IMG_0376

 

Z końcem lipca zakończono kontrakt „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Włościańskiej w Brzegu”. Stary i mocno wyeksploatowany rurociąg jest już wyłączony i zamulony a woda płynie nowo wybudowanym.

Wodociąg w ul. Włościańskiej był niemałym problemem dla służb eksploatacyjnych. Lata użytkowania i przebieg pod trasą intensywnego ruchu skutkowały osłabieniem jego wytrzymałości, efektem czego były częste awarie (nawet kilka w ciągu roku). Dodatkowo lokalizacja pod nawierzchnią drogi krajowej rodziła znaczne utrudnienia ruchu w trakcie dokonywania naprawy. Nie mówiąc o tym, iż każdą awarię odczuwali mieszkańcy rejonów ul. Włościańskiej. Wyłączenia wody i obniżona jakość bezpośrednio po usunięciu awarii to nieodzowny element każdego działania naprawczego na cieknącym wodociągu. Jedynym sposobem trwałego zniwelowania tego problemu była wymiana rurociągu na nowy. Tu znów utrudnienie stanowiła lokalizacja w pasie drogi krajowej, który i tak jest przepełniony ciągami innej infrastruktury (liczne kable, gazociągi, kanalizacja itp). Zarządca drogi – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zgodziła się na lokalizację nowego wodociągu po trasie starego. Furtką do wykonania tego zadania był planowany remont nawierzchni w ul. Włościańskiej, który to został ustalony niezależnie od planowanej inwestycji wodociągowej. GDDKiA dała zgodę na wykopy w pasie jezdni gdyż i tak wkrótce ma być wymieniany asfalt na całej nawierzchni. Warunek był jednak taki, że PWiK musi się pospieszyć ze swoją inwestycją. Realizacja zadania przypadła, wyłonionemu w drodze przetargu, Wykonawcy – Przedsiębiorstwu Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o. ze Świdnicy. Roboty rozpoczęto w marcu 2018 r., a wstępne odkrywki wykazały, że optymalną metodą ich wykonania będzie metoda przewiertów sterowanych. Wykopy ograniczono w ten sposób jedynie do komór startowych i nie trzeba było rozkopywać nawierzchni na całej długości wodociągu. Udało się w ten sposób zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym i uniknąć szeregu kolizji z istniejącą infrastrukturą. Od połowy lipca nowy wodociąg z powodzeniem przejął funkcję starego i umożliwił wyłączenie awaryjnego poprzednika. Trasy obu rurociągów rozchodzą się w rejonie skrzyżowania z ul. Konopnickiej. Nowy skręca w stronę osiedla przy gminnym odcinku ul. Włościańskiej i ostatecznie wpina się w wodociąg po stronie Gminy Skarbimierz. W planach jest połączenie z systemem wodociągowym  gminy Skarbimierz. Łącznie wykonano prawie 1200 m głównego wodociągu o średnicy 280 mm wraz z przełączeniem istniejących podłączeń na nowy układ. Wartość zadania zamknęła się w kwocie ok 1,4 mln. zł. netto. Kontrakt jest częścią, współfinansowanego ze środków unijnego Funduszu Spójności, Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV” , który jest ujęty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.