OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Ubezpieczenie budynków i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, sprzętu elektronicznego oraz pojazdów stanowiących własność Zamawiającego bądź użytkowanych przez niego na podstawie innych tytułów na lata 2007-2008

Wspólny Słownik Zamówień:
66332000-6 – usługi ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
66336100-5 – usługi ubezpieczenia od ognia
66336200-6 – usługi ubezpieczenia własności
66336310-0 – usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66337000-1 – usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66337100-2 – usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08/12/2006 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 07/01/2007
 • Znak sprawy: TU-PN-18-06

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę