ogłoszenie

 

Ogłoszenie:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu  sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert dotyczących odbioru ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Brzegu z przeznaczeniem ich do rolniczego wykorzystania na gruntach rolniczych województwa opolskiego.

Podstawa:
1. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (Dz.U. z 2013 poz.21 z pzn.zm).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.2015 poz.257).
3. Regulaminu o postępowaniu w sprawach Zamówień Publicznych obowiązujących w PWiK Brzeg Sp z o.o.
4. Zasady Dobrej Praktyki rolniczej.

Informacja dotycząca umieszczenia ogłoszenia:
Niniejsze ogłoszenie umieszczone zostanie na stronie www.pwik.brzeg.pl – zakładce aktualności. Komplet wzorów oferty i umowy można będzie pobrać ze strony PWiK lub w administracji  oczyszczalni ścieków Brzegu ul. Cegielniana 3.
Przedmiot konkursu ofert:
Oferta dotyczy odbioru n/w partii komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Brzegu w roku 2020 i zagospodarowania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrahent odbierający osady zwany dalej Odbiorcą zapewni ich legalny transport, tj. jeśli prawo w momencie podpisywania umowy wymaga posiadania wpisu  do rejestru urzędu marszałkowskiego przedsiębiorców transportujących odpady (BDO) – Odbiorca do momentu odbioru partii osadów dostarczy do PWiK Brzeg kopie dokumentów poświadczających legalność usługi transportu. Odbiorca zapewni również miejsce i docelowe zagospodarowanie osadów w procesie R10 (w ramach tzw. rolniczego wykorzystania osadów ściekowych), na gruntach będących w jego władaniu w rozumieniu POŚ(*).
Zalecane jest posiadanie przez władającego gruntem nr rejestrowego w BDO w celu możliwości potwierdzenia przyjęcia osadów.

PWiK Brzeg sp z o.o.,  zwane dalej PWiK , zapewni załadunek w ustalonym z Odbiorcą terminie partii osadów, wykona również niezbędne analizy gleb przeznaczonych do zagospodarowania , analizy partii osadów oraz opracuje instrukcję wykorzystania osadów na konkretnych gruntach Odbiorcy, a także przygotuje wymagane prawem dokumenty dotyczące przekazania odpadów.
Partie osadów przewidziane do odbioru:
PARTIA I – w wielkości ok. 1732,23 T (ok.246 T s.m.) termin odbioru kwiecień/maj 2020 – orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 25ha

Wielkości partii osadów mogą ulec zmianie, spowodowanej dynamiką odbioru i innymi niezależnymi czynnikami.

Warunki odbioru:
1. Szczegółowe warunki odbioru i wzajemnej współpracy zapisane zostaną w zawartej umowie – wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Odbiorcą może być rolnik, prowadzący własne gospodarstwo rolne, posiadający prawo własności do gruntu (władający powierzchnia ziemi(*)), na którym mają być zastosowane osady oraz będący czynnym płatnikiem podatku VAT.
3. Odbiorca musi dysponować sprzętem do transportu, załadunku na terenie oczyszczalni, załadunku na polu i rozprowadzenia osadów po powierzchni gruntu oraz głębokiego zaorania. Powinien móc potwierdzić transport, odbiór i zastosowanie osadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W celu wykonania przez PWiK niezbędnych badań i opracowań  Odbiorca niezwłocznie po podpisaniu umowy dostarczy mapy pól przeznaczonych do rozprowadzenia osadów oraz  informację dotyczącą ich areału.
5. Odbiór odbywa się w ustalonym z kierownictwem oczyszczalni terminem. Załadunek osadów możliwy jest w dni robocze w godzinach od 6.15 do 18.00. Inne terminy załadunku możliwe tylko po wcześniejszych ustaleniach z stroną PWiK.

Warunki składania ofert:
1. Oferty należy składać z zaklejonej kopercie w terminie do 23.02.2020 do godz.14.30 w sekretariacie PWiK Wolności 15 – z dopiskiem – „oferta na odbiór w 2021r osadów z oczyszczalni- Partia I”.
2. W konkursie ofert zwyciężać będzie najkorzystniejsza cenowo dla PWiK oferta.
3. W skład oferty powinna wchodzić również oprócz wypełnionego wzoru oferty – wypełniona i podpisana w 3-ch egzemplarzach odpowiednia umowa.
Wyłonienia najkorzystniejszych ofert dotyczących rolniczego zagospodarowania dokona powołana przez Prezesa komisja w terminie do 25.02.2021. Wyniki postępowania będą ogłoszone w dniu 26.02.2021 na stronie PWiK Brzeg – w zakładce aktualności. Informacji o wynikach konkursu ofert można zasięgać od dnia 26.02.2021 w biurze oczyszczalni ścieków w Brzegu tel.+77 416 29 17.
W przypadku nie wyłonienia w konkursie Odbiorcy dla konkretnej partii osadu PWiK zastrzega sobie prawo do zmian warunków zapytania i przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości wykorzystania osadów pod konkretne uprawy lub inne uwarunkowania dotyczące ograniczeń w ich stosowaniu należy kontaktować się z kierowniczką oczyszczalni p. Martą Sudak tel.+77 416 29 17 lub +48 696 561 604.
Brzeg dn.17.02.2021

Zatwierdzam:

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wymagane kryteria do składania ofert.

 

(*)Władający powierzchnią ziemi – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający

 

Załączniki:

  1. Treść ogłoszenia
  2. Załącznik 2. umowa rolnik czynny VAT partia 1_2021
  3. Załącznik 2a do umowy_2021
  4. Załącznik 2b – klauzula RODO do umowy_2021

 

Wyniki:

  1. Protokół z wyboru ofert