_MG_9485

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu dość konsekwentnie wykorzystuje możliwości jakie dają nam unijne fundusze i już po raz czwarty podpisuje umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności dla działań poprawiających stan gospodarki wodno-ściekowej Brzegu i gmin ościennych.

Umowę dla projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV” podpisano 29.03.2018 roku. Przedsięwzięcie jest ujęte w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020 i obejmuje aż 15 zadań inwestycyjnych. Pośród nich można wyróżnić:

– działania polegające na dozbrajaniu w infrastrukturę kanalizacyjną nowych osiedli na terenie okolicznych miejscowości (Żłobizna, Bystrzyca, Krzyżowice, Pogorzela),

– działania o charakterze remontowym i renowacyjnym na sieciach wod-kan takich jak wymiana sieci wodociągowej w Brzegu w ulicach: Włościańskiej, Robotniczej i Kwiatowej, czy modernizacja sieci w Żłobiźnie i uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu w ulicach: Wrocławskiej, Zielonej, Kwiatowej, Lwowskiej, Dębowej, Korfantego, Planty, Dzierżonia, Piastowskiej, Platanowej, Konopnickiej i Kochanowskiego,

– działania modernizacyjne i remontowe na obiektach PWiK – na Oczyszczalni Ścieków w Brzegu (układ połączeniowy pomiędzy rurociągami zrzutowymi osadu nadmiernego i wstępnego  do komór zagęszczania i zmiana sterowania pompowni głównej na układ z falownikami) i na Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach (remont wnętrza zbiornika wody czystej).

Co odróżnia czwartą fazę projektu od dwóch poprzednich to przede wszystkim skala. Jest to przedsięwzięcie zdecydowanie większe, którego wartość wynosi ponad 20 mln. zł brutto. Łącznie w zakres wchodzi budowa 9,5 km nowej kanalizacji, przebudowa prawie 5 km starej, a także budowa ok. 400 m nowego wodociągu i przebudowa 1,7 km starego. Szacuje się, że w wyniku realizacji inwestycji do kanalizacji podłączone zostanie ponad 760 osób. Najdroższym i zarazem największym zadaniem ma być inwestycja w Żłobiźnie, gdzie skanalizowane będą obszary nowego osiedla, jakie powstało na dawnych obszarach rolniczych na zachód od starej zabudowy tej miejscowości.

Pierwszy, ujęty w Projekcie, kontrakt został podpisany jeszcze przed umową o dofinansowanie – we wrześniu 2017 r. Mowa o zadaniu „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Włościańskiej w Brzegu”, które jest obecnie wykonywane przez firmę EKO-WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy. Poza wymianą, ulegającej częstym awariom, sieci znajdującej się pod drogą krajową, obejmuje też budowę zasilania w wodę dla m. Skarbimierz. Termin wykonania upływa w czerwcu tego roku.

Kolejnym zadaniem będzie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej dz. nr  370 w m. Krzyżowice, gm. Olszanka”.

Projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV” ma być realizowany do końca 2020 r. Dofinansowanie ze środków UE wynosi ponad 10,6 mln zł. Przedsięwzięcie jest kontynuacją dotychczasowych działań w dziedzinie poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej regionu, w ramach których dokonano między innymi skanalizowania gmin okalających Brzeg, dozbrojono rozwojowe tereny miasta i strefy przemysłowej w Skarbimierzu, unowocześniono i rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Brzegu i zautomatyzowano i zmodernizowano stację uzdatniania wody w Gierszowicach. Kolejna odsłona projektu jest poniekąd odpowiedzią na rozwój zabudowy mieszkaniowej i pojawiające się w związku z tym potrzeby. Kolejną kwestią jest konieczność odtwarzania zużytego majątku. Warto tu zauważyć, że poddawane renowacji kanały na terenie Brzegu mają już prawie 120 lat.

Choć faza IV na dobrą sprawę się dopiero rozpoczyna, a w trakcie trwania jest jeszcze ostatnie zadanie z fazy III (zakup agregatu na biogaz na oczyszczalni ścieków) wiadomo już, iż będzie i faza V, w skład której wejdą między innymi zadania polegające na wykonaniu monitoringu sieci wodociągowej – modelu hydraulicznego, a także modernizacja urządzeń związanych z gospodarką osadową na oczyszczalni ścieków.

(zdjęcie do artykułu – T. Parcej)