OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie remontu pomieszczenia krat Budynku Krat Ob.1A Oczyszczalni Ścieków PWiK Brzeg

Brzeg, dnia 25.04.2022r.

   

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SPÓŁKA Z O.O.
UL. WOLNOŚCI 15, 49-300 BRZEG,

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE :

Wykonanie remontu pomieszczenia krat Budynku Krat Ob.1A Oczyszczalni Ścieków PWiK Brzeg”

Numer postępowania:   TU-PN-07-2022

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe dot. konstrukcji betonowych pomieszczenia krat obiektu Budynku Krat Ob.1A Oczyszczalni Ścieków PWiK Brzeg ul. Oławska w Brzegu dz.158 O. Centrum Brzeg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia).

Wymagana gwarancja – 48 miesięcy.

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45252127-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

II. Termin złożenia ofert: 09.05.2022r. do godziny 12:00.

III. Otwarcie ofert: 09.05.2022r.  o godzinie 12:30.

IV. Termin realizacji zamówienia – 31.07.2022r.

V. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są wykazać nie później niż na dzień składania ofert, że spełniają warunki z art. 57 w szczególności nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108  ust.1 i art. 109 ust.1 Ustawy.
 2. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty
  (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust.1 pkt 4. Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  4. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał), tj.: a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem;               b) wykonają na podstawie wizji lokalnej i udostępnionej dokumentacji wyceny całego zakresu koniecznych do wykonania prac, doboru odpowiednich materiałów i wykonanie remontu;

c) sporządzą wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Wizja lokalna będzie możliwa po uprzednim umówieniu się z Kierownik Oczyszczali Ścieków

Kontakt: Marta Sudak-  tel.: 77/416 29 17 lub  696 – 561 – 604.

2) polegają na zasobach innych podmiotów.

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 3. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
  1. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
  2. Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

VI. Formularze specyfikacji warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl.

VII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

KRYTERIUM                                           WAGA

 1. CENA                                                    95
 2. GWARANCJA JAKOŚCI                          5

W kryterium 1 – CENA najwyższą liczbę punktów (95 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 95 pkt.

W kryterium 2 – GWARANCJA JAKOŚCI – ofertom przedstawionym przez Wykonawców zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem:

4 lata gwarancji – 1 pkt

5 lat   gwarancji – 2 pkt

6 lat   gwarancji – 3 pkt

7 lat   gwarancji – 4 pkt

8 lat   gwarancji – 5 pkt

UWAGA:

1) Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres dla gwarancji jakości wynosi 4 lat.

2) Termin gwarancji należy podać w pełnych latach.

Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

VIII. Termin związania ofertą: 30 dni.

IX. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w kwocie nieprzekraczającej 15% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

X. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XI. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.

XII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIV. Miejsce złożenia ofert – sekretariat  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.,
Wolności 15, 49-300 Brzeg  od godz. 7:00 – 15:00.

XV. Miejsce otwarcia ofert – Baza magazynowo -transportowa, Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg.

XVI. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 2 000,00 PLN.

 

Zatwierdził:  Krzysztof Tokarski – Zastępca Prezesa Ds. Technicznych 

 

 

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Roboty budowlane
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 09.05.2022r. do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.05.2022r. w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12.30
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 PLN.
 • Termin związania ofertą: 08.06.2022r.
 • Znak sprawy: TU-PN-07-2022

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę