OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zapytanie ofertowe na Kontrakt pn. „Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu – etap 1”

ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o .
ul. Wolności 15
49-300 Brzeg
e-mail jrp.brzeg@gmail.com
tel. 77 416 22 44
fax. 77 416 31 53
_______________________________________________________________
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PIU/2/V/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kontrakt pn. Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu – etap 1

Kontrakt jest częścią Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV”

Zatwierdzam:

 

 

 

 

 

 

Brzeg, 11.05.2018 r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawiera:

L.p Oznaczenie Części SIWZ Nazwa Części SIWZ
1 Część I Instrukcja dla Wykonawców
2 Część II Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego – Kontrakt
3 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Program Funkcjonalno-Użytkowy:

PFU  -1   – Część opisowa

PFU -2 – Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WW)

PFU – 3  –    Część informacyjna

4 Część IV Zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów

 

ZAPYTANIE OFERTOWE zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://pwik.brzeg.pl/ oraz
na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego: http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl .

 

1 Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o .
ul. Wolności 15
49-300 Brzeg
e-mail jrp.brzeg@gmail.com
tel. 77 416 22 44
fax. 77 416 31 53
REGON: 530591031
NIP: 7470004795
KRS: 0000058539

2 Definicje i skróty
Na potrzeby niniejszej SIWZ wprowadza się następujące definicje i skróty:
Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
Konsorcjum – stanowią wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszący solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy. „Konsorcjum” należy rozumieć jako porozumienie cywilnoprawne dwóch lub większej liczby osób (poszczególne osoby zwane są dalej „Partnerami”) i należy je odnieść do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Lider konsorcjum – termin „Lider” oznacza jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją Kontraktu oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem Kontraktu. W szczególności Lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów, razem i każdego z osobna. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu będą realizowane przez Zamawiającego na konto Lidera ustalone w Kontrakcie.
„SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
„OPZ” – Opis Przedmiotu Zamówienia.
„IDW” – Instrukcja dla Wykonawców.
„Wytyczne” – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
„strona internetowa” – strona internetowa ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (baza konkurencyjności) oraz strona internetowa Zamawiającego
Kontrakt – gdziekolwiek w specyfikacji pojawi się słowo Kontrakt należy przez to rozumieć „Umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny.
Pełnomocnictwo – oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona.
Zamówienie – ilekroć w Kontrakcie mowa o zamówieniu należy przez to rozumieć odpłatną Umowę (Kontrakt) zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;
Dokumentacja projektowa – oznacza projekt wykonawczy Robót w rozumieniu warunków Kontraktu oraz inne opracowania wymagane Kontraktem (w tym inne opracowania projektowe o których mowa w Kontrakcie);
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót oraz pomiarami powykonawczymi;
Projekt organizacji Robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie Dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót;
Roboty Stałe –oznaczają roboty stałe, które Wykonawca ma wykonać na mocy Kontraktu;
Roboty podstawowe – są określeniem równoważnym z określeniem Roboty Stałe;
Dziennik budowy – oznacza dokument wymagany przez Zamawiającego dla rejestrowania przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót z zastosowaniem zapisów z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami).
Ponadto w przypadku sporów pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dotyczącym interpretacji postanowień Kontraktu, należy odnosić się do norm bądź aktów prawnych regulujących kwestię terminów, definicji, nomenklatury.

3 Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o. – załącznik nr 12 (Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności.

4 Opis przedmiotu zamówienia
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny przedmiot:
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
Dodatkowe przedmioty:
71320000 -7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45232440 – 8 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania ścieków
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji (renowacji) ok 2 325,6 m kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Brzeg.
Zakres robót renowacyjnych i modernizacyjnych dla etapu 1 obejmuje kolektory sanitarne o przekroju kołowym w zakresie średnic 0,15-0,4 m w następujących ulicach:
1. ul. Konopnickiej,
2. ul. Kusocińskiego, Kochanowskiego,
3. ul. Platanowa,
4. ul. Korfantego,
5. ul. Lwowska,
W ramach Kontraktu należy wykonać kompleksowe roboty mające na celu zmodernizowanie istniejących sieci kanalizacyjnych wraz z uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót oraz uzyskanie kompletu decyzji koniecznych na etapie rozpoczęcia prac realizacyjnych i po ich zakończeniu.
Modernizacja sieci kanalizacyjnych obejmuje rurociągi, kanały boczne kanalizacyjne w zakresie montażu profili kapeluszowych (pakero-kapeluszy) oraz studnie wraz z montażem pakerów dostudziennych.
Profile kapeluszowe (pakero-kapelusze) będą montowane tylko na czynnych odgałęzieniach na odległość do 0,4 mb – dot. kanałów o średnicy do 0,2 m dla odgałęzień kanalizacyjnych wpiętych bezpośrednio w kanał (trójniki).
Pakery dostudzienne będą montowane tylko na czynnych odgałęzieniach na odległość 0,3-0,4 m w zakresie średnic od 0,15 do 0,5 m dla odgałęzień kanalizacyjnych wpiętych do studni rewizyjnych.
W zakres Robót nie wchodzi montaż profili kapeluszowych i pakerów na istniejących trójnikach, które są zamknięte (nieczynne).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach Programu funkcjonalno-użytkowego – PFU-1- część opisowa,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

