OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup koparko –ładowarki na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Minimalne wymagania techniczne przedmiotu zamówienia:
– Maszyna nowa rok ,produkcji 2009 lub 2010.
– Norma spalin TIER III.
– Masa całkowita maszyny max 8500 kg.
– Silnik wysokoprężny szesnastozaworowy o mocy znamionowej min. 100 KM.
– Obie osie skrętne, tryb kraba.
– Napęd koparko – ładowarki na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś.
– Przekładnia mechaniczna typu Powershift, 4 biegi do przodu, 4 biegi do tyłu.
– Instalacja elektryczna 12V spełniająca wymogi normy IP69.
– Cztery koła równe o rozmiarze 28”, bieżnik typu ”jodełka”.
– Pompa wielotłoczkowa.
– Wydajność układu hydraulicznego – min 165 l/min.
– Ciśnienie robocze min. 250 bar.
– Zbiornik paliwa min 150l (lub gwarancja przepracowania na pełnym baku min.20 motogodzin).
– Kabina operatora ogrzewana, spełniająca standardy ROPS/FOPS z obrotowym fotelem i poziomem hałasu do 75 dB, lusterka zewnętrzne i wycieraczki na przedniej i tylnej szybie.
– Pojemność łyżki ładowarkowej min 1,3m3, łyżka dzielona z widłami i amortyzacją.
– Wysokość załadunku łyżką ładowarkową min. 3,10 m.
– Ładunek podnoszony do pełnej wysokości min. 3500kg.
– Samopoziomowanie łyżki ładowarki.
– Łyżka koparkowa o szerokości min. 600 mm z zębami.
– Głębokość kopania min. 5,8 m.
– Udźwig przy złożonym ramieniu min. 1500 kg.
– Kąt obrotu łyżki koparkowej min. 200o.
– Maszyna wyposażona w SRS lub równoważny , układ amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu oraz szybkozłącze koparkowe mechaniczne.
– Maszyna musi umożliwiać bezproblemowe podłączenie posiadanego przez PWiK osprzętu dodatkowego kaparko-ładowarek JCB.
– Główne elementy napędowe i konstrukcyjne wykonane przez jednego producenta (silnik, mosty, skrzynia biegów) lub markowane przez producenta maszyny z konsekwencją objęcia ich pełnym serwisem producenckim,

 Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 Adres dostawy – Oczyszczalnia Ścieków, ul. Cegielniana 3, 49-300 Brzeg
 Wraz z sprzętem należy dostarczyć wymagane prawem atesty i certyfikaty, instrukcję obsługi w języku polskim oraz dokument gwarancyjny w języku polskim
 Wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta i potwierdzić to stosownym dokumentem.
 Gwarancja producenta na dostarczony sprzęt co najmniej 24 miesiące lub 2000 motogodzin od daty sprzedaży
 Naprawa sprzętu w miejscu jego pracy , dojazd serwisu bezpłatny w czasie gwarancji. Czas reakcji serwisu do 12h ( za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do sprzętu).
 Serwis autoryzowany, stacjonarny z magazynem części zamiennych w odległości do 150 km (podać dokładny adres).
 W cenie ujęte szkolenie 2-ch operatorów w czasie do dwóch dni od daty dostarczenia sprzętu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV – 43261000-0

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Dostawa do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. .

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
• W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku osób fizycznych oświadczenie ( załącznik nr 4a do niniejszej specyfikacji)
 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
 Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu składek US oraz ZUS.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 28.04.2010 r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
49-300 Brzeg
Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 28.04.2010 r. o godz. 12:30
w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 31 ( Biurowiec na bazie magazynowo – transportowej)
49-300 Brzeg

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Maszyny, urządzenia
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28/04/2010 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 27/05/2010
 • Znak sprawy: TU-PN-03-10

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę