OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zwiększenie funkcjonalności systemu monitorowania urządzeń kanalizacyjnych w aglomeracji Brzeg

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.pwik.brzeg.pl
________________________________________
Brzeg: Kontrakt nr 12 pn. Zwiększenie funkcjonalności systemu monitorowania urządzeń kanalizacyjnych w aglomeracji Brzeg
Numer ogłoszenia: 89771 – 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. , ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4164051 w.125,130; 4161463, faks 077 4163153.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.brzeg.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kontrakt nr 12 pn. Zwiększenie funkcjonalności systemu monitorowania urządzeń kanalizacyjnych w aglomeracji Brzeg.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i urządzeń, wykonanie niezbędnych robót montażowych w następującym zakresie: Doposażenie szaf sterowniczych pompowni opartych obecnie na starych sterownikach w wydajniejsze urządzenia sterownikowe oraz telemetryczne o wyraźnie większej zdolności komunikacyjnej i operacyjnej. Doposażenie sterowników pompowni w oprogramowanie umożliwiające realizowanie zadania diagnostyki automatycznej. Migracja oprogramowania na dyspozytorni o realizację ujednoliconej funkcjonalności monitoringu, sterowania i diagnostyki dla wszystkich monitorowanych obiektów pompowych. Doposażenie centralnej dyspozytorni w nowe stanowisko operatorskie umożliwiające pełną i skuteczną kontrolę całego rozbudowanego systemu. Doposażenie centralnej dyspozytorni w serwer zapasowy zapewniający bezpieczną i bezprzerwową pracę systemu monitorowania, sterownia i diagnostyki sieci kanalizacji sanitarnej. Uzupełnienie szaf sterowniczych pompowni w zakresie zasilania buforowego mające na celu zapewnienie prawidłowego monitorowania obiektów pompowych także w przypadku występujących zaników zasilania. Doposażenie wybranej pompowni o dużej energochłonności w urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na uzyskanie optymalnej pracy, co w konsekwencji ma przełożyć się na oszczędności energii elektrycznej zużywanej na pompowanie ścieków. System, zarówno pod względem programowym, jak i sprzętowym powinien być tak wykonany by zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający, zgodnie z art. 67, ust. 1. pkt 7) Ustawy przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie stanowiącej nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 72.20.00.00-7, 32.40.00.00-7, 32.50.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 8.000,00 PLN
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełniającego warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykonał w okresie ostatnich 3 lat (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonuje), przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a) Minimum 1 dostawę szafy sterowniczej (1 szt. lub więcej) wyposażonej w urządzenia które optymalizują zużycie energii dla pompowni ścieków o łącznej mocy minimum 17kW (dla wszystkich dostarczanych szaf). b) Minimum 1 zadanie wykonania dla minimum 10 przepompowni ścieków systemu monitoringu SCADA pracującego na serwerach redundantnych. c) Minimum 1 zadanie dostarczenia, modernizacji, rozbudowy lub uaktualnienia minimum 1 systemu SCADA obsługującego minimum 40 obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych rozproszonych w terenie, które są monitorowane poprzez sieć GSM o wartości zadania w przedmiotowym zakresie nie niższej niż 150.000 zł brutto. W przypadku, gdy dostawy lub usługi, wskazane w wykazie dostaw/usług, zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, dotyczących tych dostaw lub usług. W razie konieczności, szczególnie gdy złożony wykaz lub dowody, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. Na podstawie § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia wskazali w wykazie dostaw/usług oraz złożyli dowody dotyczące dostaw lub usług, potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę postawionego przez Zamawiającego warunku. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie; z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw/usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) – nie spełnia (gdy – z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. – dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów). Wykazanie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia podlega co do zasady sumowaniu i łącznej ocenie przez zamawiającego
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującymi osobami w trakcie realizacji zamówienia (Ekspertami): min. dwoma (2) osobami, będącymi inżynierami informatyki lub automatyki), którzy: – posiadają (każdy z nich) minimum 2 letnie doświadczenie w programowaniu sterowników PLC oraz programowaniu systemów SCADA. – ciągu ostatnich 5 lat wykonali (każdy z nich, jako autor lub współautor) minimum 3 systemy wizualizacji w SCADA, w tym przynajmniej dwóch instalacji z serwerami redundantnymi obsługującymi minimum 40 obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych w rozproszonych terenie, dwóch instalacji obsługujących transmisję GPRS z tunelowaniem danych. Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) – nie spełnia (gdy – z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. – dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów). Wykazanie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym i technicznym podlega co do zasady sumowaniu i łącznej ocenie przez zamawiającego
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
co najmniej: a) Minimum 1 dostawę szafy sterowniczej (1 szt. lub więcej) wyposażonej w urządzenia które optymalizują zużycie energii dla pompowni ścieków o łącznej mocy minimum 17kW (dla wszystkich dostarczanych szaf). b) Minimum 1 zadanie wykonania dla minimum 10 przepompowni ścieków systemu monitoringu SCADA pracującego na serwerach redundantnych. c) Minimum 1 zadanie dostarczenia, modernizacji, rozbudowy lub uaktualnienia minimum 1 systemu SCADA obsługującego minimum 40 obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych rozproszonych w terenie, które są monitorowane poprzez sieć GSM o wartości zadania w przedmiotowym zakresie nie niższej niż 150.000 zł brutto;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, 2) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo CEIDG, 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 – Cena – 70
• 2 – Termin wykonania – 20
• 3 – Termin gwarancji jakości – 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Przewiduje się zmiany umowy polegające na: 1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: a) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację umowy. b) zaistnienia siły wyższej; c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 2) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 3) Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 4. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwik.brzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2015 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Kontrakt nr 12 pn. Zwiększenie funkcjonalności systemu monitorowania urządzeń kanalizacyjnych w aglomeracji Brzeg jest częścią Projektu pn. Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się
na stronie internetowej
Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń
w dniu 18.06.2015r.

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Informatyka, telekomunikacja
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 26.06.2015 do godz. 11.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.06.2015 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 11.15
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8.000 PLN.
 • Termin związania ofertą: 25.07.2015
 • Znak sprawy: PIU-02-06-2015

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę