_MG_3439

Tak jak w latach 2002-2008, gdy podczas realizacji projektu „Oczyszczanie Ścieków w Brzegu” współfinansowanego ze środków unijnych udało się zmodernizować Stację Uzdatniania Wody w Gierszowicach dzięki oszczędnościom wygenerowanym po rozstrzygnięciu przetargów, tak i w drugiej fazie projektu – „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II”, brzeski PWiK niezwykle skwapliwie wykorzystuje finansowe wsparcie wspólnotowe.

Aktualne przedsięwzięcie brzeskich „wodociągów” jest finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w perspektywie 2007-2013 jako jedno z ostatnich przedsięwzięć w działaniu 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa. Ponieważ wartość dofinansowania w projektach POIiŚ określana jest na podstawie wstępnych szacunków lub kosztorysów inwestorskich, zwykle ulega ona zmianie po rozstrzygnięciach przetargowych i podpisaniu umów z wykonawcami. Kiedy po przetargach koszt przedsięwzięcia okaże się niższy niż zaplanowany budżet najczęściej kończy się to utratą nadwyżki, chyba że… jak Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poczyni się starania, by za ową nadwyżkę sfinansować dodatkowe działania. Podjęty wysiłek się opłacił. Zaakceptowane przez Ministerstwo Środowiska rozszerzenie spowodowało podpisanie w dniu 27.10.2015 r. aneksu do umowy o dofinansowanie. Zawarto w nim aż 7 dodatkowych zadań: przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Saperskiej, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzeleckiej, zwiększenie funkcjonalności systemu monitoringu urządzeń kanalizacyjnych w aglomeracji „Brzeg”, zautomatyzowanie procesów technologicznych SUW Gierszowice, przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej, budowę sieci wodociągowej w ulicy Łokietka – Mossora oraz budowę sieci wodociągowej w ulicy Lompy – Zielona etap I zadanie 2. Na chwilę obecną wszystkie zadania są już zakończone. Ich głównym celem było dozbrojenie rozwojowych terenów miasta w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną (tereny Os. Tivoli II, ul. Mossora), rozwiązanie problemów na istniejącej sieci (wyeksploatowany wodociąg w ul. Fabrycznej i Saperskiej, podtapianie ściekiem piwnic budynków przy ul. Strzeleckiej) oraz unowocześnienie systemów automatyki i sterowania sieciowych przepompowni ścieków i Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach. Po uwzględnieniu wszystkich dodatkowych kontraktów łączna wartość „Fazy II” wyniesie około 19 mln złotych netto, w tym dofinansowanie UE to około 12 mln złotych.

Warto przypomnieć, że Projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II” w pierwotnie obejmował następujące zadania: budowa wiaty – magazynu osadów ściekowych oraz dostawę urządzenia do zagęszczania osadów na oczyszczalni ścieków, zaprojektowanie i budowę kolektora dywersyfikującego przerzut ścieków ze strefy aktywności gospodarczej w Skarbimierz do systemu kanalizacji sanitarnej miasta Brzeg, budowę nowej sieci kanalizacyjnej w Kościerzycach, budowę sieci wodociągowej w ulicy Małujowickiej, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic Lompy – Zielona w Brzegu, renowację sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Brzeg oraz modernizację kanału nadodrzańskiego. Wszystkie z tych przedsięwzięć na chwilę obecną są już zakończone i rozliczone.

Łącznie projekt objął zatem 16 mniejszych i większych zadań ważnych zarówno z punktu widzenia eksploatacji, jak i perspektywicznej rozbudowy. Co istotne, zadania ujęte w Projekcie przyczyniły się między innymi do uzbrojenia w infrastrukturę wod-kan. wykupionych przez Miasto Brzeg terenów „Zielonki” – obszaru przeznaczanego na rozwój mieszkalnictwa oraz przemysłu, a tym samym potencjalnego miejsca zatrudnienia dla brzeżan.