5 Zamówienia częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

6 Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

7 Informacje o ofercie wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8 Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 30.10.2018 r.

9 Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał), tj.:
1) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) 1 robotę budowlaną polegającą na modernizacji (renowacji) sieci kanalizacyjnej o łącznej długości co najmniej 2 km metodą bezwykopową rękawem epoksydowym nasączonym termoutwardzalną żywicą bezstyrenową dwuskładnikową o średnicy od 0,15 m do 0,4 m
b) 1 robotę budowlaną polegającą na naprawie min. 60 szt. studni kanalizacyjnych w technologii cementów szybkowiążących siarczanoodpornych modyfikowanych polimerami;
c) 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu bezwykopowych renowacji przyłączy w systemie pakero-kapelusza obejmującą wykonanie min. 60 szt. pakero-kapeluszy;
Zamawiający dopuszcza wykazanie się doświadczeniem opisanym w lit. a), b), c) w ramach jednej roboty, dwóch robót lub trzech robót.
2) dysponuje następującymi osobami (specjalistami):
a) Przedstawiciel Wykonawcy – posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego realizacji inwestycjami dotyczących renowacji sieci,
b) Kierownik Budowy – posiadający:
– min. 4 lata doświadczenia w kierowaniu robotami z zakresu inżynierii ściekowej, w tym doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy przy minimum 1 zadaniu inwestycyjnym polegającym na renowacji sieci kanalizacyjnych metodą rękawa utwardzonego i/ lub krakingu;
– uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej, – posiadający:
– doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy przy minimum 1 zadaniu inwestycyjnym polegającym na renowacji sieci kanalizacyjnych metodą rękawa utwardzonego i/ lub krakingu,
– uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlane;
d) Projektant posiadający:
– min. 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu, w tym doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej związanej z realizacją robót budowlanych polegających na renowacji sieci kanalizacyjnej metoda rękawa utwardzonego i/lub krakingu;
Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę jednocześnie funkcji więcej niż jednego Specjalisty.
W/w osoby (lit. b-d) muszą posiadać uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).
2. Poleganie na zasobach innych podmiotów
1) wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

10 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) wykaz robót budowlanych – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

11 Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są łącznie do spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje i doświadczenie. Dokumenty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy, muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.

12 Wadium
1. Wysokość wadium.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
30.000,00 PLN
słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych.
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Poręczenie lub gwarancja powinny zawierać zapis uwzględniający następujące warunki zatrzymania wadium: Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Powinny również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
50 1050 1490 1000 0022 8037 0228
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
2) Wadium wnoszone w innych formach należy złożyć w: oryginał wraz z oryginałem oferty (nie spięte z ofertą).
4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
5. Utrata wadium, zwrot wadium.
1) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
2) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu procedury udzielenia zamówienia publicznego, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
3) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

13 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 50 1050 1490 1000 0022 8037 0228
3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4) W przypadku składania Zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać zobowiązanie do „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”.
5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:
1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany;
2) 30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

14 Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

15 Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Zaleca się
sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do IDW lub
zawrzeć wszystkie informacje i oświadczenia określone we wzorze formularza Oferty,
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru, CEIDG), jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie.
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
7) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
8) Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.
9) Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne, albo podwykonawca – odpowiednio, w zakresie dokumentów, którego z nich dotyczą.
10) Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.
11) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
12) Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie publiczne, podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego grozi odpowiedzialność karna określona w art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
13) Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art. 297 § 2 k. k. grozi każdemu, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie zamówienia publicznego.
14) Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w związku z przetargiem publicznym rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, grozi odpowiedzialność karna z art. 305 Kodeksu karnego.
15) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz Oferty wraz z załącznikiem, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW,
b) wycenione Zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów,
c) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru,
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
e) dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz),
f) wykaz robót budowlanych – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
g) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
h) zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy);
2) Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty .
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Powyższy przepis nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, iż zastrzeżone w ofercie informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający powinien więc jednocześnie z zastrzeżeniem otrzymać materiał pozwalający mu na ocenę skuteczności zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

16 Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.
1. Wyjaśnianie treści SIWZ.
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
2. Zmiany w treści SIWZ.
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
2) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

 

17 Zebranie Wykonawców.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

 

18 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Marek Gazda ,
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wskazany został w pkt 33 niniejszej IDW.

