OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie robót budowlanych – odtwarzanie nawierzchni ulic miasta Brzeg po robotach i awariach sieci wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2010-2012

która obejmuje swoim zakresem:
 odtwarzanie naruszonej nawierzchni jezdni, bez względu na ich rodzaj
 odtwarzanie nawierzchni chodników, bez względu na ich rodzaj 
 odtwarzanie naruszonych pasów zieleni (trawniki i zieleńce)
 regulacja wysokościowo – sytuacyjna wpustów ulicznych, studni rewizyjnych i zasuw wodociągowych, skrzynek hydrantowych i zasuwanych 
 awaryjne, niezwłoczne odtwarzanie naruszonych nawierzchni po telefonicznym powiadomieniu przez Zamawiającego, bezpośrednio po zakończonych robotach instalacyjno – ziemnych 
 oznakowania i utrzymania w ciągłej sprawności miejsca prowadzenia robót zgodnie z decyzją i ustaleniami zarządców dróg 
 wypełnienie innych zaleceń zarządców dróg zawartych w zezwoleniach na zajęcie pasów drogowych np. badania wskaźnika stopnia zagęszczania zasypu wykopów, udokumentowania jakości mas nawierzchniowych bitumicznych itp. 

Kod CPV:
45233252-0 – roboty w zakresie nawierzchni ulic 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01/12/2009 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 39000 PLN.
 • Termin związania ofertą: 30/12/2009
 • Znak sprawy: TU-PN-05-09

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę