OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Uzbrojenie w sieć wod.-kan. terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej w Brzegu” UWAGA! Druga zmiana terminu składania ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o .
ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg
e-mail sekretariat@pwik.brzeg.pl
tel. 77 416 22 44
adres epuap /PWiKBRZEG/SkrytkaESP
Adres strony prowadzonego postępowania https://pwik.brzeg.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TU-PN-05-2022

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

DLA
ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

na zadanie pn.:
Kontrakt pn. Uzbrojenie w sieć wod.-kan. terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej w Brzegu

Zatwierdził:

 

 

 

 

 

Brzeg, dnia 30 marca 2022 r.

Specyfikacja warunków zamówienia zawiera:

L.p. Oznaczenie Części Nazwa Części
1. Część I SWZ Instrukcja dla Wykonawców (dalej IDW)
2. Część II SWZ Wzór umowy
Część III SWZ Opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ):

3.1. Dokumentacja projektowa

3.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

3.3. Przedmiar robót

 

I. Informacje ogólne
1. Zamawiający:
Gmina Brzeg, w imieniu której niniejsze postępowanie prowadzi na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Brzegu nr OR.I.0052.54.2022 z dnia 15.03.2022r.:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o .
ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg
– zwana dalej Zamawiającym
tel. 77 416 22 44
REGON: 530591031
NIP: 7470004795
KRS: 0000058539
2. Adres poczty elektronicznej prowadzonego postępowania: sekretariat@pwik.pl
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://pwik.brzeg.pl/ zakładka przetargi.
4. Adres epuap /PWiKBRZEG/SkrytkaESP
5. Identyfikator postępowania na miniportalu: 5b9e26f7-7bb9-45e3-ae0b-ee623994a375
6. Przyjęte na potrzeby niniejszej Specyfikacji warunków zamówienia, poniższe terminy oznaczają:
„SWZ” – Specyfikacja warunków zamówienia lub Specyfikacja
„IDW” – Instrukcja dla Wykonawców
„OPZ” – Opis przedmiotu zamówienia

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej zwanej „ustawą Pzp”, „Ustawą” lub „u.p.z.p” oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości zamówienia poniżej progów unijnych.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej w Brzegu.
Odbiornikiem ścieków będzie istniejący kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Ø315 mm odprowadzający ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków w mieście Brzeg.
W zakres zamówienia wchodzi:
1) w ramach budowy sieci wodociągowej:
a) sieć wodociągowa PE o średnicy 160 mm – 880 m,
b) sieć wodociągowa PE o średnicy 110 mm – 625 m,
c) sieć wodociągowa PE o średnicy 90 mm – 38 m,
d) zasuwy sieciowe DN 150 mm – 4 szt.,
e) zasuwy sieciowe DN 100 mm – 4 szt.,
f) hydranty nadziemne DN 80 mm – 11 kpl..
2) w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej:
a) sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC 250 mm – 474 m,
b) komora zasuw na dopływie do pompowni ścieków – 1 kpl.,
c) sieć kanalizacji ciśnieniowej PE o średnicy 125 mm – 864 m,
d) przepompownia ścieków P1 wraz z zagospodarowaniem terenu – 1 kpl.,
e) komora zasuw na rurociągach tłocznych z pompowni – 1 kpl.
f) komora pomiarowa na rurociągu tłocznym – 1 kpl.,
g) komory odpowietrzająco-płuczące – 3 kpl.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w Części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy – Część II SWZ.
3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków
4. Opis przedmiotu zamówienia odnoszący się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych.
1) Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Opisie Przedmiotu Zamówienia służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości
i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.
Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych (nie gorszych) od tych podanych w dokumentacji technicznej
2) Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót budowalnych muszą odpowiadać wymaganiom przedmiotu zamówienia, atestom higienicznym dopuszczającym materiał do powszechnego stosowania w budownictwie oraz innym przepisom i wymogom obowiązującego prawa.
3) W przypadkach wskazania w części III – Opis Przedmiotu Zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia np. materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń) tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w dokumentacji technicznej.
4) W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
5) Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w SWZ, jest obowiązany w ofercie wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

IV. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób
1. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach,
o których mowa w art. 95 ustawy Pzp (uwaga: dotyczy zamówień na usługi lub roboty budowlane).
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia: tj.: czynności wykonywane przez pracowników fizycznych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
2) Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym Część III SWZ.
2. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
3. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej lub wykonawcy integrującego osoby społecznie marginalizowane, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

V. Informacje o przewidywanych zamówieniach „uzupełniających”, wizji lokalnej, zwrotu kosztów oraz waluty do wzajemnych rozliczeń
1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 u.p.z.p (dawniej: zamówień uzupełniających).
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości oraz nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawców wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawców dokumentów, niezbędnych do realizacji zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą w PLN.

VI. Informacje o ofercie częściowej, wariantowej, postaci katalogu elektronicznego, umowie ramowej oraz prowadzeniu negocjacji i zastosowaniu aukcji elektronicznej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogu elektronicznego.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Tajemnica przedsiębiorstwa.
1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp;
3) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, przekazuje je w oznaczonym pliku: „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” oraz zabezpieczonym w taki sposób, aby chronione informacje nie mogły dotrzeć do wiadomości osób trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez żadnych specjalnych starań z ich strony;
4) Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

VII. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie do 24 tygodni (168 dni) od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

VIII. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu oraz
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, określonych w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, odnoszących się do zdolności technicznej lub zawodowej, polegających na:
1) wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie/ modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości nie mniejszej niż 800 m;
b) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie/ modernizacji sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 800 m;
Warunki określone w lit. a-b wykonawca może wykazać w ramach jednej umowy lub dwóch umów.
2) dysponowaniu w trakcie realizacji zamówienia następującą osobą: kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
W/w osoba musi posiadać uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie
w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
3. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 5 do IDW.
4) Zamawiający dokona oceny, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniające zasoby, nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczania, zamawiający żąda, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6) Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia; Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie
z Pełnomocnikiem.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w treści oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Warunek w zakresie doświadczenia, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą spełnić łącznie.
6) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania, przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi.
9) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11) Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.
5. Podwykonawcy
1) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, zatem Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących wykonania niniejszego zamówienia.
2) Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

IX. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót załączono do IDW – załącznik nr 4;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób załączono do IDW – załącznik nr 3.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 1 (tj. na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu), składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.
3. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 118 ustawy Pzp, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 1 (tj. na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu), w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
4. Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał
w Oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (w zał. nr 1 do IDW), dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w pkt XI IDW.
8. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.

X. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia).
2. Zamawiający nie będzie stosował fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec każdego z tych wykonawców podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. Samooczyszczenie, środki naprawcze (self- cleaning).
1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, pod warunkiem spełnienia łącznie przesłanek, określonych w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
2) Zamawiający na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy Pzp, ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania.
7. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania.

XI. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami, oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Artur Stecuła – Prezes PWiK w Brzegu Sp. z o.o.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP-u, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@pwik.brzeg.pl
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy postępowania: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP/pocztę elektroniczną.
8. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ze strony głównej BIP Zamawiającego: https://pwik.brzeg.pl – zakładka przetargi wybierając niniejsze postępowanie.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności: składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy składania ofert i oświadczeń o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania.
10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej email: sekretariat@pwik.brzeg.pl.
11. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę, za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” , jako załączniki.
12. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 10 adres email.
13. W przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje sposób komunikowania się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
14. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

XII. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego
1. Oferta oraz podmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
2. W procesie składania oferty, w tym podmiotowych środków dowodowych, kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
4. Oferta powinna być:
1) sporządzona ściśle według wymagań określonych w niniejszej IDW, tj. wg wzoru Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do IDW. W przypadku gdy Wykonawca nie skorzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze Formularza oferty,
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
6. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim i zostać wypełnione przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie.
7. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do IDW. Oświadczenie należy zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
Przedmiotowe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w ust. 5, składa każdy z wykonawców, także zgodnie z załącznikiem Nr 2
do IDW. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w ust. 5, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (treść oświadczenia znajduje się na formularzu Zobowiązania – zał. Nr 5 do IDW).
10. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5–7, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.
11. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo; Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty także przekazuje się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem
w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub ww. oświadczeń.
14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
14. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”.
15. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
16. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
17. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
18. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
19. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne
z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
20. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg)
ze szczególnym wskazaniem na .pdf
21. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z rozszerzeń: .zip; .7Z.
22. Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
23. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
24. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
2) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES
o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
25. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
26. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
27. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
28. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
29. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
30. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
31. Kompletna oferta musi zawierać następujące, aktualne na dzień złożenia dokumenty:
1) formularz Oferty wraz z załącznikiem do oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW;
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu (formularz uniwersalny dla wykonawcy oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), złożone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW;
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy);
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
5) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów i oświadczenie tego podmiotu
o braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW (jeżeli dotyczy);
6) wyceniony Przedmiar Robót (kosztorys ofertowy);
7) dokument wadialny (tylko w przypadku złożenia wadium w formie niepieniężnej).

XIII. Sposób oraz termin składania ofert
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 20.04.2022 r. do godziny 10:00.
2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

XIV. Termin otwarcia ofert
1. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.
2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 20.04.2022 r.
o godz. 10:30.
3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.
7. Uwaga! Zgodnie z Ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie.

XV. Wadium
1. Wysokość wadium.
Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100)
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawców w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
2) W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjów, spółek cywilnych),
w treści gwarancji lub poręczeniu mają być wskazani odpowiednio: wszyscy konsorcjanci lub wspólnicy spółki.
3. Termin i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 50 1050 1490 1000 0022 8037 0228 z adnotacją: „Wadium – nr postępowania i nazwa zadania”.
3) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Nie ma potrzeby załączania dowodu wniesienia wadium.
4) Wadium wniesione w formie niepieniężnej , tj. w formie gwarancji lub poręczenia musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium przez Zamawiającego, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5) Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi zawierać w swojej treści:
 nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego oraz
 termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
6) W przypadku wyboru formy niepieniężnej, wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).
7) Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8) W przypadku wyboru formy niepieniężnej, wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny wraz z ofertą w ten sam sposób co ofertę, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże w wydzielonym odrębnym i oznaczonym pliku (np: .pdf),
4. Zwrot i zatrzymanie wadium.
Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 98 u.p.z.p.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 50 1050 1490 1000 0022 8037 0228.
3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4) W przypadku składania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać zobowiązanie do „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”.
5) Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia ma być dostarczone w formie oryginału, w wersji papierowej bądź elektronicznej przez wykonawcę, do siedziby zamawiającego, najpóźniej do chwili podpisania umowy.
6) Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.
7) W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 1). Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