 

19 Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg w nieprzekraczalnym terminie:

      do dnia        29.05.2018 r. do godz. 10:00

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Adresat:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
49-300 Brzeg,
Adnotacja na kopercie:
Oferta przetargowa na Kontrakt pn. Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu – etap 1
Nie otwierać przed dniem: [data i godzina zgodna z pkt 19 IDW]
3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

20 Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg:

            w dniu 29.05.2018 r.           o godz.                10:15

 

21 Tryb otwarcia ofert
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
2) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

22 Zwrot oferty.
W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy.

23 Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

24 Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT.
2) Wycenione Zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów powinien zostać sporządzony w oparciu o wszystkie pozycje zawarte w Zestawieniu planowanych prac i przewidywanych kosztów i dołączone do oferty.
3) Ceną oferty, jest kwota ustalona na podstawie wyceny wszystkich pozycji w Zestawieniu planowanych prac i przewidywanych kosztów, wymieniona w Formularzu Ofertowym z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z korekty omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (pozycji podanych w wycenionym Zestawieniu planowanych prac i przewidywanych kosztów).
4) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5) Zamawiający poprawi w ofercie zgodnie z treścią art. 87 ust.2 u.p.z.p.:
– Oczywiste omyłki pisarskie;
– Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
– Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

25 Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

LP KRYTERIUM WAGA
1. CENA 80
2. GWARANCJA JAKOŚCI 20

 

3. W kryterium 1 – CENA najwyższą liczbę punktów (80 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 80 pkt.
4. W kryterium 2 – GWARANCJA JAKOŚCI – najwyższą liczbę punktów (pkt) 20 otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy termin dla gwarancji jakości, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów oferty = (okres gwarancji w badanej ofercie/okres gwarancji w ofercie najkorzystniejszej (najdłuższy okres gwarancji)) x 20 pkt.
UWAGA:
1) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny zostanie przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji;
2) Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres dla gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy;
3) Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
5. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1, nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

26 Oferta z rażąco niską ceną.
1. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

27 Uzupełnienie dokumentów.
1. W przypadku, w którym oferta zawiera braki lub jej treść jest niejasna, wykonawca ją składający wezwany zostanie, odpowiednio do: jej uzupełnienia lub wyjaśnienia zaistniałej niejasności – uzupełnieniu lub wyjaśnieniu podlegały będą dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa.
2. Zamawiający wyznaczy termin na, odpowiednio: uzupełnienie lub wyjaśnienie oferty, nie krótszy niż 5 dni roboczych. Uzupełnieniu lub wyjaśnieniu nie będą podlegały oferty podlegające odrzuceniu.

28 Odrzucenie oferty
Odrzuceniu podlegają oferty:
1) niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
2) złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;
3) nieodpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia;
4) zawierające błędy w obliczeniu ceny
5) zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

29 Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
3) unieważnieniu postępowania
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2, również na stronie internetowej.
5. Wybranemu Wykonawcy zostanie Wskazane miejsce i termin podpisania umowy.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

30 Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć umowę regulująca współpracę tych wykonawców.
3. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, które uregulowane są w części II niniejszej SIWZ – wzorze umowy.
4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.

31 Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w następujących sytuacjach:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą mającą wpływ na wynik postępowania,
5) jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie.
3. Niezwłocznie po unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu, na stronie internetowej.

32 Środki ochrony prawnej
Zamówienie niniejsze ma charakter sektorowy.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej.

33 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie lub za pomocą faks lub środków komunikacji elektronicznej.
3. Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer zamawiającego, przed upływem terminu.

34 Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców.
3. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

35 Wzory załączników do IDW, ułatwiających Wykonawcom sporządzenie kompletnej Oferty

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty
Załącznik nr 2 wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
Załącznik nr 3 wzór wykazu wykonanych robót.
Załącznik nr 4 wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów

 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania merytorycznej treści oferty w sposób odpowiadający wymaganiom Zamawiającego wskazanym w SIWZ.
Kompletna Oferta ma zawierać wymagane dokumenty i oświadczenia wynikające z treści Instrukcji dla Wykonawców.

 

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Budownictwo
 • Typ: Roboty budowlane
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 29.05.2018 do godz. 10:00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.05.2018 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 10:15
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 PLN PLN.
 • Termin związania ofertą: 30 dni
 • Znak sprawy: PIU/2/V/2018

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę