OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Numer sprawy: TU-PN-05-11

I. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pwik.brzeg.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać drogą elektroniczną.

II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.”.
Zakup będzie się odbywał na podstawie umowy sprzedażowej z Wykonawcą.
Usługi dystrybucyjne są świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON DYSTRYBUCJA S.A., ul. Zawiła 65L, 30-390 Kraków.
Wszystkie kwoty zawarte w niniejszej Specyfikacji, jeśli nie zostało to odrębnie zaznaczone, są kwotami brutto.
Dane szczegółowe:
Wspólny Słownik Zamówień
09310000-5 (Elektryczność)
Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną w 122 obiektach 125
Całkowita moc umowna [kW] 2047,93
Grupa taryfowa B23, B11, C21, C11
Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy
[MWh] 3200
w tym:
B23 – 2 500
B11, C21 i C11 – 700
Wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik 1 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na końcu ogłoszenia.

III. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 01.01.2012r. – 31.12.2012r

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art.67ust.1 pkt 6i7)
Zamawiający przewiduje udzielenie ww. zamówienia w wysokości do 10% wartości zamówienia podstawowego.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Pzp dotyczące:
1.1posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia.
2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
2.1 Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ.
2.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający wymaga złożenia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz oświadczenia o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej podpisanej z–TAURON DYSTRYBUCJA S.A. załącznik nr 5 do SIWZ.
2.3 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia wykazu dokonanych dostaw energii elektrycznej odbiorcom końcowym, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich odbiorcy, przedmiotu, terminu i wartości dostaw oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego wg załącznika nr 6 do SIWZ.
3. Wymagane jest wykonanie lub wykonywanie z należytą starannością minimum 1 dostawy energii elektrycznej o wartości min. 1.000.000 zł brutto.
4. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp).
6. W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik nr 2 do SIWZ) tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2 lit. b ustawy Pzp). Powołanie się przez wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (jako podwykonawca – taką informacje należy wskazać w załączniku nr 8 do SIWZ)
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń:
7.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
7.2 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 3 wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7.3 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7.4 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8. Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia.
9. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa powyżej polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający nie wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej (brak podstaw do wykluczenia).
10.Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (art. 26 ust. 2a ustawy Pzp).
11. Dokumenty podmiotów zagranicznych
12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
13. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
14. Oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć do oferty:
a) załącznik nr 3 do SIWZ – wypełniony formularz oferty,
b) pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów,
c) dowód wpłaty wadium.
15. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
16. W przypadku dokumentów, o których mowa w punkcie 6.14 lit. b (pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie) Wykonawcy muszą dołączyć do oferty oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.
17. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
18. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający…, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
20. Wszelkie ceny wymienione w formularzu ofertowym, w tym ceny jednostkowe, ceny netto, ceny podatku i ceny brutto muszą być wyrażone w złotych i groszach z dokładnością do w dwóch miejsc po przecinku.
21. W przypadku, gdy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wartości wyrażone w walutach innych niż polski złoty, Zamawiający w celu przeprowadzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dokona przeliczenia danych wartości posługując się średnim kursem waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski i obowiązującym na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania tj. na dzień publikacji w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
22. Odnośnie dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6.2 siwz (spełnianie warunków z art.22 ustawy Pzp) – jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.
23. Odnośnie dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6.4 siwz (spełnianie braku podstaw do wykluczenia) – jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.
24. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
25. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
26 Informacja odnośnie art. 22 ust.2 ustawy Pzp:
Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25.000,00zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu:
przelewem z konta na konto na rachunek bankowy Zamawiającego:
ING Bank Śląski 50 1050 1490 1000 0022 8037 0228 z adnotacją „wadium –
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.”
Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): INGBPLPW
Wadium wpłacone w kasie banku spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a ustawy Pzp tj; Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert

Cena – 100 pkt

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 02.12.2011 r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
49-300 Brzeg
Sekretariat

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 02.12.2011 r. o godz. 12:30
w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 31 ( Biurowiec na bazie magazynowo – transportowej)
49-300 Brzeg

X. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 31.12.2011 r.

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02/12/2011 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 25000 PLN.
 • Termin związania ofertą: 31/12/2011
 • Znak sprawy: TU-PN-05-11

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę