotyczące przekazania odpadów.

Partie osadów przewidziane do odbioru:
• PARTIA II – w wielkości ok. 2500 T (ok.350 T s.m.) termin odbioru od 10 sierpnia do końca listopada 2021 – orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 40ha
• PARTIA III – w wielkości ok. 1400 T (ok.200 T s.m.) termin odbioru od 15 września do końca listopada 2021 – orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 22ha
• PARTIA IV – w wielkości ok. 1200T (ok.170 T s.m.) termin odbioru listopad 2021 – orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 20ha

Wielkości partii osadów zostały wyliczone szacunkowo zgodnie z posiadaną wiedzą i mogą ulec zmianie, spowodowanej zmianą wielkości produkcji oczyszczalni, dynamiką odbioru i innymi niezależnymi czynnikami.

Warunki odbioru:
1. Szczegółowe warunki odbioru i wzajemnej współpracy zapisane zostaną w zawartej umowie – wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Odbiorcą może być rolnik, prowadzący własne gospodarstwo rolne, posiadający prawo własności do gruntu (władający powierzchnia ziemi(*)), na którym mają być zastosowane osady.
3. Odbiorca musi dysponować sprzętem do transportu, załadunku na polu i rozprowadzenia osadów po powierzchni gruntu oraz głębokiego zaorania. Powinien móc potwierdzić transport, odbiór i zastosowanie osadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W celu wykonania przez PWiK niezbędnych badań i opracowań Odbiorca na 2 m-ce (min. 1,5 mc-ca) od spodziewanego terminu odbioru osadów dostarcza mapy pól przeznaczonych do rozprowadzenia osadów oraz informację dotyczącą ich areału.
5. Odbiór odbywa się w ustalonym z kierownictwem oczyszczalni terminem. Załadunek osadów możliwy jest w dni robocze w godzinach od 6.15 do14.15 . Inne terminy załadunku możliwe tylko po wcześniejszych ustaleniach z stroną PWiK.

Warunki składania ofert:
1. Oferty należy składać z zaklejonej kopercie w terminie do 11.06.2021 b.r. w sekretariacie PWiK Wolności 15 – z dopiskiem – „oferta na odbiór w 2021r partii II, III, IV osadów z oczyszczalni w Brzegu”.
2. Oferta odbioru dotyczyć może jednej z partii osadów lub wskazanych partii osadów.
3. W konkursie ofert zwyciężać będzie najkorzystniejsza cenowo dla PWiK oferta.
4. W skład oferty powinna wchodzić również oprócz wypełnionego wzoru oferty – wypełniona i podpisana w 3-ch egzemplarzach odpowiednia umowa.
Wyłonienia najkorzystniejszych ofert dotyczących rolniczego zagospodarowania dokona powołana przez Prezesa komisja w terminie do 15.06.2021 br. Wyniki postępowania będą ogłoszone w dniu 16 czerwca na stronie PWiK Brzeg – w zakładce aktualności.
W przypadku nie wyłonienia w konkursie Odbiorcy dla konkretnej partii osadu PWiK zastrzega sobie prawo do zmian warunków zapytania i przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.
W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości wykorzystania osadów pod konkretne uprawy lub inne uwarunkowania dotyczące ograniczeń w ich stosowaniu należy kontaktować się z kierownik oczyszczalni p. Marta Sudak tel.+77 416 29 17 lub +48 696 561 604.
Brzeg dn.02.06.2021

Zatwierdzam:

Zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wymagane kryteria do składania ofert.

(*)Władający powierzchnią ziemi – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający.

 

 

Załączniki:

  1. Treść ogłoszenia
  2. Załącznik 2. umowa
  3. Załącznik 2a do umowy
  4. Załącznik 2b – klauzula RODO do umowy