XVII. Wyjaśnianie i zmiany treści SWZ
1. Wyjaśnianie treści SWZ.
1) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w następującej formie: na adres e-mail: sekretariat@pwik.brzeg.pl. lub na adres formularza do komunikacji systemu miniPortal przez ePUAP
3) Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
4) Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
5) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w powyższym terminie, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
6) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert.
7) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SWZ.
8) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawnienia źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. Zmiany treści SWZ.
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ
i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
2) Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
4) W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

XVIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, zatem termin związania ofertą określa się: od dnia 20.04. 2022 r. do dnia 19.05.2022 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 3, nie powoduje utraty wadium.

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w SWZ.
2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług.
3. Wycenione Przedmiary robót winne zostać sporządzone w oparciu o wszystkie pozycje zawarte w Przedmiarach robót oraz dołączone do oferty.
4. Ceną oferty, jest kwota ustalona na podstawie wyceny wszystkich pozycji w Przedmiarach Robót, wymieniona w Formularzu Ofertowym z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z korekty omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (pozycji podanych
w wycenionym Przedmiarze Robót).
5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części
II SWZ – we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Wskazanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nastąpi
w Formularzu Ofertowym.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
8. Zamawiający poprawi w ofercie zgodnie z treścią art. 223 ust. 2 u.p.z.p.:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

XX. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które :
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1) Kryterium nr 1 – Cena – 60 %
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
2) Kryterium nr 2 – Okres gwarancji jakości – 40%
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
3. Sposób oceny ofert:
Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących zasad i wzorów:
1) Kryterium nr 1 – cena:
najniższa cena oferty brutto
————————————– x 60 = ilość punktów
cena badanej oferty brutto
2) Kryterium nr 2 – okres gwarancji jakości:
Liczba punktów zostanie przyznana następująco:
 okres gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt,
 okres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt.
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów. W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
okres gwarancji w ofercie badanej
—————————————————————————————- x 40 = ilość punktów
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród ofert badanych
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości okresu gwarancji krótszego niż 36 m-cy lub w przypadku braku określenia okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował minimalny (wymagany) okres gwarancji jakości (36 miesięcy).
W takim przypadku Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularzu Oferty oferowany okres gwarancji.
4. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w wyżej opisanych
kryteriach. Oferta, która jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najkorzystniejszy bilans ceny i drugiego kryterium, otrzyma najwyższą liczbę punktów i zostanie uznana jako najkorzystniejsza.

XXI. Wybór oferty, zawiadomienie o wyniku postępowania oraz wezwanie wykonawcy do wyrażenia zgody na wybór oferty
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Ofertą najkorzystniejszą jest ta, która jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz która według kryteriów oceny ofert określonych w IDW, przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
3) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą, określonym
w pkt XVIII ust.1 IDW.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, krtórego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XXII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały określone we wzorze umowy (część II SWZ).
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych
w umowie.

XXIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
2. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
4. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) pełnomocnictwo dla osób, które podpiszą umowę,
2) informacje niezbędne do wpisania do treści umowy.

XXIV. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacjach określonych
w art. 255, 256, 259 oraz w art. 310 ustawy Pzp.

XXV. Środki ochrony prawnej
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony
w pkt 1.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

XXVI. Klauzula dotycząca RODO dla Wykonawców
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o ., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o ., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg / jest Pani Agnieszka Jarosz, kontakt: tel.: 77 416 22 44 wew. 107, adres e-mail: jarosz@pwik.brzeg.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kontrakt pn. Uzbrojenie w sieć wod.-kan. terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej w Brzegu”, numer zamówienia: TU-PN-05-2022, udzielenia zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74-76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

XXVII. Wykaz załączników do niniejszej IDW
Wymienione niżej załączniki do niniejszej IDW stanowią integralną część SWZ:

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty wraz załącznikiem do oferty
Załącznik nr 2 wzór oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
Załącznik nr 4 wzór wykazu wykonanych robót
Załącznik nr 5 wzór zobowiązania i oświadczenia podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów

Wykonawca składając ofertę na wzorach załączonych do SWZ  powinien usunąć z jego treści słowo  „wzór” . Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania merytorycznej treści oferty w sposób odpowiadający wymaganiom Zamawiającego wskazanym w SWZ.

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Budownictwo
 • Typ: Roboty budowlane
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 20.04.2022 do godz. 10:00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.04.2022 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 10:30
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000,00 PLN PLN.
 • Termin związania ofertą: 30 dni
 • Znak sprawy: TU-PN-05-2022

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę