OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zmiana lokalizacji pompowni ścieków z sieciami zasilającymi w Kościerzycach

 

Brzeg  dnia  13.09.2019   

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SPÓŁKA Z O.O., UL. WOLNOŚCI 15,         49-300 BRZEG,  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE :

 

„Zmiana lokalizacji pompowni ścieków z sieciami zasilającymi w Kościerzycach”

Znak postępowania:   TU-PN-04-2019

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zmiana miejsca lokalizacji pompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 263/1

w m. Kościerzyce wraz z sieciami zasilającymi na dz. nr 184/2, która przepompuje ścieki do oczyszczalni ścieków w Brzegu.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

Wymagana gwarancja – 60 miesięcy.

Przed złożeniem oferty zaleca się  przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu.

Demontaż istniejącej przepompowni nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin złożenia ofert : 30.09.2019r. do godziny 12:00
 2. Otwarcie ofert: 30.09.2019r.  o godzinie 12:30.
 3. Termin realizacji zamówienia – 16.12.2019 r.
 4. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 5. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał), tj.:
  • wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej obejmującą wykonanie co najmniej jednej przepompowni ścieków
  • Dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia następującą osobą: Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach  przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

 

 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych( za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt 13 lit.d. oraz w przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt 14, jeżeli osoba , o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt 13. Lit.d.
 2. Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pwik.brzeg.pl
 3. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

 1. Termin związania ofertą: 30 dni
 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w kwocie nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 7. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 3 000,00 zł.
 8. Miejsce złożenia ofertsekretariat  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu  z o.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg  od godz. 7:00 – 15:00
 9. Miejsce otwarcia ofert – Baza magazynowo-transportowa Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg

 

 

Zatwierdził:

Artur Stecuła  –    Prezes

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Budownictwo
 • Typ: Roboty budowlane
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 30/09/2019 do godz. 12:00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30/09/2019 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12:30
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 PLN.
 • Termin związania ofertą: 29/10/2019
 • Znak sprawy: TU-PN-04-2019

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę