OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zapytanie ofertowe na Kontrakt pn.: Wymiana pomp nadawy do WKFz – III postępowanie – UWAGA! Zmiana terminu składania ofert!

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PIU/7/III/2017

Zapytanie ofertowe na

Kontrakt pn.: Wymiana pomp nadawy do WKFz

Kontrakt jest częścią Projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone:

1. na stronie internetowej Zamawiającego: http://pwik.brzeg.pl/
2. na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o .
ul. Wolności 15
49-300 Brzeg
e-mail sekretariat@pwik.brzeg.pl
tel. 77 416 22 44
fax. 77 416 31 53

2. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o .
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – Rozeznanie rynku.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wymiana pomp nadawy do WKFz.
Zakres zamówienia obejmuje:
 Prace instalacyjne w ramach których należy dokonać koniecznej przebudowy instalacji tłocznej osadu zagęszczonego w sposób umożliwiający podłączenie nowej pompy,
 Roboty montażowe, w ramach których należy wykonać instalację montażu i ewakuacji pompy (prowadnice, stopa sprzęgająca, mocowania, inne, w tym ewentualne renowacje, wzmocnienia, uzupełnienia powłok izolacyjnych dna pompowni w celu dokonania montażu zgodnie z wymaganiami dostawcy oraz miejsc montażu elementów konstrukcyjnych)
 Roboty instalacyjne:
o dostawa i montaż pompy nadawy,
o dostawa urządzeń peryferyjnych i oprzyrządowania AKPiA,
o wykonanie połączeń instalacyjnych osadu zagęszczonego o wraz z przebudową koniecznych instalacji istniejących w zbiorniku F
o wykonanie zasilania urządzeń,
o realizacja automatycznego sterownia i regulacji wraz z monitoringiem centralnym i lokalnym, węzła oraz zdalnego przekazu stanów alarmowych,
o włączenie urządzeń w istniejący system wizualizacji,
o przebudowa istniejących kolizji,

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
główny przedmiot: 45252200-0: Wyposażenie oczyszczalni ścieków

4. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia; od momentu podpisania umowy do dnia 02.10.2017 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):
1) wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę obejmującą dostawę wraz z montażem pompy nadawy do WKFz o wartości co najmniej 40 000 zł netto,:
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców dostawy zostały wykonane należycie, zawierały:
 wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował dostawy których dokumenty dotyczą,
 wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były dostawy,
 wskazanie zakresu dostaw,
 wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),
 wskazanie miejsca wykonania,
 opinię podmiotu wskazanego powyżej stwierdzającą, że dostawy zostały wykonane należycie.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu zamieszczenia niniejszego zaproszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru, CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5) Zaleca się aby dokumenty dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę zostały wypełnione zgodnie ze wzorami załączonymi do niniejszego zapytania
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego zapytania,
b) stosowne Pełnomocnictwo(a)-w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji,
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
d) wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie

 

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie niniejszego zamówienia jest Marek Gazda.

 

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty, otwarcie ofert, ocena ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2017 r., do godz. 12.00;
z dopiskiem: „Zapytanie cenowe Kontrakt pn. Wymiana pomp nadawy do WKFz” .
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
3. Oferty otrzymane po upływie ww. terminu nie będą podlegały ocenie.
4. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez kierownika Zamawiającego w dniu 29.03. 2017 r., o godz. 12.30 bez udziału Wykonawców.
5. Oceny ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez kierownika Zamawiającego.
11. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Ceną oferty jest kwota ustalona na podstawie wyceny wszystkich czynności niezbędnych do wykonania zamówienia i którą należy wpisać do Formularza Oferty.
3. W celu porównania ofert, Wykonawcy krajowi do ceny ofertowej netto mają doliczyć podatek VAT w wysokości 23% ceny netto.
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w we wzorze umowy.

 

13. Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

LP KRYTERIUM WAGA
1. CENA 80
2. GWARANCJA JAKOŚCI 20

 

3. W kryterium 1 – CENA najwyższą liczbę punktów (80 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 80 pkt.
4. W kryterium 2 – GWARANCJA JAKOŚCI – najwyższą liczbę punktów (pkt) 20 otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy termin dla gwarancji jakości, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów oferty = (okres gwarancji w badanej ofercie/okres gwarancji w ofercie najkorzystniejszej (najdłuższy okres gwarancji)) x 20 pkt.

UWAGA:
1) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy do oceny zostanie przyjęty 36 miesięczny okres gwarancji;
2) Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres dla gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy.
3) Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
5. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

 

14. Uzupełnienie oferty.

1. Zamawiający jednorazowo wezwie Wykonawców do uzupełnienia wymaganych dokumentów zarówno potwierdzających wymagania przedmiotowe i podmiotowe, uzupełnienia pełnomocnictwa.
2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później, niż w dniu, w którym upłynął termin na uzupełnienie dokumentów.

 

15. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) została złożona przez wykonawcę, który nie złożył dokumentów potwierdzających zdolność realizacji zamówienia zarówno w zakresie podmiotowym jak i przedmiotowym oraz ich nie uzupełnił na wezwanie zamawiającego;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

16. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania, zawarcie umowy

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w zapytaniu.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
4. Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

 

17. Wykaz załączników do niniejszego zapytania.

Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory:

Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty
Załącznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia.
Załącznik nr 3 Wzór wykazu dostaw
Załącznik nr 4 Wzór umowy

 

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Budownictwo
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 29.03.2017 r. do godz. 12:00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.03.2017 r. w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12:30
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 30 dni
 • Znak sprawy: PIU/7/III/2017

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę