OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zapytanie ofertowe na Kontrakt pn. „Zakup agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody Gierszowice” – UWAGA! Druga zmiana terminu składania ofert!

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o. ul. Wolności 15  49-300 Brzeg

e-mail  jrp.brzeg@gmail.com

tel. 77 416 22 44

fax. 77 416 31 53

_______________________________________________________________

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PIU/4/III/2017

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Kontrakt pn. Zakup agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody Gierszowice

Kontrakt jest częścią Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”           

 

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone:

 

 1. na stronie internetowej Zamawiającego: http://pwik.brzeg.pl/
 2. na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

 

 

Zatwierdzam:

 

 

 

 

 

Brzeg, 3 marca 2017r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawiera:

L.p Oznaczenie Części SIWZ Nazwa Części SIWZ
1 Część I Instrukcja dla Wykonawców
2 Część II Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego – Kontrakt
3 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia

 

 

1       Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o . ul. Wolności 15   49-300 Brzeg

e-mail  jrp.brzeg@gmail.com

tel. 77 416 22 44

fax. 77 416 31 53

REGON:            530591031

NIP:     7470004795

KRS:     0000058539

2       Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o .

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności.

3       Opis przedmiotu zamówienia

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Główny przedmiot:

31122000-7: Jednostki prądotwórcze

Dodatkowe  przedmioty:

31120000-3: Generatory

45223000-6: Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45252000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

Przedmiotem zadania będzie wymiana starego zużytego zespołu prądotwórczego.

Lokalizacja instalacji – istniejący budynek agregatorowni, o powierzchni użytkowej 99,3 m2 i kubaturze 475 m3, zlokalizowany na stacji uzdatniania wody dz. nr 1/2 obręb Gierszowice jedn. ewid. Olszanka.

W ramach zadania planuje się zakup zespołu prądotwórczego typu GP, o parametrach 440A/I-A 400 kVA, który zastąpi stary agregat.

W zakres zadania wchodzą następujące prace:

 • demontaż likwidowanego agregatu,
 • wykonanie płyty fundamentowej,
 • dostawa nowego zespołu prądotwórczego 400 KVA
 • podłączenie agregatu – wykonanie tras kablowych oraz okablowania,
 • wykonanie instalacji wentylacyjnej i instalacji odprowadzania spalin.

Wszystkie media potrzebne do pracy nowej instalacji obecne są w obiekcie. Nie przewiduje się zwiększenia emisji środowiskowej z instalacji w stosunku  do obecnie emitowanej. Nie przewiduje się też pogorszenia warunków środowiska pracy pracowników. Nowy agregat zapewni niezawodność dostawy wody w razie awarii linii energetycznej zasilającej stację uzdatniania wody.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

4       Zamówienia częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5       Zamówienia uzupełniające

Zamawiający, nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

6       Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia:

 • do dnia 02.10.2017 rok.

7       Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

 • wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę agregatu prądotwórczego o mocy 400 KVA lub większej wraz z montażem oraz uruchomieniem.
 • dysponuje następującą osobą: Kierownik robót branży elektrycznej – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach  przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

 1. Poleganie na zasobach innych podmiotów
 • wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności technicznej lub zawodowej, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
 • Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania podmiotu załączono do IDW – załącznik nr 4.
 • W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane , dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 • Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.

8       Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

 • wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
 • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

9       Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są łącznie do spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieni
 3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikie
 4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy, muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
 6. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.

10     Wadium

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postepowaniu.

11     Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postepowaniu.

12    Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

13     Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Wymagania podstawowe.
 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do IDW lub zawrzeć wszystkie informacje i oświadczenia określone we wzorze formularza Oferty,
 • Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
 • Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru, CEIDG), jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
 • Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofer
 1. Forma oferty.
  • Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
  • Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
  • Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
  • Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopi
  • Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
  • Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocni Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
  • Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
  • Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.
  • Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne, albo podwykonawca – odpowiednio, w zakresie dokumentów, którego z nich dotyczą.
  • Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.
  • Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 1. Zawartość oferty.

Kompletna oferta powinna zawierać:

 • formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW,
 • stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru,
 • w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
 • wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
 • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy).

14     Wyjaśnianie i zmiany w treści zapytania ofertowego.

 • Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 • Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 • Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego.
 • Dokonane zmiany oraz wyjaśnienia Zamawiający udostępniana na swojej stronie internetowej oraz w bazie konkurencyjności. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawcó
 • Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

15     Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Marek Gazda ,

16     Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

 • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg w nieprzekraczalnym terminie:
      do dnia    16 marca 2017 r. do godz. 12:00
 • Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
 • Adnotacja na kopercie: Oferta przetargowa na Kontrakt pn. Zakup agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody Gierszowice Nie otwierać przed dniem: [data i godzina]
 • Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

17     Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300  Brzeg:

            w dniu 16 marca 2017 r.  o godz.                12:15

18     Zwrot oferty.

W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy.

19     Termin związania ofertą

 • Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofer
 • Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

20     Opis sposobu obliczenia ceny.

 • Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zapytania ofertowego. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT.
 • Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II zapytania ofertowego – we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Zamawiający poprawi w ofercie: Oczywiste omyłki pisarskie; Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

21     Kryteria oceny ofert.

 • Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 • Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
LP KRYTERIUM WAGA
1. CENA 80
2. GWARANCJA JAKOŚCI 20
 • W kryterium 1 – CENA najwyższą liczbę punktów (80 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 80 pkt.

 • W kryterium 2 GWARANCJA JAKOŚCI – najwyższą liczbę punktów (pkt) 20 otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy termin dla gwarancji jakości, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

Liczba punktów oferty = (okres gwarancji w badanej ofercie/okres gwarancji w ofercie najkorzystniejszej (najdłuższy okres gwarancji)) x 20 pkt.

UWAGA:

 1. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy do oceny zostanie przyjęty 36 miesięczny okres gwarancji;
 2. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres dla gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy.
 3. Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
 • Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1, nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
 • Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowy
 • Składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych oferta

22     Oferta z rażąco niską ceną.

 • Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, , zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 • Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

23     Uzupełnienie dokumentów.

 • Zamawiający jednorazowo wezwie Wykonawców do uzupełnienia wymaganych dokumentów zarówno potwierdzających wymagania przedmiotowe i podmiotowe, uzupełnienia pełnomocnictwa.
 • Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później, niż w dniu, w którym upłynął termin na uzupełnienie dokumentów.

24     Odrzucenie oferty

Odrzuceniu podlegają oferty:

 • niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
 • złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;
 • nieodpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia;
 • niezgodne z wymaganiami dotyczącymi warunków realizacji zamówienia;
 • zawierające błędy w obliczeniu ceny
 • zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

25     Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 • Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;  unieważnieniu postępowania
 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 2, również na swojej stronie internetowej oraz w bazie konkurencyjności.
 • Wybranemu Wykonawcy, telefonicznie zostanie Wskazane miejsce i termin podpisania umowy.
 • Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

26    Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

 • Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej; zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie; jest zawarta na okres wskazany w części II zapytania ofertowego;
 • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umow Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć umowę regulująca współpracę tych wykonawców.
 • Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II zapytania ofertowego.

27     Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w następujących sytuacjach:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 • w przypadkach, o których mowa w dziale 21 pkt 6 zapytania ofertowego , zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

28     Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

 • Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie lub za pomocą faks lub środków komunikacji elektronicznej.
 • Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

29     Podwykonawstwo

 • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
 • Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców.
 • Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 • Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

30     Wzory załączników do IDW, ułatwiających Wykonawcom sporządzenie kompletnej Oferty

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty
Załącznik nr 2 wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
Załącznik nr 3 wzór wykazu wykonanych dostaw.
Załącznik nr 4 wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów

 

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Budownictwo
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 16.03.2017 r. do godz. 12:00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.03.2017 r. w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12:15
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 30 dni
 • Znak sprawy: PIU/4/III/2017

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę