_MG_9485

 

Ogromny projekt unijny jakim było „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”, w ramach którego skanalizowano miejscowości okalające Brzeg, rozbudowano brzeską oczyszczalnię ścieków i zmodernizowano stację uzdatniania wody w Gierszowicach, doczekał się swojej kontynuacji.

1 września 2014 r.   w Opolu w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę o dofinansowaniu Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Akt został zawarty pomiędzy WFOŚiGW w Opolu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Piotra Soczyńskiego oraz PWiK w Brzegu reprezentowanym przez Prezesa – Marka Starczyka i Z-cę Prezesa ds. Inwestycyjnych – Artura Stecułę. Z uwagi na rangę wydarzenia i znaczenie zadania dla miasta Brzeg w uroczystości wziął udział Burmistrz Wojciech Huczyński. Projekt obejmuje aż 8 kontraktów wykonawczych. Ujęto w nich dwa zadania na terenie oczyszczalni dotyczące gospodarki osadowej: budowę nowej linii zagęszczania osadów nieprzefermentowanych wraz z dostawą wirówki dekantacyjnej (istniejąca linia wybudowana w 1998 r. jest silnie wyeksploatowana) oraz budowę zadaszenia magazynu osadu (obecnie dochodzi do wtórnego nawadniania osadów przez wody opadowe). W ramach przedsięwzięcia zawarto ponadto dwa zadania polegające na dozbrojeniu terenów w infrastrukturę wod-kan i dwa polegające na renowacji sieci kanalizacyjnej. Wybudowany zostanie prawie kilometrowy odcinek wodociągu o średnicy 280 wzdłuż ul. Małujowickiej, który zasili w wodę zabudowę w pobliżu tej ulicy a także tereny „Zielonki”. Powstanie dodatkowy odcinek sieci kanalizacyjnej w Kościerzycach w Gminie Lubsza umożliwiający podłączenie ok 40 osób. Zmodernizowane będą wyeksploatowane kanały na terenie Brzegu: około 7 km metodą rękawa utwardzalnego i ok 1 km metodą „rura w rurze”. Efekty rzeczowe i ekologiczne Projektu powiązane są z wykonanymi już inwestycjami jak: budowa kolektora dywersyfikującego ze strefy ekonomicznej w Skarbimierzu oraz dozbrojenie w sieć wod-kan osiedla Tivoli. Szacuje się, że dzięki realizacji Przedsięwzięcia do kanalizacji zostanie podłączone ok 90 osób a do sieci wodociągowej ok 60 osób. Inwestycja umożliwi dalszy rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej i terenów „Zielonki”.

Warto nadmienić, iż brzeski Projekt jest ostatnim, lub jednym z ostatnich przedsięwzięć współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2007 – 2013. Łączna wartość brutto zadania to 23,5 mln PLN w tym dofinansowanie unijne 12,6 mln PLN.